Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення.

Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства.

У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність інвестицій, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку, недостатнє інвестування веде до втрати конкурентоспроможності національної економіки, занепаду основного капіталу, спаду виробництва та збільшення собівартості продукції, що, своєю чергою, обумовлює загострення проблеми інвестиційних ресурсів, відтак – скорочення інвестиційної активності.

Ефективне управління інвестиційними процесами, їхній раціональний розподіл поміж сферами виробництва – один із найважливіших чинників економічної стабілізації виробництва та виходу із кризового становища багатьох промислових підприємств, а надалі – забезпечення економічного росту та структурної трансформації економіки України.

Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів економічних спеціальностей сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань з питань організації, регулювання та управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки, ознайомлення з методикою оцінки ефективності та обґрунтування доцільності інвестиційних рішень підприємств різних форм власності.

Дисципліна "Інвестування" є базовою для підготовки бакалаврів. Її орієнтовано на засвоєння сучасних методів управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарської діяльності.

Мета дисципліни – допомогти студентам глибоко опанувати теорію й практику інвестування, засвоїти стратегію і тактику фінансового забезпечення підприємництва через залучення інвестиційних ресурсів та ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів, сформувати вміння швидко знаходити оптимальні інвестиційні рішення.

Завданнями вивчення дисципліни с:

 • – вивчення теоретичних і методологічних основ інвестування;
 • – обґрунтування закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
 • – ознайомлення з функціями інвестора та учасника на інвестиційному ринку, ролі фінансових посередників в інвестуванні;
 • – засвоєння методів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності;
 • – набуття знань про фінансові та реальні інвестиції, а також специфіку інноваційних та іноземних інвестицій;
 • – обґрунтування доцільності для інвестора вкладання капіталу у фінансові та реальні активи;
 • – набуття вмінь розробляти інвестиційні проекти, обґрунтовувати доцільність їх реалізації;
 • – вивчення механізму функціонування інвестиційного ринку та ризиків, пов'язаних із інвестуванням;
 • – оволодіння основами менеджменту інвестицій;
 • – набуття знань про напрями використання інвестицій;
 • – обґрунтування етапів формування інвестиційної стратегії компанії;
 • – вивчення практики регулювання взаємодії учасників процесу інвестування в Україні.

Предметом дисципліни "Інвестування" є закономірності інвестиційних процесів, методологія і методика оцінювання інвестиційної діяльності підприємства.

У навчальному посібнику узагальнені та використані новітні наукові та практичні вітчизняних та іноземних фахівців, а також особисті результати досліджень авторів з питань обґрунтування ефективності інвестиційного процесу, вартості інвестиційних ресурсів, джерел фінансування інвестиційних проектів, фінансово-кредитних важелів активізації інвестиційного процесі тощо. Матеріал посібника поданий у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить тестові завдання та питання для самоперевірки в кінці кожної теми, а також наводиться перелік корисних ресурсів з питань, що розглядаються.

Вивчення дисципліни "Інвестування" поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів "Економіка підприємства", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Статистика", "Економічний аналіз" тощо.

Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним як для студентів економічних спеціальностей, а також суб'єктів господарювання, які активно беруть участь у реалізації інвестиційного процесу. Він допоможе майбутнім фахівцям засвоїти основні положення, напрацювати навички у виборі, обґрунтуванні та прийнятті рішень щодо інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Промислово-фінансові групи та рух інвестиційних ресурсів. Шляхи збільшення обсягів інвестиційних ресурсів.

 
<<   ЗМІСТ   >>