Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Формування постіндустріальних тенденцій розвитку економіки, зміна у структурі попиту, загострення конкурентної боротьби передбачають зміну цільової орієнтації суб'єктів господарювання. Індикатором життєдіяльності й ефективності підприємства є стійкість і динамічність його системи управління, яка обов'язково повинна враховувати логістичну складову управління.

Витрати на логістику, як правило, є однією з найбільших статей витрат, пов'язаних із веденням бізнесу, і поступаються лише витратам на сировину та матеріали у виробництві або собівартості реалізованої продукції в торгівлі.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення поняття "логістичні витрати". В основному їх визначають як "позатехнологічні витрати переміщення різних форм матеріальних потоків ..., а також вартість альтернативних можливостей інвестування капіталу ...", "грошове вираження використаної робочої сили й ін. ... на пересування матеріальних потоків ...", "витрати, що обумовлені пересуванням матеріальних цінностей ...". Аналіз дефініції "логістичні витрати" дозволяє зазначити, що останні не в повній мірі відображають глибину їх сутності та зміст.

У монографії запропоновано авторське бачення сутності логістичних витрат - це витрати на виконання в логістичній системі всіх логістичних активностей, що пов'язані безпосередньо з матеріальними потоками в межах визначеного простору і часу. Це визначення охоплює практично весь життєвий цикл матеріального потоку і відображає, певним чином, глобальність логістичних витрат.

Аналіз структури логістичних витрат показав, що найбільшу частку в них займають витрати на управління запасами, транспортні витрати і витрати на адміністративно- управлінські функції.

Питання класифікації й обліку логістичних витрат є важливою теоретичною і практичною проблемою для всіх сфер суспільного виробництва, оскільки за оцінками багатьох зарубіжних експертів, застосування логістики не тільки забезпечує зменшення розміру запасів на 50-95%, термінів доставки товару на 25-45%, загальної тривалості виконання замовлення підприємством на 50-70%, але й приносить додаткові вигоди. Так, при зменшенні товарних запасів підприємства лише на 10% прибуток останнього збільшується на 15% і, разом з тим, зменшується потреба у виробничих та складських площах за оцінками експертів від 40 до 70%.

Результати дослідження підходів до структуризації логістичних витрат, що наведені в першому розділі монографії вказують на те, що принципи класифікації логістичних витрат істотно різняться між собою. Це, звісно, зумовлено розмаїтістю завдань, які вирішуються при дослідженні логістичних систем. Більшість підходів учених і спеціалістів до класифікації логістичних витрат неприйнятні для використання у фінансовому та управлінському обліку. Дослідження також показало, що в існуючій літературі з обліку, аналізу та аудиту питання класифікації та обліку логістичних витрат висвітлено не в повній мірі. Таким чином, у даній монографії, враховуючі актуальність і значущість проблеми, представлена удосконалена класифікація логістичних витрат, яка адаптована для запровадження на вітчизняних підприємствах - системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат.

Логістичні витрати як сума витрат на управління та реалізацію, логістичних процесів в окреслених межах переміщення матеріальних потоків не виділяються в окремі статті в обліку витрат підприємства. Це ускладнює оцінювання їхнього рівня, не дозволяє провести детальний аналіз, врахувати всі наслідки прийняття управлінських рішень, .а також оцінити їхній вплив на загальну ефективність функціонування підприємства., Враховуючи цю обставину, в монографії доповнено положення щодо групування логістичних витрат за процесно- функціональною ознакою. Це надасть, реальну можливість для оцінки їхньої абсолютної величини, вирішення завдання з обґрунтування розміру цих витрат, аналізу та вдосконалення їхньої структури, проведення більш дієвого контролю за їх станом.

З метою реалізації відображення логістичних операцій у фінансовому обліку в монографії запропоновано внести доповнення до чинного П(С)БО 16 "Витрати" щодо визначення дефініції логістичних витрат та їх класифікації. А з метою розширення сфери реєстрації і обліку витрат на виконання логістичних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку необхідно запровадити додаткові субрахунки: 911 "Логістичні витрати на виробництво", 921 "Логістичні витрати на адміністрування", 931 "Логістичні витрати на збут". 932 "Логістичні витрати на транспортування", 933 "Логістичні витрати на виконання замовлення", ,934 "Логістичні витрати на складування та управління запасами". Окрім того, слід також розглянути і питання введення додаткового окремого субрахунку "Логістичні витрати на додаткову інфраструктуру логістичної системи підприємства, у тому числі й засоби передачі інформації".

Організація запропонованої системи обліку логістичних витрат на підприємстві сприятиме обмеженню останніх, що матиме позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності продукції за вартістю, позитивно вплине на процеси визначення ефективності логістичних процесів на підприємстві, а також нагромадженню аналітичної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

З точки зору перспективності проведення подальших досліджень проблеми, що розглядається в монографії, то слід вказати на наступне. Проблема обліку логістичних витрат полягає не в розробці якихось універсальних методик збору корисної для управління відповідної інформації та її нагромадження, а в раціональному виділенні її з існуючих інформаційних потоків. При цьому виникає ситуація, пов'язана з розробкою нових методик і схем руху інформації щодо логістичної діяльності усередині підприємства. Налагодження збору та формування так називаної "логістичної інформації" повинно відповідати принципу мінімальних витрат, відповідно до розроблених принципів і завдань. Ефективно побудована логістична інформаційна система підприємства повинна працювати в автономному режимі як окрема підсистема управлінського обліку.

 
<<   ЗМІСТ