Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Управління початковою школою

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система органів державного управління освітою в Україні

Передбачити – означає управляти

Блез Паскаль

В структурі державного управління освітою виділяються три рівні: вищий (парламентсько-президентський),

центральний і місцевий.

Вищий рівень – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів формує засади державної освітньої політики, приймає закони, визначає економічні, соціальні, юридичні гарантії їх реалізації, контролює їх дотримання, затверджує загальнодержавні програми розвитку, обсяг фінансування.

Кабінет Міністрів України визначає перелік центральних органів виконавчої влади, вносить пропозиції Верховній Раді України щодо призначення їх керівників, реалізує державну освітянську політику тощо.

Центральний рівень управління освітою забезпечується МОН, іншими органами, які беруть участь у формуванні державної освітньої політики, розробляють концепції, прогнози, проекти цільових державних програм розвитку, пропозицій і доповнень до законодавчих актів, здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері освіти.

Місцевий рівень – місцеві держадміністрації, виконавчі органи місцевих і районних у містах рад відповідають за реалізацію державної освітньої політики на території певної адміністративної одиниці, готують і вносять на розгляд відповідної ради проекти бюджетних витрат на освіту, здійснюють управління закладами освіти, координують роботу інших структур влади щодо реалізації державних, регіональних програм розвитку освіти.

Органами державного управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки; міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчально-виховні заклади; Вища атестаційна комісія (ВАК) України; відділи (управління) освіти місцевих державних адміністрацій.

Центральним органом державного управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки. Його повноваження визначено Законом України "Про освіту" та "Положенням про. Міністерство освіти України". Міністерство бере участь

у виробленні державної політики в галузі освіти та втіленні її в життя, визначенні основних напрямів розвитку освіти, здійснює координаційні, науково-методичні, контрольні функції та державне інспектування, забезпечує зв'язок з іншими державами, організовує впровадження в практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду, проводить атестацію та акредитацію навчально-виховних закладів республіканського значення.

При Міністерстві освіти та науки функціонує Вища атестаційна комісія, яка здійснює атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів. Міністерству підпорядковані вищі навчальні заклади (академії, університети, інститути, консерваторії, коледжі, технікуми (училища), Академія педагогічних наук та її науково-дослідні інститути.

Центральні органи державного управління освіти також беруть участь у виробленні та втіленні в життя державної політики в галузі освіти, професійній підготовці кадрів, у визначенні перспектив та напрямів розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня й обсягу, нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчально-виховних закладів.

При обласних, районних (міських) державних адміністраціях створюються відповідні структурні підрозділи, які здійснюють управління освітою: при обласній державній адміністрації-управління освітою, при районній (міській) – відділ освіти, при сільських і селищних радах народних депутатів – комісії з питань освіти.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації:

 • – здійснює керівництво, контролює і координує роботу відділів освіти районних (міських) держадміністрацій;
 • – аналізує стан освіти і науки в області, розробляє регіональні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;
 • – визначає потребу регіону у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки та здійснює замовлення на їх підготовку;
 • – організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, бере участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України;
 • – сприяє впорядкуванню мережі навчальних закладів в області;
 • – визначає регіональний компонент у змісті освіти;
 • – вносить на розгляд Міністерства освіти і науки пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
 • – проводить роботу на підтримку і розвиток обдарованих дітей, захищає права та інтереси неповнолітніх дітей, в тому числі і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • – організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 • – разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для їх навчання і праці;
 • – контролює виконання капітальних вкладень, визначає доцільність виконання і фінансування інноваційних проектів, вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування, використовує різні форми морального та матеріального стимулювання їх праці.

Очолює управління освіти і науки начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки. Начальник управління освіти і науки повинен мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у навчальних закладах, наукових установах чи місцевих органах управління освіти не менше 5 років. Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади голова облдержадміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки.

Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, а з другого – управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Завдання відділу освіти:

 • – здійснює керівництво навчальними закладами, визначає потребу у їх кількості, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі;
 • – контролює виконання вимог щодо залучення всіх дітей шкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, створення в них фонду всеобучу;
 • – організовує навчання обдарованих дітей;
 • – координує роботу навчальних закладів, сім'ї і громадськості, спрямовану на навчання та виховання дітей, організацію їх відпочинку, запобігання бездоглядності й правопорушень серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
 • – забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
 • – організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проводить їх атестацію;
 • – інспектує та проводить атестацію навчальних закладів, контролює дотримання ними державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг;
 • – організовує харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, їх безплатне медичне обслуговування;
 • – сприяє зміцненню матеріальної бази навчальних закладів, їх навчально-методичному, фінансовому і кадровому забезпеченню.

Очолює відділ освіти районної держадміністрації завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником управління освіти і науки обласної держадміністрації.

 
<<   ЗМІСТ   >>