Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Управління початковою школою

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Управлінняце не що інше, як налаштовування інших на роботу

Лі Якокка

Законом України "Про загальну середню освіту", Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті передбачається суттєве вдосконалення управління освітою, утвердження сучасного типу управління і перехід до державно-громадської моделі управління середньою освітою.

Реалії сьогодення актуалізують необхідність ґрунтовних знань з теорії й практики організації та управління загальноосвітнім навчальним закладом, і зокрема початкової ланки.

Мета, яку ставить перед собою автор, – сформувати загальне уявлення про становлення й розвиток управління як виду діяльності та науки про управління; розкрити теоретичне підґрунтя ефективної організації і управління в початковій освіті відповідно до змісту програми навчальної дисципліни "Управління початковою школою", яка розроблена з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) "Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями й спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо- кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра"; визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни "Управління початковою школою", необхідне методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

При підготовці навчального посібника були використані сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання та науково-виробничі видання з педагогіки, управління навчальним закладом: Василенко Н. В. Науково-методична робота в школі / Надія Володимирівна Василенко. – X.: Основа, 2013. – 176 с., Волканова В. Організація методичної роботи / Валентина Волканова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с., Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / Віктор Валентинович Григораш. – X.: Основа, 2011. – 224 с., Дрожжина Т. В. Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу / Т. В. Дрожжина, М. В. Татаринов. – X.: Основа, 2013. – 192 с., Касьянова О. М. Контрольно- аналітична діяльність керівника навчального закладу / Олена Миколаївна Касьянова. – X.: Основа, 2014. – 192 с., Крисюк С. В. Державне управління освітою: навч. посіб. [для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою"] / Степан Васильович Крисюк. – К.: НАДУ, 2009. – 220 с., Мелешко В. В. Управління розвитком сільської малочисельної школи: посіб. / В. В. Мелешко. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 104 с., Онишків 3. М. Основи школознавства: навч, посіб. [для студ. пед. вузів] / Зиновій Михайлович Онишків. – [3-є вид., доп. і перер.]. – Тернопіль: Богдан, 2006. – 176 с., Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою / Євген Михайлович Павлютенков. – X.: Основа, 2011. - 320 с., Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підруч. / Олександра Яківна Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с., Управління навчальним закладом: навч.-метод, посіб.: у 2-х ч. / [Мармаза О. І., Касьянова О. М., Григораш В. В. та ін.]. – Харків: Ранок, 2003. – 4.1; Абетка менеджера освіти. – 2003. – 160 с., Управління навчальним закладом: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Немченко С. Г., Голік О. Б., Кривильова О. А., Лебідь О. В.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с., Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю: навч.-метод, посіб. / Таліна Миколаївна Хлєбнікова. – X.: Основа, 2013. – 224 с. та ін., Черновол- Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності / Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко. – X.: Основа, 2014. – 272 с.

1-34

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 
<<   ЗМІСТ   >>