Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рольові інтелектуальні змагання

Дебати це рольові інтелектуальні змагання, в яких одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Дебати: стимулюють розвиток критичного мислення (вміння аналізувати, виявляти сильні та слабкі боки тез, виробляти оптимальне рішення з урахуванням наявних ресурсів); розвиток структурного мислення (виховують вміння структурно викладати свої думки, будувати логічні схеми та виявляти в них суперечності); розвиток риторичних навичок (сприяють оволодінню усним мовленням та мистецтвом переконання, розвивають вміння тримати себе перед аудиторією); дають змогу: поглиблювати і систематизувати нові знання з права, культури, релігії, філософії, політики та інших сфер суспільного життя); опрацьовувати нові технології пошуку інформації та сприяють виробленшо системного й об'ємного бачення тієї чи іншої проблеми; виховують вміння працювати в колективі, толерантно ставитися до протилежних думок, повагу до людей та їхніх поглядів і переконань. Дебати не передбачають вироблення єдиної пропозиції, натомість допомагають кожному розглянути проблему з різних боків та дійти власних висновків.

Алгоритм проведення дебатів: 1) визначення теми для обговорення ("Тема актуальна для обговорення, бо ..."; "Це питання зумовлене важливими причинами, бо ..."; "Тема містить такі ключові слова ..."; "Ці слова мають такі визначення ..."; "Ця тема охоплює ключові предмети обговорення ..."; "Твердження має зважати на те, що ..."; "Заперечення має грунтуватися на тому, що ..."); 2) структурований виклад аргументів: назва (теза, що обгрунтовує тему); вступне твердження (одне-два речення, що пояснюють назву); підпункт А (перша причина, що доводить правильність запропонованої назви); підпункт Б (друга причина, що доводить правильність запропонованої назви); 3) проведення раунду запитань і відповідей (дві групи записують аргументи для лінії ствердження, інші – для лінії заперечення). Кожна сторона презентує свої аргументи; 4) підготовка тез спростування: "Аргументацію твердження необгрунтовано, бо ..."; "Позиція заперечення ..."; 5) підбиття підсумків.

Дискусія навчальна

Дискусія навчальна (лат. discussio – розгляд, дослідження) – словесний метод навчання, суть якого полягає в обміні поглядами щодо конкретної проблеми з метою набуття нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати.

Основні правила дискусії:

 • • всі відкрито висловлюють свої думки;
 • • всі точки зору мають поважатися;
 • • слухайте інших не перебиваючи;
 • • не говоріть занадто довго та занадто часто;
 • • водночас говорить лише одна особа;
 • • дотримуйтеся позитивних ідей та стосунків;
 • • уникайте критики себе та інших;
 • • незгоди й конфлікти щодо ідей не повинні бути спрямовані на конкретну особу.

Методика проведення дискусії:

 • • ведучий визначає тему, запрошує основних учасників, формулюються основні правила проведення дискусії, регламент виступів;
 • • учасники дискусії розміщують так, щоб "глядачі" були навколо стола основних діючих осіб;
 • • ведучий починає дискусію (представляє основних учасників і оголошує тему);
 • • першими виступають основні учасники (20 хв), після чого ведучий запрошує "глядачів" взяти участь в обговоренні;
 • • по закінченню дискусії ведучий підводить підсумки, коротко аналізує висловлювання основних учасників.

У процесі дискусії можуть бути використані різні типи питань (табл. 5).

Таблиця 5

Типологія питань до дискусії

Тип питання

Формулювання

Спрямовані на пошук інформації

Хто? Що? Де? Коли?

Аналітичні

Чому? Як?

Стимулювальні

Чому?

Діючі

Що ви зробили? Коли? Як? Чому?

Гіпотетичні

Що..., якщо?

Прогностичні

Що відбудеться?

Узагальнювальні

Які висновки?

Форми організації дискусії: в стилі телевізійного ток-шоу; метод колективного пошуку оригінальних ідей; "мозкова атака" (метод аглютинації); "дерево рішень".

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу – форма дискусії, яка об'єднує лекцію та дискусію в групі. Група з 3-5 осіб веде дискусію на обрану тему. Глядачі залучаються до обговорення пізніше: вони висловлюють свою думку або ставлять питання учасникам бесіди. Головна вимога: учасники обговорення мають бути добре підготовлені.

Метод колективного пошуку оригінальних ідей – різновид "мозкової атаки". Евристичні правила застосування "методу колективного пошуку оригінальних ідей" у процесі професійної підготовки юристів: 1) студенти діляться на малі групи (5-7 учасників): група з висування ідей; група критичного аналізу запропонованих ідей; група захисту критикованих ідей; група кінцевої оцінки запропонованих ідей. Не виключається можливість, що всі учасники колективного пошуку виконують всі наведені функції розв'язання творчого завдання; 2) викладач має прагнути до доброзичливого, демократичного стилю спілкування; для цього необхідно надавати всім учасникам рівні можливості висловлювати будь-які ідеї, міркувати вголос; за потреби слід підкинути слушну репліку, факт; 3) на перших етапах (на етапі висування ідей) ніхто з учасників не має права критикувати пропозиції, висунуті ідеї, висловлювати іронічні зауваження; викладач забороняє будь-яку критику; 4) викладач має постійно заохочувати і направляти дискусію, залучати до процесу виконання творчого завдання всіх учасників; 5) у процесі висування ідей викладач має заохочувати учасників до пошуку аналогій, об'єднання або, навпаки, роз'єднання окремих елементів, інтенсифікації або, навпаки, уповільнення процесів пошуку нових функцій об'єкта тощо; 6) на етапі критики будь-яку форма захисту висунутих ідей заборонено; автор поданої ідеї має сам висловити думку про її недоліки; 7) на заключному етапі дискусії критика знову заборонена, висловлюються лише пропозиції щодо конкретизації розвитку оригінальних ідей, їх практичного застосування; 8) викладач підводить загальні підсумки висунутих ідей, узагальнює критичні зауваження.

Дискусія "мозкова атака" (метод аглютинації) – форма дискусії, за допомогою якої колективно обговорюється проблема, здійснюється пошук рішення шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників. "Мозкову атаку" можна вважати вдалою, якщо висловлені під час першого етапу п'ять чи шість ідей слугують основою для розв'язання проблеми. Методика проведення: ведучий розповідає правила та ставить перед учасниками професійне завдання; формулюється мета (запропонувати якомога більше варіантів розв'язання задачі); ведучий призначає секретаря, який записували всі ідеї, що виникають, стежитиме за тим, щоб не порушувались правила (перший етап триває до того часу, доки не з'являються нові ідеї); ведучий оголошує коротку перерву, щоб учасники налаштувалися на критичне мислення; починається другий етап (учасники згруповують і розвивають ідеї, висловлені на першому етапі (список ідей можна надрукувати й роздати або вивісити на дошці); необхідно проаналізувати і вибрати ті ідеї, які можуть допомогти знайти відповіді на поставлені питання); ведучий підсумовує дискусію, обговорюються причини невдачі (якщо були). Основні правила: не критикувати – можна висловлювати будь-яку думку без побоювання, що вона буде визнана невдалою; стимулювати всяку ініціативу, причому чим вигадливішою буде ідея, тим краще; прагнути до найбільшої кількості ідей; дозволяється змінювати, комбінувати, вдосконалювати висунуті ідеї (свої і чужі). Застосування цієї форми дискусії дає змогу досягти таких цілей: акумулювати, інтегрувати надану інформацію; озвучити творчі ідеї, що звільнять погляди від стереотипів та інерції мислення; активізувати всі види мислення; чітко сформулювати завдання та запитання з конкретної теми, "підвести" учасників до деяких висновків або зробити висновки на основі їхніх відповідей.

Дискусія "дерево рішень" (метод усіх можливих варіантів) – форма організації дискусії, яку застосовують при аналізі професійних ситуацій і за допомогою якої можна досягнути повного розуміння причин, які спричинили схвалення того чи іншого важливого рішення в минулому. Учасники цієї форми дискусії розуміють механізм схвалення складних рішень, а організатор дискусії з великою точністю заносить до колонок переваги і недоліки кожного з них. У процесі обговорення учасники дискусії заповнюють табл. 6.

Таблиця б

Таблиця результатів обговорення дискусійного питання

Проблема

Варіант 1

переваги

недоліки

Варіант 2

переваги

недоліки

Методика проведення обговорення: головуючий ставить завдання для обговорення; учасникам надається основна інформація з проблеми (історичні факти, дати, події тощо); головуючий ділить колектив на групи (4-6 осіб); кожній групі роздаються таблиці та яскраві фломастери, визначається час на виконання завдання (10–15 хв); учасники дискусії заповнюють таблицю й схвалюють рішення з проблеми; представники кожної групи повідомляють результати.

 
<<   ЗМІСТ   >>