Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Оцінка і прогноз якості земель

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Якість земель може бути визначена як комплекс ознак, які з різних точок зору впливають на можливості їх використання. Це поняття відображає співвідношення фактичної продуктивності землі до потенційно можливої, що визначається умовами водо- та теплозабезпечення, і узагальнює терміни "якість грунтів" та "стале землеробство". Поняття якість грунтів більш обмежене, ніж якість земель, оскільки грунт є частиною поняття земель, але часто використовується в однаковому розумінні.

З точки зору сільськогосподарського виробництва висока якість грунту означає забезпечення високої продуктивності виробництва без істотної його деградації і забруднення навколишнього середовища. Нормативами якісного стану грунтів українське законодавство визначає рівень забруднення, оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімічні властивості тощо.

Якісна оцінка земель має як теоретичне, так і практичне значення. По-перше, характеристики якості земель використовуються в системі моніторингу земель для прогнозу і своєчасного запобігання деградаційним процесам, охорони і раціонального використання земель. По-друге, облік кількості та якості земель, бонітування фунтів є складовими Державного земельного кадастру, відомості з якого використовуються для регулювання земельних відносин, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів.

В землевпорядній практиці (в системі державного контролю за раціональним використанням та охороною земель) потрібно не лише констатувати якісні характеристики фунту, а й вміти прогнозувати їх трансформацію під впливом природних і антропогенних факторів. Це обумовлено тим, що профілактика можливого розвитку деградаційних процесів завжди більш ефективна, ніж ліквідація їх негативних наслідків.

Саме на засвоєння наявних матеріалів, які характеризують сучасний стан земельних ресурсів України, методів їх кількісного і якісного аналізу, прогнозування змін під впливом антропогенних факторів для розробки і обгрунтування стратегії раціонального землекористування спрямований курс "Оцінка і прогноз якості земель".

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ

Критерії і показники оцінки агроекологічного стану земель

Земельні угіддя – це землі, що систематично використовуються або можуть використовуватися для конкретних господарських цілей. До основних земельних угідь, з яких складаються земельні ресурси України та від стану яких в значній мірі залежить екологічна ситуація в країні, відносяться сільськогосподарські, лісові, природоохоронні землі та землі водного фонду. Існує велика кількість критеріїв для об'єктивної якісної і кількісної їх оцінки. Найбільш інформативні з них розглянуто стосовно основних категорій земель.

Перелік критеріїв та показників:

Землі сільськогосподарського призначення:

 • 1) Структура угідь і грунтового покриву;
 • 2) Екологічна стійкість земельних ресурсів (співвідношення стабільних та нестабільних в екологічному відношенні угідь);
 • 3) Родючість ґрунтів (вміст гумусу, основних елементів живлення рослин, фізичні та фізико-хімічні властивості);
 • 4) Продуктивність орних земель (урожайність основних сільськогосподарських культур);
 • 5) Продуктивність кормових угідь (урожайність сіна);
 • 6) Бальна оцінка земель (результати бонітування).

Землі лісового та природно-заповідного фонду (ПЗФ):

 • 1) Структура лісових земель;
 • 2) Продуктивність земель лісового фонду (бонітети лісів, повнота насаджень, запаси головних лісоутворюючих порід, середній приріст деревини на 1 га вкритої лісом площі);
 • 3) Структура земель ПЗФ за категоріями;
 • 4) Розміщення та кількість об'єктів ПЗФ в областях;
 • 5) Частка земель ПЗФ в структурі земельних ресурсів кожної області.

Землі водного фонду:

 • 1) Розміщення та кількість водних об'єктів в областях;
 • 2) Якісне та кількісне виснаження водних ресурсів.
 
<<   ЗМІСТ   >>