Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Управління початковою школою

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інспектування школи

Найскладніше мистецтво – мистецтво керувати

Карл Мария фон Вебер

Важлива функція органів освіти – інспектування діяльності закладів освіти. Під інспектуванням розуміють систему державного контролю за станом виконання закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів та програм, інструкцій та указів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків.

Основні умови ефективного інспектування – це плановість, систематичність, усебічність, глибина педагогічного аналізу стану справ, об'єктивність в оцінці роботи, вимогливість, тактовність інспекторського персоналу.

Інспектування поділяють на фронтальне і тематичне. Фронтальне інспектування передбачає перевірку всіх сторін діяльності школи. Максимальна тривалість фронтальної перевірки закладу освіти – 2 тижні. У ході перевірки члени бригади спостерігають і аналізують навчальні заняття, проводять контрольні роботи, усне опитування учнів, бесіди з учнями, вчителями, керівниками школи, відвідують позакласні заходи, перевіряють стан внутрішньошкільного керівництва і контролю, організацію методичної роботи, ведення шкільної документації та інше.

Тематичне інспектування дає можливість глибоко і всебічно вивчити лише одне питання роботи школи чи групи шкіл (наприклад, "Стан викладання та якість знань учнів з математики", "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці", "Диференціація навчання школярів", "Організація позашкільної та позакласної виховної роботи").

Тематика, термін і перелік освітніх закладів, що підлягають інспектуванню, визначені в річних планах роботи відділу, управління, Міністерства освіти і науки України. Проведенню інспекторської перевірки передує підготовча робота. У ході підготовчої роботи опрацьовуються керівні і нормативні документи і матеріали, пов'язані з темою перевірки, визначаються і аналізуються наявні матеріали і показники роботи школи, матеріали попередніх перевірок. Підбирається бригада та розподіляються обов'язки між її членами. До складу бригади відділу освіти райдержадміністрації можуть входити працівники відділу освіти, методисти райметодкабінетів, працівники позашкільних установ, голови районних методичних об'єднань вчителів-предметників, вчителів початкових класів, керівники загальноосвітніх навчальних закладів.

Державний контроль за виконанням загальноосвітніми навчальними закладами й органами освіти рішень у галузі освіти здійснює інспектор шкіл. Шкільний інспектор не тільки контролює, а й надає кваліфіковану методичну допомогу вчителеві, вихователеві, класному керівникові, керівникам предметних гуртків, дитячих клубів, керівникові закладу освіти.

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і науки України, інспекторів управління освіти обласної держадміністрації, інспекторів відділів освіти районних держадміністрацій.

Структура шкільної інспекції така: інспектори відділів освіти районної державної адміністрації, інспектори управління освіти обласної державної адміністрації, інспектори Міністерства освіти і науки України.

Інспекторський контроль районної ланки спрямований на діяльність керівників загальноосвітніх навчально-виховних закладів та інших закладів освіти, управління освіти обласної держадміністрації – на діяльність відділів освіти районної держадміністрації, а через них на керівників навчально-виховних закладів, Міністерства освіти і науки України – на діяльність управління освіти обласної держадміністрації, а через них на районні відділи.

Інспектори відділів, управлінь освіти призначаються з числа найбільш досвідчених педагогів, які мають організаторські здібності, вищу освіту й відповідний стаж роботи. Неодмінними якостями інспектора повинні бути висока вимогливість, об'єктивність, знання справи, повага та доброзичливість у ставленні до працівників підвідомчих установ.

Інспектори відділу освіти районної держадміністрації призначаються і звільняються завідуючим відділом, інспектори управління освіти обласної держадміністрації – начальником управління, Міністерства освіти і науки України – міністром освіти.

До функціональних обов'язків інспектора шкіл відділу освіти найчастіше входять такі:

 • – вивчення стану внутрішньошкільного керівництва й контролю закріплених за ним шкіл;
 • – вивчення організації навчально-виховного процесу, якості знань, умінь і навичок учнів, їх вихованості;
 • – перевірка стану шкільних приміщень, організації харчування учнів;
 • – контроль за дотриманням вимог правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки;
 • – вивчення ефективності позакласної та позашкільної роботи, системи виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи;
 • – перевірка дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • – планування розвитку мережі загальноосвітніх навчально-виховних закладів;
 • – підготовка й забезпечення загальноосвітніх навчально- виховних закладів екзаменаційною документацією та ін.

Кваліфікований інспектор може провести відкритий урок, виступити з лекцією перед учительським колективом, дати консультацію, організувати бесіду. Практична допомога школі, вчителеві може здійснюватись через проведення методичних нарад з учителями різних спеціальностей, подання їм практичних рекомендацій з питань організації навчально-виховної роботи, вдосконалення методів навчання і виховання; роботи з невстигаючими учнями, поєднання навчання з продуктивною працею учнів, виготовлення саморобних приладів тощо.

Дійовою формою перевірки й допомоги вчителеві є відвідування і аналіз уроку. Спостереження і аналіз уроку – основний метод перевірки, якості навчальної роботи.

Аналізуючи урок, інспектор виявляє, як учитель поєднує виклад навчального матеріалу з виховними завданнями, з життям, як організовує самостійну роботу учнів, чи вміє застосовувати раціональні методи викладання, що забезпечують активне, самостійне й глибоке засвоєння учнями знань.

Аналіз уроку значною мірою залежить від уміння інспектора спостерігати роботу вчителя і учнів. Відвідуючи урок, інспектор всебічно вивчає всі його сторони: постановку теми й мети, обладнання уроку, готовність учителя і учнів до заняття, хід уроку, його основні етапи, ефективність застосованих учителем методів і методичних прийомів, ідейно-науковий рівень уроку, вміння учнів самостійно працювати, організованість і культуру праці й т. д.

Знання, вміння та навички учнів інспектор може перевірити також за допомогою контрольних і практичних робіт, способом ознайомлення з зошитами, виробами, колективних та індивідуальних бесід з учнями та ін.

У процесі інспектування роботи шкіл вивчається і узагальнюється передовий педагогічний досвід. Інспектор поширює кращий досвід серед учителів району, міста, області, використовуючи для цього відкриті уроки вчителів-майстрів педагогічної праці, педагогічні читання, науково-практичні конференції, виробничо-методичні наради, засідання педагогічної ради, а також пресу й радіо.

Для проведення перевірки складається пам'ятка, готуються тексти контрольних робіт, запитання до усного опитування, завдання для практичних робіт, тексти для анкетування учнів. Проводиться інструктаж з членами бригади.

Перелік питань, які включають в пам'ятку, залежить від виду й теми перевірки. Наприклад, пам'ятка для фронтальної перевірки школи може бути такою:

 • 1. Статут школи: відповідність його вимогам Типового статуту.
 • 2. Навчальні плани й програми: відповідність їх базовим планам і програмам Міністерства освіти і науки України, розподіл годин шкільного компоненту, доцільність цього розподілу; авторські навчальні плани й програми, погодженість їх з Головним управлінням Міністерства освіти і науки України.
 • 3. Система планування діяльності школи.
 • 4. Стан викладання навчальних предметів, якість знань, умінь і навичок учнів.
 • 5. Система виховної роботи.
 • 6. Позакласна, позашкільна, гурткова робота.
 • 7. Зв'язок школи, сім'ї, громадських організацій у вихованні дітей.
 • 8. Стан фізичної підготовки та допризовної підготовки юнаків.
 • 9. Групи подовженого дня.
 • 10. Робота шкільної бібліотеки.
 • 11. Вивчення і впровадження у практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
 • 12. Експериментальна робота школи (актуальність теми, стан експерименту).
 • 13. Стан внутрішньошкільного контролю.
 • 14. Методична робота.
 • 15. Навчально-матеріальна база школи (стан навчальних, спальних і господарських приміщень; забезпеченість навчально-наочними посібниками, ТЗН, обладнанням, інструментами, матеріалами, меблями навчальних кабінетів, шкільних майстерень; база з фізичної культури та допризовної підготовки юнаків: спортивні майданчики, спортзали,

стрілкові тири тощо, їх обладнання).

 • 16. Стан ведення шкільної документації.
 • 17. Морально-психологічний клімат у колективі.
 • 18. Робота ради школи.

Інспектор, виявивши недоліки в організації навчально- виховного процесу в школі, повинен дати рекомендації педагогічним працівникам, керівництву закладу освіти щодо поліпшення їхньої роботи. Підсумки перевірки проводяться як в ході самого інспектування (кожний перевіряючий в ході аналізу навчального заняття, позакласного виховного заходу, вивчення шкільної документації, дає оцінку роботи того чи іншого педагогічного працівника), так і після його завершення.

У своїй роботі шкільна інспекція керується постановами й законами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами й нормативними документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти обласної держадміністрації, відділу освіти районної держадміністрації.

У зміст роботи шкільної інспекції входить контроль за

 • – забезпеченням закладів освіти кадрами;
 • – виконанням загальноосвітніми навчально-виховними та іншими закладами освіти постанов, наказів, директивних та нормативних документів;
 • – станом викладання та якістю знань, умінь і навичок учнів, їх вихованістю;
 • – виконанням завдання по охопленню обов'язковим навчанням всіх дітей шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи;
 • – за роботою адміністрації закладу освіти по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників;
 • – вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки;
 • – вивченням морально-психологічного клімату в колективі.

Сучасна інспекційна діяльність не може відбуватись без психологічного забезпечення. Важливою є психологічна установка спеціаліста відділу освіти щодо інспектування, розуміння ним своєї місії. Не лише перевірити, зафіксувати, а вислухати – зрозуміти – пояснити – запропонувати – показати. Це вимагає від нього нових форм і методів праці.

Сучасне інспектування включає в себе експертизу діяльності освітніх закладів, його керівництва, освітній аудит, консультування, моніторинг. Все це має бути психологічно забезпеченим. В першу чергу – це вміння слухати й чути, вести діалог, ділову бесіду, накопичувати і систематизувати потрібну інформацію в ході цього спілкування. Зібрана в такий спосіб інформація багато в чому допоможе визначити конкретний предмет і зміст контролю.

При інспектуванні важливо вміти виокремити й ранжувати проблеми за ступенем їх вагомості, важливості, значимості для районної системи освіти. Готуючись до контролю, бажано підготувати пакет документів. Він допоможе цілеспрямовано вивчати питання за узгодженими параметрами, співставляти оцінку різних експертів, оформляти підсумкові матеріали. В пакет бажано покласти перелік нормативних документів з питань, що інспектуються, методичні рекомендації, форми звіту, інструментарій контролю (опитувальники, анкети, тести, таблиці, контрольні завдання тощо).

Важливою метою інспекційної діяльності є усунення відхилень раніше, ніж вони стануть серйозними, набудуть кризового характеру. Гнучкість контролю полягає в тому, що він має пристосуватись до змін, відчувати актуальність питань. Економічність контролю в тому, що контроль на який витрачається більше зусиль, ніж він дає для результату, не потрібний. Контроль має відповідати потребам і можливостям всіх осіб, хто взаємодіє з системою контролю і хто реалізує її.

Кінцеві підсумки інспектування проводяться на педагогічній раді школи (якщо це фронтальна перевірка, яка проводиться відділом освіти) або на нараді керівників закладів освіти (якщо це тематична перевірка, яка проводиться управлінням освіти, Міністерством освіти і науки України). Керівник перевірки виступає із доповіддю, в якій дається аргументований аналіз діяльності педагогічного колективу, вказується на його досягнення і недоліки, розкриваються причини цих недоліків і шляхи їх подолання.

Результати інспекторської перевірки оформляються у вигляді акту, доповідної записки або довідки. Зауваження та пропозиції заносяться до контрольно-візитаційної книги.

Закладу освіти не пізніше, ніж через два тижні надсилається копія доповідної записки чи іншого підсумкового документу за наслідками перевірки.

Перевірка виконання інспекторських пропозицій здійснюється самим інспектором відділу, управління, Міністерства освіти і науки України (або можуть залучатися інші працівники). Вона може проводитися у формі повторної перевірки, якщо в роботі закладу освіти виявлено істотні недоліки, бесіди з керівником закладу освіти про вжиті заходи. Якщо пропозиції не виконано, то з'ясовуються причини, надається допомога. Зауваження інспекторської перевірки знімаються з контролю після повного їх виконання.

 
<<   ЗМІСТ   >>