Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка праці і соціально-трудові відносини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УМОВИ ПРАЦІ ТА СПОСОБИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

Умови праці та їх вплив на працездатність людини

Загальне поняття умов праці визначається як сукупність факторів виробничого середовища, що впливає на здоров'я і працездатність людини в процесі роботи. Дослідники цієї проблеми дають більш повне визначення цього поняття яке розкриває його сутність і зміст. Узагальнюючи визначення різних авторів, на наш погляд більш змістовним буде таке його формулювання:

Умови праці – це складне суспільне явище, що формується в процесі праці під дією взаємозв'язаних факторів соціально-економічного, організаційно-технічного, природного характеру, що впливає на здоров'я людини, її працездатність, відношення до праці, визначає ступінь задоволення нею, ефективність праці, інші економічні результати виробництва, на рівень життя і всебічний розвиток людини як головної продуктивної сили суспільства і особистості.

Наведене визначення дає комплексну цілісну характеристику умов праці, розкриває її сутність як об'єктивного явища, показує механізм їх формування і основні напрями впливу на працюючого, на ефективність його праці і відношення до неї як сприятливої, привабливої або навпаки не бажаної. Це визначення конкретизує термін виробниче середовище, як сукупність елементів, що впливають безпосередньо на трудову діяльність, здоров'я, працездатність і соціальний розвиток.

Формуються умови праці в результаті дії таких складових - соціальні, економічні, технічні, організаційні і природні фактори, які у своїй сукупності визначають рівень розвитку продуктивних сил, досягнутим науково-технічним забезпеченням виробництва, раціональною організацією праці, соціальним розвитком села. Проте умови праці безпосередньо впливають на працездатність людини. Механізм цього впливу в загальному вигляді е таким. У сприятливих умовах праці скоординованість багаточисельних функцій організму спрямована на те, що період входження в роботу скорочується, період найбільш інтенсивної роботи подовжується, втомленість зменшується, роботоздатність в цілому підвищується. Тобто змінюється співвідношення фаз сталої роботоздатності, а це означає, що за одних і тих же технологічних умов продуктивність праці зростає, а її привабливість стимулює якнайповніше використати всі складові виробництва.

Отже розробка заходів по створенню сприятливих умов праці повинна розпочинатися на стадії проектування технологічних процесів, які забезпечують:

  • – підвищення рівня механізації технологічних операцій і зниження ручної праці;
  • – раціональну організацію і планування робочих місць;
  • – розробляти заходи по нормалізації санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і естетичних умов праці.

Створення найбільш сприятливих умов праці на виробництві, що забезпечують високу працездатність людини і зберігають її здоров'я, є важливим напрямом організації праці за будь-якого соціально-суспільного середовища. У сприятливих умовах за більш короткий час проходить період входження в роботу, збільшується питома вага фази сталої працездатності, а втомленість наприкінці робочого дня є значно меншою, порівнюючи з роботою у несприятливих умовах.

Усю сукупність факторів, які складають умови праці по їх впливу на працездатність, можна об'єднати в три групи: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та естетичні.

 
<<   ЗМІСТ   >>