Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Об'єкт, предмет, завдання правової педагогіки

Об'єм" пізнання – це те, на що спрямовується пізнавальна діяльність суб'єкта. Об'єктом пізнання може бути вся дійсність, але лише в тій мірі, в якій вона увійшла в сферу діяльності суб'єкта.

Правова дійсністьособлива сфера соціального життя суспільства, зумовлена правом, його впливом но суспільні відносини. Правова дійсність є різновидом соціальної дійсності й складається з ідеального та матеріального. Сфера ідеального визначається свідомістю, а область матеріального – соціальною практикою. Відповідно у правовій дійсності ідеальне та матеріальне виявляються у правосвідомості, законодавстві, реалізації права і правової культури.

Об'єкт пізнання правової педагогіки – явища правової дійсності, що обумовлюють розвиток правосвідомості та правової культури особистості в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. Ці явищаправова освіта.

Предмет вивчення правової педагогіки невіддільний від предмета вивчення педагогіки, тепер предмет розвивається і уточнюється.

Предметпоняття, що позначає певну цілісність, виділену із світу об'єктів у процесі практичної та духовної діяльності.

Існує декілька підходів до його визначення. Підхід перший – предметом вивчення правової педагогіки є правове виховання як передача, накопичення і засвоєння знань принципів і норм права, а також формування відповідного ставлення до права і практики його реалізації, уміння використовувати свої права, дотримуватися заборони і виконувати обов'язки. Підхід другий – предметом вивчення правової педагогіки визнається дослідження сутності розвитку і формування правосвідомості особистості та визначення на цій основі теорії і методики правового виховання як спеціально організованого педагогічного процесу. Тобто, поряд з процесом правового виховання до предмета вивчення правової педагогіки додається дослідження закономірностей розвитку правосвідомості особистості. Підхід третій – предметом вивчення правової педагогіки визнається правова освіта як реальний цілісний процес, цілеспрямовано організований у спеціальних соціальних інститутах (сім'ї, освітніх та культурно- виховних закладах). Цей підхід досить поширений в останні роки у правовій педагогіці.

Правова педагогіка – галузь педагогіки про закономірності, принципи, форми і методи правового виховання, освіту та навчання людини.

Галузь – сукупність організацій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупованих і об'єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими і невиробничими ознаками: спеціалізацією з випуску однотипної продукції, технології, комплексності задоволення потреб (напр., педагогіко, наука).

Правова педагогіка як організований вплив на розвиток правосвідомості, правової поведінки людини аналізує і розкриває об'єктивні закономірності правового виховного процесу, досліджує його сутнісні зв'язки, причинно-наслідкові залежності.

Завдання – наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа тощо; мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити.

Завдання правової педагогіки:

 • • вивчення історії розвитку юридичного знання та його використання в правовій освіті;
 • • створення наукової картини педагогічної реальності, яка властива правовій сфері суспільства, системі органів правопорядку, прогнозування педагогічних шляхів значущих і можливих змін цієї наукової картини;

Наукова картина світу (одне з основоположних понять в природознавстві) – особлива формо систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій; система уявлень людей про властивості і закономірності дійсності (реально існуючого світу), побудована в результаті узагальнення та синтезу наукових понять і принципів. Використовує наукова мова для позначення об'єктів і явищ матерії.

Картина світу – це сукупність загальних уявлень про структуру того чи іншого фрагмента об'єктивної реальності, розроблення методології, парадигми, понятійно-категорійного апарату, методики правової педагогіки;

 • • проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної діяльності, створення адекватних юридично-педагогічних теорій з їхньою диференціацією за напрямами правової педагогіки;
 • • вдосконалення змісту правової освіти та виховання;
 • • вироблення нових і модернізація наявних форм і методів професійної підготовки юристів;
 • • розроблення навчально-методичного забезпечення для підготовки юристів;
 • • підготовка науково-педагогічних кадрів до оновлення змісту юридичної освіти і виховання підростаючого покоління;
 • • забезпечення післядипломної освіти і підготовки, спеціалістів з проблем правової педагогіки;
 • • вивчення зарубіжного досвіду розв'язання юридично- педагогічних проблем.
 
<<   ЗМІСТ   >>