Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології на автомобільному транспорті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ АТП

Програмне забезпечення АСК виробничих підприємств

До основних задач інформаційного обслуговування автоматизованої системи управління підприємством належать такі:

 • – забезпечення прозорості інформації для стратегічного планування та про використання інвестованого капіталу для керівництва;
 • – надання керівництву інформації про структуру загальних і питомих витрат та забезпечення можливості перерозподілу ресурсів при оперативному плануванні;
 • – реалізація системи оперативного управління підприємством за ключовими показниками (собівартість, структура витрат, рівень прибутковості, ефективність використання ТЗ);
 • – забезпечення можливості своєчасного виявлення "вузьких місць";
 • – безперервне забезпечення диспетчерських служб логістичного ланцюга достовірною, актуальною й адекватною інформацією про можливість і виконання замовлення на перевезення (про протікання матеріальних, транспортних та інформаційних процесів);
 • – забезпечення прибутковості підприємства за рахунок оптимізації логістичних бізнес-процесів.

Основу інформаційного забезпечення становлять структуровані бази даних усіх напрямів діяльності та відповідні системи управління базами даних. Особливістю виробничих систем є значні обсяги різноманітної інформації, яку потрібно ув'язати у єдину структуру. Сучасний рівень автоматизованих систем керування виробництвом – це потужні інтегровані інформаційні системи під загальним терміном ERP- системи (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємництва). ERP охоплюють більшість задач управління у рамках великих підприємств та корпорацій – виробництво, фінанси, бухгалтерія, збут, запаси тощо [15]. Системи ERP послідовно переходять на наступний крок логістики, у межах якої розв'язуються задачі координації, управління процесами постачання, складування та транспортування для груп підприємств, поєднаних логістичним ланцюгом (рис. 4.1).

Структура узагальненої системи ERP

Рисунок 4.1 – Структура узагальненої системи ERP

Завдяки широкої функціональної потужності подібні системи називають системами керування підприємства (СКП). Ці системи можуть бути умовно поділені на чотири класи за їх функціональним призначенням і рівнем інтегрованості. Локальні системи використовують невеликі вузькопрофільні підприємства, де обсяги баз даних порівняно невеликі, число структурних підрозділів також невелике (наприклад, торгівля, транспортні та інші послуги). Окрему групу складають фінансові системи, які обслуговують, у першу чергу, банки, державні контролюючі органи.

Наступна група систем обслуговує великі підприємства повнопрофільного виробництва, де необхідні всі складові ERP-систем, потужні бази даних, проте робота ведеться у рамках локальних систем підприємств. Четверта група СКП необхідна для обслуговування потреб міжнародних корпорацій, холдингів тощо, де використовуються зовнішні мережі для телекомунікацій між локальними системами окремих підприємств корпорації. У таблиці 4.1 наведено СКП, що найбільш поширені в регіоні.

Таблиця 4.1 – Класи СКП АСК підприємств.

Клас СКП

Локальні

Фінансові

Середньо- інтегровані

Високо- інтегровані

Представники

1-С Бухгалтерія, 1-С Автотранспорт, Свод, DeloPro

Босс, Парус, Concorde, Platinum

ІТ- предприятие, Галактика, SyteLine

Baan, R/3, Oracle Application,

Вирішувані задачі

матеріальний облік, розрахунки з клієнтами

постачання, фінанси, збут, зарплата

вирішують економічні довго – та короткотермінові питання, пов'язані з виробництвом

Вартість, тис. грн

5-15

30-100

100-500 понад 500

Іноді, унаслідок поступового розвитку АСК підприємства, можуть одночасно використовуватись декілька різних СКП для різних задач, наприклад IT-підприємство для організації управління виробництвом, 1-С Бухгалтерія - для обслуговування торгових операцій, DeloPro – для реалізації внутрішнього документообігу. Проте основна тенденція розвитку СКП полягає в інтеграції всіх необхідних підприємству функцій у єдиній потужній СКП. Незалежно від рівня потужності СКП вони мають модульну структуру, що дозволяє ізольоване використання окремих програмних модулів або комбінацій їх, залежно від виробничо-економічної діяльності підприємства або корпорації.

Високоінтегровані СКП мають у своїй структурі десятки різноманітних модулів. Прикладом переліку поширених модулів є наступні модулі.

Модуль "моделювання підприємства" – дозволяє скоротити сроки впровадження нових технологій або продукції, знизити рівень витрат та прискорити повернення коштів. Це досягається шляхом попереднього моделювання бізнес-процесів підприємства.

Модуль "проект" – призначений для процедур, пов'язаних із розробкою і виконанням проектів, підготовки пропозицій для участі у тендерах, попереднього оцінювання проектів та їх вплив на майбутній потенціал компанії, підготовку контрактів.

Модуль "виробництво" – включає планування потреб, управління проектом, серійним виробництвом, ланцюгом постачань для виробництва. Ядром підсистеми є модуль "Основний виробничий план-графік" (MPS).

Модуль "процес" – використовують для неперервних галузей виробництва із забезпеченням надійного постачання його діяльності.

Модуль "адміністратор діяльності підприємства" – являє собою інструментарій для покращання фінансово-господарської діяльності та створений для отримання достовірної інформації з усіх напрямів діяльності компанії. Убудований пакет "Система раннього попередження" дає можливість своєчасно вносити необхідні корективи.

Модуль "фінанси" – являє собою систему управлінського і фінансового обліку для компаній найскладнішої організаційної структури, що досягається системою гнучких ієрархічних зв'язків структурних складових. Підтримується три типи календарів виробництва: фінансовий, податковий та звітний із гнучким настроюванням терміну (квартал, тиждень). Підсистема забезпечує ведення документації різними мовами, фінансові операції різними валютами та формами оплати.

Модуль "збут, постачання, склади" – забезпечує управління продажами і закупками, контрактами, матеріальними запасами і зберіганням, зовнішньою логістикою та транспортуванням; оптимізацію маршрутів постачання; управління замовленнями на транспортування і підтримку транспортних робіт; складуванням та пакуванням.

Модуль "транспорт" – використовується для компаній, що займаються зовнішнім матеріально-технічним забезпеченням і транспортуванням. Модуль розроблено для всіх видів і модифікацій перевезень та має потужні блоки для управління складами та упаковкою.

Модуль "сервіс" – призначений для управління всіма видами сервісу, післяпродажного і спеціалізованого обслуговування.

У поширеній у регіоні ERP-системі IT-Enterprise модулі вузько функціональні та згруповані у контури управління: виробництвом і технічною підготовкою виробництва; управління проектами; управління основними виробничими фондами; управління бізнес-процесами і документообігом; логістика; бюджетування та контролінг; управління персоналом; аналіз та оптимізація діяльності; бухгалтерський і податковий облік; адміністрування системи; інструментальні засоби розвитку системи (рис. 4.2).

Кожен контур управління складається з декількох модулів. Допускається як ізольоване одне від одного функціонування модулів, так і їх комбінації, необхідні конкретному підприємству. Розбиття на модулі є досить умовним. Оскільки усі модулі працюють на єдиній інформаційній базі підприємства, то для користувача така компонентна архітектура не помітна.

Зовнішнім відображенням системи є сукупність робочих місць персоналу управління підприємством. До головного меню кожного робочого місця може бути включена будь-яка функція (завдання) з описаних модулів. При реєстрації користувача в системі, йому підключається індивідуально підготовлене для нього меню із закріпленням режимів виконання функцій.

Усі модулі IT-Enterprise базуються на єдиному системному і функціональному ядрі, до якого входять модулі управління доступом і безпекою, адміністрування системи та бази даних, інструментальні засоби розвитку системи. Крім того, відмінною рисою системи IT-Enterprise є широке застосування у її складі оптимізаційних розрахунків.

Модуль для транспортних задач реалізує основні функції, необхідні для управління транспортними підрозділом підприємства, такими як облік шляхових листів автотранспорту, розрахунок заробітної плати водіїв, облік витрати ПММ за кожним автомобілем тощо. Конкретно у модулі програми забезпечується:

 • – облік транспортних засобів, причепів, показання спідометра;
 • – облік кількості ходок, пробігу з вантажем, клас вантажу, тарифікація тонн на кілометр пробігу;

Контурна структура СУП IT-Enterprise

Рисунок 4.2 – Контурна структура СУП IT-Enterprise

 • – облік водії, супроводжуючих, часу виїзду, часу повернення, дати виконання переміщень;
 • – облік фактичної витрати всіх видів ПММ;
 • – виконується розрахунок заробітної плати водіям згідно з певними правилами.

Є можливість гнучкого установлення тарифів, нарахування премій, оплати важливості та небезпеки вантажу. За нормами витрат ПММ виконується розрахунок фактичної витрати ПММ з урахуванням різних коефіцієнтів.

Система IT-Enterprise функціонує у трирівневій архітектурі клієнт-сервер. Сервер додатків може бути настроєний або на окремому комп'ютері, або як віртуальний комп'ютер, або поєднаний із сервером баз даних. Клієнтське ПЗ являє собою інтерфейс у вигляді, зручному для користувача (таблиці, вікна, графіки і т.д.). Обмін даними з клієнтом йде по будь-якому каналу зв'язку, у т. ч. через мережу Інтернет. Для безпеки з'єднання застосовується шифрування трафіка, для оптимізації використання каналів зв'язку застосовується стиснення трафіка (рис. 4.3).

Архітектура системи IT-Enterprise

Рисунок 4.3 – Архітектура системи IT-Enterprise

Особливість системи – її адаптивність. Більше 3000 параметрів настроювань функціонування системи, убудовані генератори для кінцевого користувача – довільних запитів, табличних звітів, форм експорту інформації, документів звітності та аналізу.

В інших прикладах поширених у регіоні СУП, модулі для задач транспорту можуть відрізнятись переліком функцій, що реалізуються. Наприклад, модуль дозволяє розв'язувати задачі автоматизації управління різними видами транспорту підприємства; забезпечувати перевезення як власними транспортними засобами, так і з використанням сторонніх транспортних підприємств. Подібний модуль системи дозволяє отримувати оперативну інформацію про стан ТЗ, забезпечувати контроль використання ПММ, робити звіти за техніко-економічнии показниками роботи транспорту, виписувати та обробляти подорожні листи, вести облік рухомого складу та водіїв, складати карточки комплектуючих та шин, переглядати поточні дані про розподіл роботи серед водіїв і т. д.

 
<<   ЗМІСТ   >>