Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології на автомобільному транспорті

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Управлінські функції на автотранспортних підприємствах

Основна діяльність автотранспортного підприємства (АТП) полягає у забезпеченні та виконанні перевезень пасажирів і вантажів. Крім цього, підприємство може займатись ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів, надавати інші послуги, пов'язані з транспортом. Незалежно від характеру діяльності автопідприємства, основні функції управління зводяться до планування, контролю та регулювання діяльності транспортного процесу.

Перша функція – планування, забезпечує вибір програми дій підприємства та найбільш економного способу її виконання на визначний період. Залежно від періоду планування (рік, місяць, доба) розробляється відповідний план його виконання та техніко-економічного забезпечення. Процес повинен забезпечувати оптимальне планування, проте під час виконання планів виникають непередбачувані випадки, які можуть відхилити процес від планового. Ситуації можуть бути досить динамічні протягом робочої зміни або доби та значно впливати на виробничі процеси. Тому при плануванні перевізного процесу потрібна наявність інформації такого виду:

  • – оперативна інформація у каналі зворотного зв'язку про внутрішні умови на підприємстві – наявні для використання транспортні засоби, кадри водіїв і ремонтників, стан обладнання;
  • – інформація на зовнішньому вході щодо поточних планових обсягів перевезень, заплановані строки поставок, зміни щодо стану завантажувально- розвантажувальної техніки на об'єктах обслуговування, черг на завантаження тощо;
  • – інформація щодо кількісних і якісних співвідношень окремих техніко- економічних показників підприємства – питомі витрати паливно-мастильних матеріалів, нормативи тощо для формування тарифів на транспортні послуги, планові витрати палива.

Для будь-якої планової задачі характерні обмеження ресурсів, тому планування ведеться із використанням відомих методів оптимізації.

Друга функція – контроль, виконується постійно протягом виконання планових показників шляхом збору інформації з усіх можливих і необхідних джерел. До таких джерел належить інформація з рухомих транспортних засобів, контрольних точок маршруту, засобів завантаження/розвантаження, ремонтних підрозділів. Залежно від виду інформації, її змісту, методу отримання ця інформація накопичується, фільтрується та аналізується на різних етапах виконання планів для реалізації за необхідності регулюючої функції. Постійно розширюються апаратно-програмні засоби для отримання оперативної динамічної інформації.

Третя функція – регулювання, реалізується за рахунок порівняння поточної та планової інформації, за наслідком чого виробляються оперативні рішення для ліквідації наслідків збурень. Із великої кількості можливих рішень у тій чи іншій ситуації відшукується найбільш оптимальне, яке полягає у тому, що в наслідок виконання перших двох функцій задається оптимальний рівень нормативних характеристик вихідних показників і цей рівень підтримується з постійним коригуванням, згідно із зовнішніми та внутрішніми умовами.

Тому до основних функцій відносимо і об'єднуючу функцію, з якої починається і якою закінчується кожна з наведених управлінських функцій – облік та аналіз діяльності підприємства на кожному кроці, у цілому та кожної складової діяльності окремо. Від обсягів обліку та глибини аналізу залежить успішність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність.

У процесі реалізації наведених функцій (оперативного контролю, обліку та аналізу виробництва або перевізного процесу) виділяють два основні інформаційні етапи: збір поточної інформації та передача її керуючому органу. При цьому враховується:

  • – інтенсивність, оперативність та достовірність потоку інформації;
  • – динаміка процесів перевезень, ремонту рухомого складу та стабільність процесів у заданому режимі, можливість прогнозування подальшого розвитку;
  • – порівняння фактичних, нормативних і планових оперативних показників технічного і перевізного процесів;
  • – оцінку значущості відхилень від планового режиму процесів.

Лише на підставі порахованих процедур може бути реалізована функція регулювання у послідовності: прийняття управлінського рішення – доведення рішення до виконавця – виконання рішення – перевірка виконання. У кожному випадку переробка інформації – не самоціль, а необхідна передумова оптимального регулювання. Відомо, що якість управління будь-якою системою значно підвищується при використанні сучасних інформаційних технологій, тому з огляду на їх значущість підприємства, у тому числі транспортні, активно впроваджують автоматизовані системи керування як інструмент підвищення рентабельності підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>