Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Публічне управління та адміністрування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Вивчення основ публічного управління та адміністрування в системі підготовки менеджерів для реального сектору економіки сьогодні набуває особливого значення у зв'язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі України, закріпленням у Конституції України положень щодо прав та свобод людини і громадянина. Вивчення публічного управління та адміністрування майбутніми фахівцями у галузі управління надає можливість отримати знання щодо налагодження суспільної взаємодії, взаємозалежності мікро – і макро процесів тощо, а також суспільної поведінки економічних суб'єктів, яка має ґрунтуватися на принципах соціальної справедливості та відповідальності.

Навчальний посібник з дисципліни "Публічне управління та адміністрування" підготовлено з урахуванням змін і доповнень до чинного законодавства України, сучасних підходів до здійснення адміністрування в публічній сфері із застосуванням значного обсягу новітньої нормативної та аналітичної інформації.

Дисципліна "Публічне управління та адміністрування" є нормативною навчальною дисципліною, яка належить до циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальностей 7.3060101 і 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основними завданнями є:

 • – вивчення теоретичних засад публічного управління та адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів його еволюції;
 • – засвоєння суті закономірностей, принципів і механізмів публічного управління та адміністрування та його ролі в розвитку суспільства;
 • – опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління та адміністрування в публічній сфері;
 • – оволодіння методами прийняття управлінських рішень, моніторингу та контролю їх виконання на національному, регіональному та місцевому рівнях з позицій загально – цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • – набуття навичок адміністрування (оформлення дозволів, розпоряджень, заборон) в публічній сфері.

Предметом вивчення дисципліни "Публічне управління та адміністрування" є процес досягнення суспільних цілей шляхом використання суб'єктами публічного управління (органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями і фізичними особами, що виконують функції публічного управління) адміністративних способів впливу на публічні процеси, визначених інструкціями, регламентами, процедурами тощо.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • – предметну сферу і методологічну основу публічного управління та адміністрування;
 • – перспективні наукові напрями розвитку публічного управління та адміністрування;
 • – технології та процедури формування цілей публічного управління та адміністрування;
 • – моделі, принципи та функції публічного управління та адміністрування;
 • – суб'єкти та об'єкти публічного управління та адміністрування;
 • – основні засади публічного управління та адміністрування в соціальній та економічній сферах;
 • – особливості публічного управління та адміністрування в добровільних об'єднаннях;
 • – особливості відповідальності суб'єктів публічного управління та адміністрування за правопорушення у цій сфері.

Предметом вивчення дисципліни "Публічне управління та адміністрування" є процес досягнення суспільних цілей шляхом використання суб'єктами публічного управління (органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями і фізичними особами, що виконують функції публічного управління) адміністративних способів впливу на публічні процеси, визначених інструкціями, регламентами, процедурами тощо.

Студенти повинні вміти:

 • – підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів прийняття управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно – політичного та соціально – економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення необхідних показників;
 • – визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, які використовуються, та з урахуванням особливостей цього суб'єкта;
 • – виробити процедури та основний зміст кожного етапу ухвалення вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;
 • – розробити заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурних підрозділів, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій;
 • – застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного управління та адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Враховуючи, що в сучасних умовах державне управління виокремлюється у відносно самостійну сферу діяльності, що регламентується окремою нормативно-правовою базою і потребує відповідного кадрового і наукового потенціалу, в навчальному посібнику приділено значну увагу проблемам держави, її функціям, вимогам щодо державної служби, що сприятиме професіоналізації державного управління.

Професіоналізація державного управління сприяла тому, що у 1992 р. розпочав свою діяльність Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів Україні, який вперше започаткував підготовку професійних державних службовців за магістерською програмою. На його базі 30 травня 1995 р. створена Українська Академія державного управління при Президентові Україні – головний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні. В цьому ж році діяльність розпочали її регіональні підрозділи у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів державного управління УАДУ. З часу створення академії одним з головних її завдань визначено підготовку наукових та науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації у галузі науки Державне управління. У зв'язку з цим необхідним є набуття студентами, що отримують фахову підготовку менеджерів для галузей економіки, знань щодо основ державного управління та публічного адміністрування, що поліпшить кадровий вибір до державної служби. Навчальний посібник "Публічне управління та адміністрування" сприятиме підготовці управлінців з навичками, що дозволять їм працювати в органах публічної влади або співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування як менеджери підприємств.

Навчальний посібник упорядковано відповідно до освітньо- професійної програми підготовки магістра і спеціаліста за спеціальністю Менеджмент організацій і адміністрування. Теоретичний матеріал, завдання для самостійної підготовки студенті, тестові завдання з дисципліни підготовлені авторами і пройшли апробацію в Київському національному торговельно- економічному університеті та Полтавській державній аграрній академії.

При підготовці навчального посібника були використані нормативно-правові документи України, монографічні дослідження публікації провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблематики публічного управління, найважливіші з яких наведено у списку літератури.

 
<<   ЗМІСТ   >>