Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1.1. Економічна сутність інвестицій.
 • 1.2. Форми і класифікація інвестицій.
 • 1.3. Інвестиційна діяльність та інвестиційний клімат.
 • 1.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
 • 1.5. Інвестиційний ринок та його структура

Економічна сутність інвестицій

Важливіш елементом здійснення структурних зрушень вітчизняної економіки, розвитку інноваційного сектору виступають інвестиції. Інтенсивний розвиток інвестиційної діяльності забезпечить ринкову трансформацію економіки, сприятиме їх входженню у світове співтовариство, створення валютних резервів, необхідних для модернізації виробництва тощо. Розвиток та динаміка інвестиційних процесів формують стратегічну основу сталого економічного зростання розвинених країн.

В економічній літературі зародження теорії інвестування вважають першу половину 50-х pp., пов'язуючи це з працями М. Марковіца, у яких він виклав методологію прийняття рішень в галузі інвестування та запропонував відповідний науковий інструментарій.

Вагомий внесок у розробку проблем оптимізації структури капіталу та ціни джерел фінансування, а також щодо інвестиційної політики зробили в 1958 році Ф. Модільяні та М. Мілле. Вільям Шарп та М. Марковій уперше в 1964 році сформували модель оцінки капітальних активів. Розробки цих учених мали надзвичайно важливе значення для розвитку сучасної теорії інвестування, за що вони були удостоєні Нобелівської премії з економіки.

У вітчизняній та економічній теорії і практиці термін "інвестиції” почав уживатися на початку 90-х років XX століття, що пов'язано з ринковим реформуванням економіки країни.

Теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли висвітлення у наукових працях вітчизняних вчених-економістів: І.О.Бланка, О.Д. Вовчка, М.П.Денисенка, В.В. Ковальова, Т.В. Майорової, О.В. Мертенса, С.В. Мочерного, А.А. Пересади, В.Г. Фсдоренка та зарубіжних – Дж.М. Кейнса, Э.Дж. Долана, Д. Ліней, К.В. Макконелла, Брю С.Л., В. Шарпа та інших.

Термін “інвестиції” першочергово ототожнюється з латинським “investire”, що означає вкладати або з англійським “investments”, що означає “капітальні вкладення”. У широкому розумінні цього слова інвестиції – це вкладання капіталу з мстою його збільшення в майбутньому.

За фінансовим визначенням, інвестиції – це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.

Таблиця 1.1

Трактування поняття "інвестиції" вченими – економістами

Автор

Визначення

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.• 2-е узд., перераб, и дол. – К.:Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу у всіх його формах в різноманітні об'єкти (інструменти) його господарської діяльності з мстою отримання прибутку, а також досягнення економічного чи неекономічного ефекту, здійснення якого ґрунтується на ринкових принципах і пов'язано з фактором часу, ризику і ліквідності.

Вовчак О.Д. Інвестування. Навч, посібник. – Львів: "Новий Світ – 2000", 2008. – 544с.

Інвестиції – це частіша фінансових ресурсів, і використовуваних у формі довгострокових вкладень.

Денисенко М.П.Основи інвестиційної діяльності. – К.:Алерта, 2003. – 338с.

Інвестиції – це те, що відкладається на завтра.

Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: І макроэкономическая модель. – СПб., 1992 – 369 с.

Інвестиції – збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми

Инвестиционная деятельность: учебное пособие под. ред. ГЛ. Подшивалснко и Н.В. Киселевой. – М: Кнорус, 2005. – 432с.

Інвестиції – це динамічний процес зміни форми капіталу, послідовно перетворюючи і первинні ресурси і цінності в інвестиційні затрати і перевищення вкладених засобів в приріст капітальної вартості у формі доходу чи соціального ефекту.

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А.М. Румянцев. – М, 1972. – 745 с.

Інвестиції – довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі народного господарства.

Ковалев В.В. Методы оценки

инвестиционных проектов.

М.: Финансы и статистика, 1998. –144 с.

Інвестиції – цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (Інструменти) ДЛЯ досягнення Індивідуальних цілей інвесторів

Майорова Т.В. Інвестиційна і діяльність: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472с.

Інвестиції – це складне та змістовне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають па виробництво, розподіл, обмін та споживання, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення.

Макконелл К.В., Брю С.Л. Экономикс. – М., 1992. – 1115 с

Інвестиції – витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Финансово-экономический словарь/ Под ред. М.Г. Назарова.- М.: Финстатинформ, 1995. – 224 с.

Інвестиції – це вкладення в основний та оборотний капітал з метою отримання доходу. Інвестиції в матеріальні активи – вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи – вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти

Шарп В.Ф., Бэйли Г. Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.:Инфра-М.,1997, – 1042с.

Інвестувати означає "розстатися" з грошима сьогодні для того, щоб отримати більшу їх суму у майбутньому.

Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції – це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни в товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Згідно із Законом України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. "інвестиціями" є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект" [4].

Такими цінностями можуть бути:

 • – кошти, цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери;
 • – рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
 • – майнові права інтелектуальної власності;
 • – сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації певного виду виробництва, але незапатентованих ("ноу- хау");
 • – права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
 • – інші цінності [4].

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції – це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:

 • 1) інвестиції – це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;
 • 2) інвестиції – це різні матеріальні та нематеріальні ресурси, що спрямовані на досягнення певної мети;
 • 3) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект.
 
<<   ЗМІСТ   >>