Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка сімейного виховання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі існування нашого суспільства сім'я опинилася у доволі скрутному становищі. Перехід до ринкових відносин негативно позначився на життєдіяльності сучасної сім'ї, зокрема на її матеріально-економічному стані, житлово-побутових умовах, що негативно вплинуло на морально-психологічний клімат у сім'ї, організацію вільного часу, спричинило ще більший спад народжуваності. Сучасне українське суспільство, на жаль, продовжує втрачати ті цінності, норми, ідеали, які традиційно були в основі сім'ї, що призвело до розриву між батьками і дітьми, різкого зниження рівня психологічного здоров'я українського суспільства. Окрім того, у зв'язку зі зміною сімейних цінностей перше місце займають потреби й цінності низького рівня (харчування, одяг), а життєдіяльність сім'ї зводиться до елементарного фізичного виживання.

Допомогти сім'ї у розв'язанні цих, а також багатьох інших проблем покликані фахівці з соціальної педагогіки, в тому числі й випускники гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, які здійснюють соціальну підтримку сім'ї на селі. Саме соціальним педагогам адресовано цей підручник.

Професійна діяльність соціального педагога постійно пов'язана із сімейним вихованням як у плані його корекції, так і впровадження різних форм соціально-педагогічної допомоги. Тому "Педагогіка сімейного виховання" – одна з важливих дисциплін у підготовці соціальних педагогів. Зміст навчальної програми з дисципліни базується на сучасник досягненнях педагогічної науки щодо виховання особистості в сім'ї, основних закономірностей, принципів, методів, форм виховання, що вирішує завдання теоретичної і практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Дисципліні "Педагогіка сімейного виховання" відводиться особлива роль у формуванні особистості майбутнього соціального педагога, так як мета цієї дисципліни – сформувати у студентів наукові поняття про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім'ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній професійній діяльності.

Дисципліна "Педагогіка сімейного виховання" займає вагоме місце серед інших дисциплін: "Педагогіка", "Психологія", "Соціальна педагогіка", "Теорія і історія соціального виховання", "Основи соціалізації особистості", "Етика соціально-педагогічної діяльності", "Етика і психологія сімейного життя", "Методика роботи гувернера".

Основні завдання, що стоять перед студентами при вивченні дисципліни: ознайомитися з теорією сімейного виховання та побачити її важливе місце і роль у педагогічній науці; навчитися застосовувати методики вивчення та виховання особистості дитини.

У підручнику проаналізовано проблеми сучасності, пов'язані з сімейним вихованням, особливості та перспективи розвитку української сім'ї, функції сім'ї.

Як відомо, успіх соціальної роботи з сім'єю значною мірою залежить від урахування її типу, адже кожна родина має свої особливості, а значить потребує різних видів соціальної допомоги, застосування певних форм і методів роботи. Тому в підручнику подано типології сімей залежно від виконуваних ними функцій, особливостей спілкування і міжособистісних взаємин у сім'ї та інші.

У підручнику також подані матеріали щодо основних напрямів і змісту роботи соціального педагога з проблемними та молодими сім'ями. Розглянуто форми роботи соціального педагога з сім'ями та його функції.

У пропонованому навчальному посібнику автор намагалася використати результати сучасних педагогічних і соціально-педагогічних досліджень відомих українських учених – М.М. Фіцули, A.І. Кузьмінського, В.Л. Омеляненка, С.Г. Карпенчук, Є.Г. Сарапулової, B.А. Семиченко, Ю.П. Азарова, Н.П. Волкової, В.М. Галузинського, В.Г. Постового, В.М. Галузяка та інших.

Аналізуючи організацію соціальної роботи з сім'єю, ми спиралися на роботи провідних фахівців у галузі соціальної педагогіки – А.Й. Капської, З.Г. Зайцевої, І.Д. Звєрєвої, Л.Г. Коваль, С.Р. Хлєбнік, І.М. Трубавіної та інших.

З метою поглибленого вивчення матеріалу пропонуємо студентам познайомитися з вітчизняними та зарубіжними моделями сімейного виховання, які описали у своїх роботах А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинский, К.Д. Ушинський, Б.П. Нікітін та Л.А. Нікітіна, М.Г. Стельмахович, Л.Б. Фесюкова, Р. Кемпбелл, Б. Спок та інші вчені.

Дидактична структура підручника вибрана з урахуванням перспектив самостійного оволодіння студентами, зокрема заочної форми навчання, змістом навчальної дисципліни "Педагогіка сімейного виховання". На початку теми міститься її методична характеристика, що включає перелік основних понять і питань для вивчення. Далі подасться зміст теми, розбитий на питання для більш зручного користування підручником. Після змістового опису теми наведено список рекомендованої літератури, у якому студент може знайти поглиблений аналіз питань теми. Далі подано завдання для самоконтролю, зокрема тести різних рівнів складності, та питання для поглибленого вивчення матеріалу зі списком рекомендованої літератури. Ці питання призначені для підготовки доповідей на семінарських заняттях і організації науково-дослідної роботи студентів.

У глосарії, який міститься наприкінці посібника, студент знайде визначення невідомих понять, а список літератури допоможе у підготовці до семінарських і практичних занять, написанні рефератів та підготовці доповідей. Підручник включає базу тестових завдань з дисципліни, яка містить 290 питань. Завершують підручник 13 додатків, що містять матеріали практичного спрямування й покажчики (предметний та іменний).

За своїм змістом підручник відповідає Робочій програмі навчальної дисципліни "Педагогіка сімейного виховання", яка є в навчальному плані підготовки фахівців галузі знань 0101 – "Педагогічна освіта" напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка".

Автор сподівається, що організація самостійної роботи студентів за допомогою пропонованого підручника буде успішною і сприятиме продуктивному опануванню майбутніми соціальними педагогами знаннями з дисципліни "Педагогіка сімейного виховання".

Виконана робота не претендує на вичерпне висвітлення всіх важливих питань сімейного виховання. Автор із вдячністю сприйме і врахує всі зауваження, пропозиції та думки, що допоможуть поліпшити й розширити подальші перевидання підручника.

Наші координати для спілкування:

03041, Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15.

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Гуманітарно-педагогічний факультет.

Кафедра педагогіки.

 
<<   ЗМІСТ   >>