Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Управління початковою школою

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування роботи методичних об'єднань в школі

Управління, яке не прагне до оновлення приречено на поразку

Пітер Фердинанд Друкер

Планування роботи в методичному об'єднанні повинно бути багатоступеневим, наскрізним і багатоетапним.

Багатоступеневість планування пов'язана з відмінністю в характері заходів. При плануванні можна виділити 3 основні групи заходів:

 • 1. Заходи, проведення яких вимагає залучення всього педагогічного колективу методичного об'єднання: засідання педагогічної ради, проведення конференцій, засідання методичного об'єднання і т.п.
 • 2. Заходи, проведення яких пов'язане з участю окремих вчителів методичного об'єднання: професійні конкурси, робота творчих груп, експериментальна робота, круглі столи, семінари, творчі звіти, робота в журі, різних комісіях та ін.
 • 3. Заходи, проведення яких вимагає залучення допоміжних служб школи (День дитячої книги – бібліотека, проведення психологічного тестування – психологи, анкетування вчителів – психологи і адміністрація школи та ін.).

Характер заходів визначає пріоритет у послідовності розробки пропозицій щодо їх планування: 1 група – 2 група – 3 група.

Наскрізним планування є в силу необхідності узгодження і взаємної ув'язки планів, що розробляються методичним об'єднанням, з планами заступників з методичної, навчальної, виховної роботи та керівниками служб школи.

Багатоетапність планування роботи методичного об'єднання пов'язана з особливостями її організації в масштабі школи. Цільова установка першого етапу – підготовка головами методичних об'єднань пропозиції щодо планування основних заходів. Метою другого етапу є безпосереднє планування основних заходів після отримання завдань і виписок з планів- графіків проведення заходів, що розробляються Управлінням освіти й адміністрацією школи.

Найбільш раціональним є системний підхід до планування методичної роботи. Він передбачає відображення методичної роботи у всіх видах планування навчально-виховної робота в школі в тісному взаємозв'язку зі спеціальними планами діяльності різних шкільних методичних об'єднань. Системний підхід передбачає також забезпечення тісного взаємозв'язку методичної роботи з усіма видами й формами підвищення кваліфікації вчителів поза школою.

Наприкінці кожного навчального року (квітень – травень) голови методичних об'єднань готують звіт про виконану роботу в методичному об'єднанні за рік, у якому викладаються завдання, що стояли перед об'єднанням, методи й шляхи їхнього досягнення, отримані результати, проблеми, що виникли, й визначаються основні завдання й коротка програма діяльності на наступний рік.

Після визначення основних завдань і заходів для методичного об'єднання заступником директора з методичної роботи голови методичних об'єднань укладають "План роботи методичного об'єднання на навчальний рік". У ньому має зазначатися, хто й що повинен робити, в які строки й у який спосіб, і включати всі необхідні рішення. Для реалізації плану в школі необхідно розробити стандартну систему звітності й здійснювати її аналіз як за результатами діяльності всього методичного об'єднання, так й окремого вчителя. Збір, обробка й аналіз інформації про фактичні результати діяльності методичного об'єднання, порівняння отриманих результатів із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз причин цих відхилень, розробка заходів, необхідних для досягнення поставленої мети, неможливі без якісного планування. План стає передумовою для укладання докладних календарних графіків, розкладів і т.п. (див. додаток В).

Центральне місце в плануванні займають завдання календарного планування, тобто погоджування заходів у часі між собою й із можливостями інших методичних об'єднань. У найпростішому випадку параметри календарного плану становлять дати початку й закінчення кожного заходу, їх тривалість і необхідні ресурси (кадрові, науково-методичні, матеріально-технічні). Існують різні способи відображення календарного плану. Найпоширеніші календарні плани у вигляді лінійних діаграм і списків робіт. Досвід показує, що найбільш прийнятим для голів методичних об'єднань є календарний план у вигляді таблиці.

План роботи, методичного об'єднання складається з таких розділів:

 • – тема, над якою працює методичне об'єднання;
 • – мета й завдання методичного об'єднання на новий навчальний рік;
 • – міські, районні й загальношкільні заходи;
 • – навчально-виховна робота в методичному об'єднанні;
 • – методична робота в методичному об'єднанні;
 • – удосконалення навчально-методичного забезпечення.

Тему, мету й основні завдання діяльності методичне

об'єднання формує, виходячи із загальношкільних завдань з урахуванням специфіки роботи.

Орієнтовна структура плану роботи методичного об'єднання:

I. Підсумки роботи за минулий рік: порівняльні кількісні дані про підсумки успішності школярів за кожним учителем: сумарно по всіх класах або на рівні окремих класів. Обов'язкове виділення динаміки успішності. Зазначення основних причин успіхів і невдач. Спеціальна фіксація випадків збільшення числа учнів, що навчаються на "11" і "12", кількості медалістів й учнів, що одержали грамоти за успіхи у вивченні окремих предметів. При цьому фіксація прізвища вчителя й учнів обов'язкова. Кількісні підсумки іспитів з показом успішності виконання окремих видів робіт. Перелік утруднень учнів у вивченні певного предмета та їх причини. Перелік утруднень вчителів у навчанні учнів за новими навчальними планами й програмами. Участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах, предметних тижнях, місця, які посіли. Кількість гуртків і кількість учнів у них.

II. Основні задачі й напрямки роботи в новому навчальному році: задачі й напрямки роботи стосовно всього педагогічного колективу. Наприклад, робота над єдиною методичною темою, вивчення результатів навчання, виховання і розвитку школярів, визначення перспектив удосконалення змісту, форм і методів роботи і т. ін.; задачі й напрямки роботи з окремими групами вчителів і класних керівників; цілі й задачі індивідуальної роботи; цілі й задачі взаємодії з районними й міськими методичними службами.

При визначенні задач важлива не тільки їхня актуальність, але й характер їхнього формулювання: вивчити, опанувати, упровадити, освоїти, реалізувати. Такі формулювання дозволяють із граничною конкретністю визначити зміст, методи й форми роботи, чітко представити її кінцевий результат.

ІII. Зміст, форми й види методичної роботи. У цьому розділі необхідно:

 • 1. Забезпечити оптимальний вибір:
  • а) загальношкільних форм методичної роботи (робота з єдиної методичної теми, участь у науково-практичних конференціях, обговорення проблем методичної роботи на педагогічних радах, виробничих нарадах, диспутах й обговорення новинок педагогічної літератури, обговорення передового педагогічного досвіду та т. ін.;
  • б) групових форм роботи (творчі мікрогрупи, школи передового досвіду, наставництво, взаємовідвідування уроків, спільне виготовлення дидактичного матеріалу, групові вправи, ділові ігри з окремих прийомів роботи й т. п.);
  • в) індивідуальних форм (консультації, співбесіди, самоосвіта, узагальнення особистого досвіду роботи й т. ін.).
 • 2. Максимально скоротити час на спільні збори й обговорення, перенести основну увагу на всебічний облік і планування індивідуальної, самостійної роботи вчителів з удосконалювання своєї педагогічної майстерності, підготовки навчальних занять і проведення різних видів позакласної роботи з учнями.
 • 3. Визначити перелік методів і видів діяльності, що дозволяють зробити колективне судження про результати навчання, виховання і розвитку школярів; проаналізувати причини успіхів і невдач у роботі.
 • 4. Передбачити періодичне вивчення утруднень учителів і класних керівників у роботі. Виявити причини цих утруднень і шляхи їх подолання і попередження.
 • 5. Намітити систематичне вивчення причин утруднень учнів у навчанні й відхилень у поведінці окремих школярів.
 • 6. З урахуванням потреб колективу й особистих побажань учителя визначити перелік матеріалів, що будуть підготовлені для поповнення навчальних кабінетів і методичного куточка школи.
 • 7. Спланувати допомогу органам учнівського самоврядування в підготовці й проведенні позаурочних форм роботи з профілю методичного об'єднання: предметні тижні, предметні олімпіади, конкурси творчих робіт і т. ін.
 • 8. У разі необхідності запланувати випереджальне проведення уроків з найбільш складних розділів курсу більш досвідченим учителем для молодих фахівців.
 • 9. Розподіляти доручення щодо цілеспрямованого накопичення досвіду використання досягнень педагогічної науки й педагогів-експериментаторів.

До річного плану методичної роботи необхідно додати календарний план роботи методичного об'єднання на навчальну чверть або півріччя, в якому вказати час і місце проведення групових занять членів методичного об'єднання для їх включення в загальношкільний календарний план роботи з кадрами.

Алгоритм організації методичної роботи в школі:

 • 1. Виступи керівництва школи з роз'ясненням актуальності й сутності робота з обраної проблеми.
 • 2. Підготовка навчально-методичної та організаційно- педагогічної документації.
 • 3. Діяльність педагогічної ради методичних об'єднань і громадських організацій учителів з обраної теми.
 • 4. Комплектування творчих груп учителів, що забезпечували створення передового досвіду роботи з певної проблеми і його пропагування серед усіх учителів.
 • 5. Організація самоосвіти, проведення семінарів у процесі творчої роботи над обраною темою.
 • 6. Показ досвіду за допомогою відкритих заходів, виставок первинної документації вчителів і робіт учнів.
 • 7. Особистий приклад керівника школи.
 • 8. Оперативна практична допомога керівників школи й методичних об'єднань учителям, що працюють над обраною проблемою.
 • 9. Підбиття підсумків кожного етапу роботи й постановка нових близьких, середніх і далеких перспектив.
 • 10. Заохочення найбільш сумлінних, творчих працівників, створення атмосфери доброзичливості й готовності допомогти товаришеві при виникненні труднощів у роботі.

При правильній організації роботи методичне об'єднання може зробити багато чого: попередити можливі помилки, прорахунки, невдачі в роботі вчителів, порекомендувати дієві засоби, прийоми й методи, які допомагають розкрити найбільш важкі теми навчальних програм, узагальнити й поширити кращий досвід, впровадити технічні засоби, організувати кабінетну систему. Члени об'єднання тримають один одного в курсі новинок наукової, методичної літератури, питань педагогіки й психології. Вони спільно розглядають плани самоосвіти, заслуховують звіти кожного по ходу цієї роботи. І все це спрямовано на вирішення основного завдання – досягти високого науково-теоретичного рівня викладання. (див. додаток Д-Л).

 
<<   ЗМІСТ   >>