Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз та оцінка фінансових інвестицій

При розробці оптимальних фінансових рішень у конкретних ситуаціях інвестор має вміти оцінювати майбутню вартість інвестованих грошових коштів.

Основи теорії часової вартості грошей викладені американським економістом Ірвінгом Фішером (1867–1947). У своїй праці "Теорія процента", виданій у 1930 р., він розвиває теорію часової вартості грошей. Категорію "час" увів в економіку представник австрійської школи Євген Бем-Баверк (1851- 1914). Заслуга І. Фішера полягає в тому, що він на підставі теорії процента показав економічне значення вартості грошей у часі. І. Фішер пише, що "фундаментальна проблема визначення вартості грошей у часі, яку поставила Природа, полягає в приведенні майбутньої вартості до сьогоднішньої, тобто у визначенні капітальної вартості майбутніх прибутків" І. Фішер підкреслює, що всі інвестори цікавляться майбутніми доходами. Вони об'єднуються для утворення акціонерних товариств і передають функції управління капіталом менеджерам. Основна мета управління корпорацією – максимізації багатства акціонерів, тобто отримання приведеної вартості грошей і, в кінцевому підсумку, нетто приведеної вартості [105].

Філософською основою розвитку теорії часової вартості грошей є праці лауреата Нобелівської премії І. Пригожина, котрий писав, що "час – фундаментальний вимір нашого існування" і що "час передує буттю" Прискорення темпів економічного розвитку на основі принципово нових технологій, які "підштовхують час", змусило по-новому глянути на "гроші", інвестовані корпорацією в нові проекти. Вимагалося привести майбутні доходи до "сьогоднішніх грошей" [29].

З 1950-х років, коли загострились економічні проблеми розвитку, інтерес до часової теорії вартості грошей зростає. По-новому постала проблема відновлення капіталу на передовій науково-технічній основі, введення інновацій, нових інформаційних технологій. Потреба збільшення норми накопичення капіталу, її інтенсифікація диктувала необхідність визначення вартості грошей у часі в економічному світі, що швидко розвивається.

Як зазначається в західній економічній літературі, концепції тимчасової вартості грошей, а також ризику є основними в теорії і практиці корпоративних фінансів і функціонування ринку капіталу.

По-перше, сьогоднішній долар (євро, єна і т. п.) коштує більше ніж той, який одержить корпорація в майбутньому: через тиждень, через рік. Він сьогодні вже "в роботі", тобто приносить дохід.

По-друге, майбутній долар містить більше ризику, тобто непевності в одержанні очікуваного прибутку, ніж сьогоднішній.

Визначення майбутніх грошових потоків дає можливість обчислити приведену вартість грошей, тобто фінансових потоків, дізнатися, скільки вони коштують сьогодні, зараз. І навпаки, визначення майбутньої вартості дає змогу передбачити рух грошових потоків у майбутньому, тобто їх зростання.

Враховуючи значну тривалість інвестиційного процесу, на практиці, зазвичай, порівнюється вартість грошей на початку їх інвестування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку. Рух грошових потоків від поточної вартості до майбутньої називають нарощуванням. Рух вартості від майбутньої до поточної називають дисконтуванням.

При розробці оптимальних фінансових рішень у конкретних ситуаціях інвестор повинен вміти оцінювати майбутню вартість інвестованих грошових коштів для розрахунків дохідності інвестиційних операцій.

Оцінка майбутньої вартості грошових вкладень, інвестованих на строк більше одного року (періоду) залежить від того який процент (простий чи складний) буде прийматися в розрахунках. При використанні простого відсотку інвестор буде одержувати доход (нарощувати капітал) тільки з суми початкових інвестицій протягом всього строку реалізації проекту. При використанні складного проценту, одержаний доход періодично додається до суми початкових інвестицій. У результаті чого відсоток нараховується також із накопиченої у попередніх періодах суми відсоткових платежів або будь-якого іншого виду доходу.

У процесі дисконтування грошових потоків розглядають такі фактори:

 • – поточна або теперішня вартість грошей (PV);
 • – майбутня вартість грошей (FV);
 • – кількість періодів (років) (n);
 • – норма дохідності (річна відсоткова ставка) (г).

Знаходження майбутньої вартості грошових коштів через п- період і при відомому значенні темпу їх приросту здійснюється за такою формулою:

(3.1)

де, – майбутня вартість грошових коштів; PV – сума грошових коштів, інвестованих на період; г – ставка відсотку, п – кількість періодів (років).

Процес, в якому при заданих значення PV та г необхідно знайти величину майбутньої вартості інвестованих коштів до кінця певного періоду часу (n) називається операцією нарощування.

Задача 1. Визначити скільки отримає інвестор за 3 років, якщо вкладе 120 тисяч гривень під 12% річних. Проценти нараховуються раз на рік за умовами складного нарахування. Порівняти результати з простим нарахуванням відсотків.

В інвестиційній діяльності за терміну реалізації проектів до 1 року (якщо не зазначено інше) приймається проста схема нарахування відсотків, а при терміні більше одного року – складна схема нарахування процентів.

У випадку простого нарахування відсотків матимемо наступну формулу для розрахунку:

FV= PV (1 + r × n) (3.2)

Як бачимо з розрахунків для інвестора фінансовий результат краще для застосування складної схеми нарахування відсотків, що не дивно, адже відсотки в наступному періоді будуть нараховуватися і на отриману інвестором вигоду від операції (відсотки) за попередній період.

Відповідь: якщо інвестор вкладе свої кошти на рік за умовами складного нарахування раз на рік, то через 3 роки він отримає 168,59 тис.грн. За цей же період при простому нарахуванні відсотків він отримає лише 163,20 тис.грн.

Задача 2. Інвестор 10 січня 2012 року поклав на депозит у банк готівку у розмірі 60 тис. грн. під 17 % річних строком до 1 грудня 2008 року. Визначити,

яку суму отримає інвестор в кінці строку інвестування, за умови нарахування відсотків за простою схемою.

У випадку, коли фінансова операція здійснюється у термін t днів протягом року, формула попередня матиме такий вигляд:

(3.3)

Точна кількість днів становить – 324, відповідно:

Відповідь: в кінці строку інвестування, за умови нарахування відсотків за простою схемою інвестор отримає 69,05 тис. грн.

У фінансових розрахунках часто виникає потреба в оцінці поточної вартості майбутніх грошових потоків (PV). Метою даної процедури є визначення цінностей майбутніх надходжень від реалізації того чи іншого проекту з позицій поточного моменту. Процес конвертування грошових коштів, що планується одержати у майбутніх періодах в їх, поточну вартість називається операцією дисконтування. Процентна ставка, що використовується у розрахунку PV називається дисконтною ставкою. А показник поточної вартості визначається за такою формулою:

(3.4)

Якщо нарахування відсотків планується здійснювати більше одного разу у період, то формула буде мати такий вигляд:

(3.5)

де, m -кількість періодів нарахування відсотків.

Задача 3. Яка майбутня вартість 700 гр. од., вкладених під 10% річних на 5 років з нарахуванням відсотків один раз на квартал?

Якщо в межах загального періоду t буде здійснюватися нарахування відсотків з відповідною періодичністю п, то формула знаходження майбутньої вартості матиме вигляд:

Відповідь: майбутня вартість 700 гр.од. за наведених умов становить 1147,03 гр.од.

Крім номінальної ставки відсотку за депозит г, у фінансових розрахунках використовується і ефективна ставка, або дійсна ставка відсотку. Ця ставка визначає той відносний доход, який одержує власник капіталу за рік у цілому. Іншими словами, це річна ставка доходності, яку одержує інвестор при т-раз нарахувань у році за ставкою відсотку г/т. Таким чином, ефективна ставка складних відсотків визначається за формулою:

(3.6)

Оціночна система показників доходності акцій

 • 1. Дохід на акцію = Чистий прибуток – Дивіденди за привілейованими акціями / Загальну кількість звичайних акцій
 • 2. Цінність акцій – Ринкова ціна акції / Дохід на акцію
 • 3. Рентабельність акції = Дивіденди на одну акцію /Ринкова ціна акції
 • 4. Дивідендний дохід = Дивіденди на одну акцію / Дохід на акцію
 • 5. Коефіцієнт котирування акції = Ринкова ціна акції / Облікова ціна акції

Методи оцінки акцій

Оцінка акцій з постійними дивідендами:

(3.7)

де – ціна акції; D – річний дивіденд; – ставка доходності акції.

Задача 4. Компанія сплачує річні дивіденди в розмірі 17 грн. на акцію, норма поточної дохідності за акціями даного типу становить 14 %. Яка має бути вартість акції?

Відповідь: вартість акції становить 121,4 грн.

Оцінка акцій з постійним приростом дивідендів (Модель Гордона):

(3.8)

де, – сподівані дивіденди на акцію через рік;

g – темп приросту дивідендів.

Задача 5. Компанія протягом року виплатила дивіденди в розмірі 15 грн. на акцію. Щорічно дивідендні виплати зростають на 12,6 %, норма поточної дохідності за акціями даного типу становить 14 %Лка має бути вартість акції?

Відповідь: вартість акції становить 1206,43

Для аналізу ефективності вкладень інвестора в покупку акцій можуть використовуватися такі види доходності: ставка дивіденду, поточна доходність акції для інвестора, поточна ринкова доходність, кінцева та сукупна доходність. Ставка дивіденду визначається за такою формулою:

(3.9)

де, D – величина річних дивідендів, що виплачуються, грн.;

N– номінальна ціна акції, грн.

Поточна ринкова доходність (dp) визначається співвідношенням величини дивідендів, що виплачуються, до поточної ринкової ціни акції:

(3.10)

де Р – поточна ринкова ціна акції, грн.

Облігації

Ринкова вартість відсоткової облігації (PV) визначається за такою формулою:

(3.10)

де, – сума відсотків по облігації за кожен рік;

– номінальна вартість облігації;

r – середня ставка доходності на ринку або дисконтна ставка;

п – число періодів, які залишилися до погашення облігації.

Ринкова вартість безвідсоткової облігації визначається за такою формулою:

(3.11)

Задача 6. Облігація підприємства "Форум" номіналом 80 грн. реалізується на ринку за ціною 60 грн. Погашення облігації і виплату процентів передбачено через 4 роки. Процентна ставка – 24 % річних, норма поточної дохідності за облігаціями такого типу – 18%. Необхідно визначити поточну ринкову вартість облігації.

Відповідь: Ціна продажу на ринку більша за поточну ринкову вартість (51,17 грн.), отже, інвестор, вклавши кошти в даний фінансовий інструмент, матиме меншу поточну дохідність, ніж у разі альтернативного розміщення коштів.

Задача 7. Визначте вартість облігації, випущеної на 10 років, до погашення залишилося 4 роки. Номінальна вартість – 200 грн., річна купонна ставка – 18 %, ринкова дохідність (ставка дисконтування – 12 %).

Відповідь: Поточна ринкова вартість облігації становить 236,448 грн.

 
<<   ЗМІСТ   >>