Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛЕКЦІЯ 3. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Організаційна структура сил цивільного захисту України

Навчальна мета:

Вивчити завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, загальні принципи організації та структура сил ЦЗ України.

Навчальні питання:

3.1. Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на

надзвичайні ситуації.

3.2. Організаційна структура сил ЦЗ України.

Вступ. Цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Правовою основою ЦЗ є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України. Надання чинності "Кодексу" ЦЗ України створює умови щодо підвищення ефективності державної політики в сфері ЦЗ, формування належних правових, організаційних і економічних засад в системі управління цивільним захистом, зокрема, і у напрямі підвищення ефективності роботи органів управління Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ), її функціональних і територіальних підрозділів та їх ланок.

ЄДС ЦЗ – це сукупність органів управління, підпорядкованих їм сил ЦЗ, а також підприємств, установ і організацій, які забезпечують реалізацію основних функцій з питань ЦЗ.

Створення ЄДС ЦЗ є одним із етапів реформування системи ЦО та утворення Єдиної державної системи ЦЗ – основного інструменту реалізації державної політики у сфері ЦЗ.

Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

Цивільний захист (ЦЗ) в Україні реалізується комплексом організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади (ЦіМОВВ), органами місцевого самоврядування (ОМС), підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, підпорядкованими ім силами і засобами з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС) та їх наслідків, захисту і збереження життя та здоров'я людей, засобів виробництва, матеріальних цінностей, територій та навколишнього довкілля в мирний час і в особливий період.

Основною метою функціонування ЄДС ЦЗ є об'єднання дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підпорядкованих їм сил цивільного захисту для реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

ЄДС ЦЗ призначена для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Керівництво ЄДС ЦЗ здійснює Кабінет Міністрів України.

Основними завданнями ЄДС ЦЗ є:

організація та проведення заходів з питань захисту населення і територій від НС, зокрема: оповіщення про загрозу або виникнення НС, інформування у сфері ЦЗ, укриття населення у захисних спорудах ЦЗ, заходів з евакуації, інженерного захисту територій, радіаційного, хімічного, медичного, біологічного та психологічного захисту та навчання населення діям у НС, координація діяльності органів виконавчої влади (ОВВ) з цих питань;

організація заходів із запобігання виникненню НС, контроль за їх виконанням та координацію діяльності ОВВ з цих питань;

ліквідація небезпечних подій та НС, гасіння пожеж у мирний час та в особливий період;

організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення НС та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території країни;

розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері ЦЗ;

здійснення впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

ліквідація медико-санітарних наслідків НС та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні НС, проведення заходів з медичного забезпечення;

організація та проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрового персоналу, керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ;

організація та проведення навчання з підготовки органів управління (ОУ) та сил ЦЗ функціональних і територіальних підсистем ЄДС ЦЗ; здійснення заходів з питань пожежної та техногенної безпеки; створення сил ЦЗ, забезпечення їх постійної готовності до ліквідації небезпечних подій та НС;

організація та здійснення заходів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд ЦЗ;

створення та раціональне використання резервів фінансових і матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації НС та їх наслідків;

здійснення планування заходів ЦЗ;

виконання державних, відомчих та регіональних цільових програм, спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їм;

забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки в умовах НС та в особливий період;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

Організаційна побудова ЄДС ЦЗ.

Організаційно ЄДС ЦЗ складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок і має чотири рівні – державний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Організаційно-структурна побудова ЄДС ЦЗ, порядок підпорядкування та взаємодії її органів управління (ОУ), сил та засобів реалізується на базі функціонально-територіального принципу, за яким визначається чіткий механізм управління заходами в сфері запобігання, реагування, ліквідації наслідків НС, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Основу ЄДС ЦЗ (рис. 3.1) складають функціональні та територіальні підсистеми (Ф та ТП), які створюються центральними і місцевими ОВВ. Структуру ЄДС ЦЗ формують ОУ та підпорядковані їм структурні підрозділи, їх сили та засоби.

Структура ЄДС ЦЗ

Рис. 3.1. Структура ЄДС ЦЗ

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ.

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ (ФП ЄДС ЦЗ) створюються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) і функціонують у відповідних сферах суспільного життя.

Організаційна структура та порядок діяльності ФП ЄДС ЦЗ і підпорядкованих їм сил ЦЗ визначаються у положеннях про них, які затверджуються відповідними міністерствами та іншими ЦОВВ що їх створили, за погодженням з ДСНС України.

У разі, якщо діяльність ЦОВВ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, зазначені положення затверджуються такими міністрами за погодженням з ДСНС України.

Керівництво ФП здійснює керівник органу, що створив таку підсистему.

До складу ФП входять ОУ сфери суспільного життя (галузі), підпорядковані їм сили ЦЗ, підприємства, установи і організації, до повноважень яких віднесено питання організації та здійснення заходів ЦЗ.

У НС регіонального та місцевого рівнів сили і засоби ФП на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях, у разі необхідності, підпорядковуються у межах, що не суперечать законодавству, органам управління відповідних територіальних підсистем ЄДС ЦЗ.

У складі ФП на регіональному та місцевому рівнях створюються і функціонують ланки ФП, структура і діяльність яких визначається відповідним положенням, що затверджується керівниками установ і організацій, що створили такі ланки.

Керівництво ланками ФП здійснюють керівники організацій і установ, що створили такі ланки.

Згідно з проектом Положення Про ЄДС ЦЗ міністерствами та іншими ЦОВВ, мають бути створені відповідні ФП (додаток 1 проекту Положення), а саме:

 • 1. Міністерством аграрної політики та продовольства України – ФП:
  • – захисту сільськогосподарських рослин і тварин, які утворюються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України;
  • – захисту лісових ресурсів – Державним агентством лісових ресурсів;
  • – захисту рибного господарства, запобігання та ліквідації НС на об'єктах, віднесених до сфери управління Державного агентства рибного господарства – Державним агентством рибного господарства.
 • 2. Міністерством внутрішніх справ України – ФП охорони громадського порядку.
 • 3. Міністерством екології та природних ресурсів України – ФП:
  • – запобігання та ліквідації НС в зоні відчуження, які утворюються Державним агентством України з управління зоною відчуження;
  • – протипаводкових заходів – Державним агентством водних ресурсів України.
 • 4. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України – ФП державного матеріального резерву, яка утворюється Державним агентством резерву України.
 • 5. Міністерством енергетики та вугільної промисловості України – ФП запобігання і ліквідації НС в організаціях і на об'єктах енергетики, вугільної промисловості, нафто- та газовидобування і транспортування.
 • 6. Міністерством інфраструктури України – ФП:
  • – пошуку, рятування людей та суден, які зазнали лихо на морі;
  • – транспортного забезпечення ліквідації НС та евакуації населення;
  • – запобігання та ліквідації НС на об'єктах, віднесених до сфери управління Державної авіаційної служби України, яка утворюється Державною авіаційною службою України;
  • – запобігання та ліквідації НС на залізничному транспорті – Укрзалізницею;
 • 7. Міністерством охорони здоров'я України – ФП медичного захисту та нагляду за санітарно-епідеміологічною обстановкою.
 • 8. Міністерством промисловості України – функціональну підсистему запобігання і ліквідації НС в організаціях та на об'єктах галузей промисловості.
 • 9. ДСНС України – ФП моніторингу і прогнозування НС.
 • 10. Державною інспекцією ядерного регулювання України – ФП запобігання і ліквідації НС на радіаційних об'єктах.

Свою діяльність у сфері ЦЗ кожна ФП у складі ЄДС ЦЗ здійснює відповідно до напряму і специфіки свого повсякденного функціонування у даній галузі. Структурна побудова ФП визначається вертикаллю галузевого або відомчого підпорядкування їх ОУ, служб і підрозділів, наявних сил і засобів (рис. 3.2).

Структура функціональної підсистеми

Рис. 3.2. Структура функціональної підсистеми

Залежно від покладених функцій щодо запобігання і реагування на НС міністерства та інші ЦОВВ можуть утворювати кілька ФП ЄДС ЦЗ.

До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем входять сили і засоби ФП регіонального, місцевого та об'єктового рівня, які підпорядковуються ОУ відповідних територіальних підсистем ЄДС ЦЗ у межах і знаходяться в їх компетенції, але не суперечать законодавству, а саме:

 • • спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт;
 • • аварійно-рятувальні формування;
 • • об'єктові аварійно-рятувальні служби на об'єктах підвищеної небезпеки;
 • • об'єктові формування цивільного захисту;
 • • об'єктові та галузеві спеціалізовані служби цивільного захисту;
 • • державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;
 • • добровільні формування цивільного захисту.

Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ.

Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ (ТП ЄДС ЦЗ) функціонують в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Організаційна структура (рис. 3.3) та порядок функціонування ТП ЄДС ЦЗ, підпорядкованих їм сил ЦЗ визначається у Положеннях про них, які затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з ДСНС України.

Структура територіальної підсистеми

Рис. 3.3. Структура територіальної підсистеми

ТП ЄДС ЦЗ складаються із ланок.

Ланки ТП створюються:

 • • у районах Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим;
 • • у районах областей, районах у містах Києві та Севастополі – районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;
 • • в обласних центрах, у містах обласного і районного значення – органами місцевого самоврядування.

Положення про ланку ТП затверджується органом, що її створив. Керівництво ТП, її ланкою здійснює посадова особа, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку.

Керівництво ТП АР Крим здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

До складу сил ЦЗ територіальних підсистем входять:

аварійно-рятувальні формування спеціального призначення та державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) оперативно-рятувальної служби ЦЗ;

регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби;

об'єктові та територіальні формування ЦЗ;

об'єктові та територіальні спеціалізовані служби ЦЗ;

добровільні формування цивільного захисту.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) може функціонувати у наступних режимах: повсякденної діяльності

Введення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території. Розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

підвищеної готовності

Формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС. Прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів. Підготовка пропозицій щодо нормалізації обстановки в районі надзвичайної ситуації. Проведення заходів щодо запобігання виникненню НС. Розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів економіки. Приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів;

діяльності при НС

Здійснення керівництва функціонуванням підсистем і структурних підрозділів ЄДС НС. Організація захисту населення і територій. Організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією НС. Визначення межі території, на якій виникла НС. Забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення населення. Здійснення постійного контролю за станом довкілля, інформування вищестоящих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходах, пов'язаних з реагуванням, захистом і оповіщенням населення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС. діяльності при надзвичайному стані

Головними етапами діяльності ЄДС НС є:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій, з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків;

реагування на НС (скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів ліквідації НС), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей, зменшенню матеріальної шкоди і фінансових витрат;

ліквідація наслідків НС, гострий період ліквідації надзвичайних ситуацій, плановий і програмний періоди ліквідації надзвичайних ситуацій.

Взаємодія органів управління ЄДС НС та підпорядкованих їм сил організується з метою своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

Визначаються центральні і територіальні органи управління, які взаємодіють в кризових ситуаціях, склад і кількість сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію. Погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуацію, вирішуються питання всебічного забезпечення.

Базовими принципами створення ЄДС НС є: державний характер системи, орієнтація на загальнолюдські цінності, дотримання міжнародних норм, пріоритет вимог забезпечення безпеки при діяльності людини, відкритість для міжнародної співпраці.

На діяльність ЄДС НС впливають фактори:

зовнішні (трансграничний характер НС, соціально-економічні зміни у світі, наявність світового досвіду та ринку);

внутрішні (високий рівень техногенної та природної безпеки в Україні, необхідність протистояння НС, соціально-економічні зміни в Україні, високий науково- технічний рівень в Україні, обмеженість наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових резервів).

ЄДС НС має унікальні властивості: глобальність дії, постійна готовність, багато функціональне застосування, висока наукоємкість, надто велика інформативність, висока оперативність.

Основною метою створення територіальних підсистем в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.

Органи управління, сили та засоби ЄДС ЦЗ

На кожному рівні ЄДС ЦЗ створюються і функціонують:

координаційні органи; постійно діючі ОУ; система повсякденного управління процесами ЦЗ; сили цивільного захисту; підприємства, установи і організації, які забезпечують реалізацію основних функцій з питань ЦЗ.

Координаційними органами ЄДС ЦЗ є: на загальнодержавному рівні:

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Для координації робіт з ліквідації конкретної НС та її наслідків рішенням Кабінету Міністрів України утворюється Спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС;

Для координації робіт при загрозі виникнення конкретної прогнозованої надзвичайної ситуації рішенням Кабінету Міністрів України створюється

Спеціальна Урядова комісія із запобігання НС

На регіональному рівні – комісії з питань ТЕБ та НС АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Для координації робіт з ліквідації конкретної НС та її наслідків створюються регіональні спеціальні комісії з ліквідації НС:

на місцевому рівні – комісії з питань ТЕБ та НС районів, обласних центрів, міст обласного та районного значення.

Для координації робіт з ліквідації конкретної НС та її наслідків створюються місцеві спеціальні комісії з ліквідації НС:

на об'єктовому рівні – комісії з питань НС об'єкту.

Діяльність державних, регіональних, місцевих і об'єктових комісій з питань ТЕБ та НС здійснюється відповідно до їх положень.

Постійно діючими ОУ, до повноважень яких віднесено питання організації та здійснення заходів ЦЗ є:

на державному рівні – Кабінет Міністрів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також міністерства та інші ЦОВВ, що створюють ФП;

на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, територіальні органи ДСНС;

на місцевому рівні – районні в Автономній республіці Крим, районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських рад обласних центрів, міст обласного та районного значення, підрозділи територіальних органів ДСНС;

на об'єктовому рівні – адміністрації (адміністративні органи) підприємств, установ і організацій.

Постійно діючі органи управління здійснюють свою діяльність у сфері ЦЗ відповідно до повноважень і функцій, визначених законодавством та нормативно- правовими актами з питань ЦЗ, а також іншими актами, що регламентують їх діяльність.

До системи повсякденного управління процесами ЦЗ входять: на державному рівні: державний центр управління в НС; диспетчерські служби ЦОВВ, у разі їх створення і повсякденного функціонування;

на регіональному рівні: центри управління в НС територіальних органів ДСНС; оперативно-чергові служби пунктів управління Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; диспетчерські служби організацій і установ, у разі їх створення; оперативно-диспетчерська служба системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

на місцевому рівні: чергові служби районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад; чергові служби районних та міських відділів Головних управлінь (управлінь) МВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; диспетчерські служби організацій і установ, у разі їх створення; оперативно-диспетчерська служба системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

на об'єктовому рівні: диспетчерські служби підприємств, установ і організацій.

Органи і підрозділи, що складають систему повсякденного управління процесами ЦЗ, здійснюють свою діяльність відповідно до законодавчих та нормативно- правових актів, положень або інструкцій, які регламентують їх діяльність.

Для забезпечення сталого управління суб'єктами забезпечення ЦЗ та реалізації функцій, передбачених на особливий період, органами державної влади (ОДВ), ОМС, суб'єктами господарювання (СГ) використовується державна система пунктів управління (ПУ).

Перелік та кількість засобів управління, якими обладнують ПУ, порядок їх використання визначаються ОДВ та ОМС, яким вони належать, залежно від завдань, що вирішуються на такому ПУ.

 
<<   ЗМІСТ   >>