Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні категорії правової педагогіки

Правова педагогіка має свій поняттєвий апарат. Основні поняття науки визначаються предметом дослідження. Серед всього комплексу понять завжди можна виділити категорії.

Базовими категоріями правової педагогіки більшість дослідників називають: правове виховання, правова освіта, правовий розвиток, правове навчання, правове самовиховання, самоосвіта, саморозвиток, правові виховні відносини.

Категорія (з франц. categoric, з лат. categoria – обвинувачення; основна ознака предмета, з гр. κατηγορία пов'язаного з κατηγορία – дорікаю, обвинувачую, стверджую)1) філос. Основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності; 2) наук. Родове поняття, що означає розряд предметів, явищ і т. ін. або Пеню важливу спільну ознаку.

Наукові поняття відображають істотні й необхідні ознаки; слова і знаки (формули), що їх виражають, с науковими термінами.

Серед основних категорій правової педагогіки значну роль відіграє поняття "правове виховання", яке органічно поєднано з процесами правового повчання, правової освіти і розвитку, які спрямовується на вироблення правових норм поведінки людини.

У широкому розумінні правове виховання – це процес правової соціалізації особи, який являє собою діалектичну та динамічну еволюцію правової свідомості і правової культури членів суспільства, включаючи вплив соціально-економічного укладу життя, політичного режиму, ідеологічної діяльності, системи законодавства та юридичної практики, моральної атмосфери, традицій суспільства, а також загальної освіти та юридичного навчання.

Правове виховання у вузькому значенніце різновид цілеспрямованої соціальної діяльності з надання громадянам правових, педагогічних послуг громадськими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, батьками щодо інформування про права та обов'язки людини, можливості їх реалізації у різних сферах життя, правове консультування; юридична, педагогічна та інша допомога; формування у громадян правових ідей, уявлень, традицій, емоцій, правових оцінок, моделей норм поведінки.

Правова освітаце структурний компонент освіти в Україні, процес набуття правових знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, правових поведінкових установок та мотивів правомірної поведінки тощо.

Правове навчанняконкретний вид навчального процесу, під час перебігу якого під керівництвом досвідчених юристів члени суспільства оволодівають правовими знаннями, навичками, вмінням застосувати норми права.

Правова освіта сприяє формуванню правового світогляду, що означає набуття певної суми знань з правознавства. Традиційно правова освіта тлумачиться як складова частина правового виховання.

Правове навчання відображає процесуальний бік правової освіти, у межах якої взаємодіють суб'єкти навчання.

Такий підхід до визначення основних категорій правової педагогіки можна назвати традиційними. Проте в останнє десятиліття з'явився і нетрадиційний погляд на визначення сутності та ієрархії провідних педагогічних понять. Група російських педагогів під керівництвом В. Сластьоніна, І. Ісаєва, А. Міщенка, Е. Шиянова та вітчизняний дослідник В. Луговий, дійшли висновку, що у єдиної цілісної науки педагогіки має бути однозначно окреслений предмет дослідження, який доцільно називати одним інтегрованим словом "освіта". Категорія "освіта" розуміється ними як "реальний цілісний педагогічний процес, що цілеспрямовано організується у спеціальних соціальних інститутах", як "єдиний процес фізичного й духовного формування особистості", як "процес і результат цілеспрямованого інформаційного окультурнення суб'єктів діяльності заради утвердження соціально-культурної форми життя; процес результат цілеспрямованого формування культури людини". "Виховання, – на думку названих дослідників, – це спеціально організована діяльність..., спрямована на реалізацію цілей освіти в умовах педагогічного процесу". Таким чином, відбулось переміщення смислового навантаження з поняття "виховання" ("правове виховання") на поняття "освіта" ("правова освіта").

 
<<   ЗМІСТ   >>