Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціальна відповідальність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Напрямки державної політики сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Роль держави полягає у сприянні розвитку СВБ шляхом поєднання ініціативних заходів державної політики з застосуванням, у разі необхідності, засобів додаткового регулювання, як механізмів стимулюючого характеру.

Виконання вищезазначених завдань може бути забезпечено організаційними та нормативними заходами за напрямами:

 • • забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для розвитку соціального відповідального бізнесу в українському суспільстві;
 • • унормування механізмів стимулювання добровільних ініціатив суб'єктів господарювання, що запроваджують політику соціальної відповідальності та реалізують соціально важливі програми;
 • • сприяння включенню заходів з поширення СВБ до проектів Генеральної угоди, а також державних та галузевих програм розвитку відповідних сфер господарювання;
 • • забезпечення державної підтримки проведення публічних заходів з питань упровадження та результативності СВБ; широке залучення засобів масової інформації, громадських організацій та академічних кіл до формування і запровадження механізмів стимулювання СВБ;
 • • сприяння проведенню місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування просвітницьких заходів з поширення інформації про СВБ, обміну досвідом і позитивними практиками у сфері СВБ для суб'єктів господарювання та влади малих міст, де працює відповідальний бізнес;
 • • організаційна підтримка щорічного проведення бізнес-конкурсів за тематикою СВБ, у тому числі в рамках Українського національного конкурсу якості, з відзначенням найкращих соціально відповідальних вітчизняних підприємств; сприяння оприлюдненню українськими суб'єктами господарювання добровільної нефінансової звітності, у тому числі через українські та міжнародні спеціалізовані портали і бази звітів;
 • • участь в підготовці рекомендацій для суб'єктів господарювання щодо типової структури та показників нефінансового звіту;
 • • сприяння підготовці фахівців за кваліфікацією "Менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності", "Експерт із соціальної відповідальності бізнесу", "Соціальний аудитор" (відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010);
 • • проведення навчальних семінарів, тренінгів для підприємців, підвищення рівня обізнаності про СВБ серед державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, шляхом включення Стратегії до програм підвищення кваліфікації державних службовців;
 • • залучення державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців до участі в реалізації міжнародних проектів технічної допомоги з питань розвитку соціальної відповідальності бізнесу;
 • • ініціювання проведення щорічних парламентських слухань з реалізації СВБ в Україні;
 • • проведення державної інформаційної кампанії з метою роз'яснення ролі соціальної відповідальності бізнесу в розвитку суспільства шляхом публікації статей та підготовки тематичних телепрограм в державних засобах масової інформації.

Базовий рівень соціальної відповідальності є обов'язковою складовою діяльності суб'єктів господарювання, що реалізують політику СВБ.

До базових принципів СВБ належать:

 • • якісне забезпечення потреб споживачів;
 • • неухильне виконання вимог законодавства (трудового, екологічного, своєчасна сплата податків і зборів до бюджетів усіх рівнів);
 • • чесна конкуренція;
 • • дотримання загальноприйнятих морально- етичних норм;
 • • протидія корупційним проявам і легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
 • • дотримання тендерної рівності.

Рівень соціальної відповідальності суб'єкта господарювання залежить від кількості добровільно взятих ним суспільних і корпоративних обов'язків.

До основних напрямків СВБ, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на добровільних засадах, належать наступні.

В сфері охорони довкілля:

 • • впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій;
 • • попередження негативного впливу на навколишнє середовище;
 • • використання екобезпечних та енергоефективних технологій;
 • • повторне використання і утилізація відходів.

В сфері забезпечення внеску в розвиток суспільства:

 • • розробка стратегій соціальної відповідальності компаній з урахуванням інтересів громади і суспільства в цілому;
 • • створення нових робочих місць в регіонах територіального розміщення підприємств;
 • • об'єктивне і своєчасне висвітлення інформації про результати діяльності, що є важливою для партнерів та має суспільний інтерес;
 • • реалізація благодійних заходів, спрямованих на підтримку соціально-незахищених верств населення;
 • • участь в реалізації програм розбудови соціальної інфраструктури та житлово-комунальної сфери територій;
 • • надання спонсорської підтримки дитячих, спортивно-масових і культурних заходів;
 • • створення робочих місць для інвалідів;
 • • забезпечення першого робочого місця для молодих спеціалістів;
 • • створення умов для проходження практики студентами навчальних закладів;
 • • щорічне оприлюднення не фінансового звіту своєї діяльності.

В сфері корпоративних і трудових відносин:

 • • налагодження діалогу з профспілковими організаціями, сприяння укладенню колективних договорів;
 • • забезпечення об'єктивності оцінки професійних якостей і розміру винагороди за добросовісне та результативне виконання професійних обов'язків працівників;
 • • створення безпечні та ергономічні умови праці, проводити оздоровчі та культурні заходи, надання працівникам матеріальної допомоги на вирішення соціальних проблем, а також безвідсоткових позик;
 • • забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
 • • забезпечення формування кадрового резерву, планів кар'єрного розвитку;
 • • формування соціальних пакетів, медичне страхування працівників з метою стимулювання трудової активності;
 • • сприяння працевлаштуванню звільнених в результаті внутрішньої реорганізації працівників;
 • • формування корпоративної культури.

Очікуваними результатами для національної економіки на короткостроковий період (до трьох років з моменту затвердження Стратегії) є:

 • • формування державних механізмів стимулювання системного вдосконалення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання;
 • • збільшення кількості суб'єктів господарювання, що розробляють і реалізують власні стратеги соціальної відповідальності;
 • • збільшення кількості суб'єктів господарювання, що добровільно складають та щорічно оприлюднюють нефінансову звітність;
 • • поширення кращих практик соціальної відповідальності українського бізнесу щодо етичної та чесної поведінки, поліпшення умов праці; захисту і покращення соціально-трудових прав працівника; захисту прав споживачів; дотримання сучасних стандартів безпеки праці та розвитку людини;
 • • підвищення рівня зайнятості, в тому числі серед вразливих верств населення;
 • • покращення життя громад.

Очікуваними результатами впровадження Стратегії на довгостроковому етапі (до 2020 року) є:

 • • розвиток соціальної відповідальності бізнесу в українському суспільстві як загальноприйнятої тенденції;
 • • забезпечення сталого економічного і соціального розвитку країни;
 • • підвищення конкурентоспроможності економіки;
 • • зменшення безробіття та зниження соціальної напруги;
 • • підвищення стандартів життя населення та формування середнього класу;
 • • зменшення диспропорцій регіонального розвитку;
 • • більш раціональне використання природних ресурсів та зниження рівня забруднень;
 • • активізація інвестиційних та інноваційних процесів;
 • • полегшена інтеграція до європейського економічного і соціального простору.

Прийняття "Національної стратеги розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні" створить підґрунтя та сприятливі умови для інтеграції соціальної відповідальності у діяльність компаній задля сталого розвитку України, зростання суспільного добробуту. Крім того, це сприятиме покращенню іміджу нашої держави всередині країни і за кордоном, продемонструє прагнення України рухатися відповідно до сучасних європейських і світових тенденцій, дотримуватися концепції сталого розвитку, відповідально ставитися до проблем суспільства і навколишнього середовища.

Основні терміни і поняття

 • • зовнішні чинники розвитку соціальної відповідальності в Україні;
 • • внутрішні чинники розвитку соціальної відповідальності в Україні;
 • • Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (далі Стратегія);
 • • мета Стратегії;
 • • завдання Стратеги;
 • • економічні цілі Стратегії;
 • • соціальні цілі Стратегії;
 • • екологічні цілі Стратегії;
 • • державна політика сприяння розвитку соціальної відповідальності в Україні;
 • • базові принципи соціальної відповідальності в Україні.
 
<<   ЗМІСТ   >>