Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕСТИЦІЇ У ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • 4.1. Реальні інвестиції та їх структура.
 • 4.2. Капітальні вкладення та джерела їх фінансування.
 • 4.3. Методи оцінки об'єктів реальних інвестицій
 • 4.4. Інвестування оборотного капіталу.

Реальні інвестиції та їх структура

Реальні інвестиції це вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства.

Розрізняють такі форми реальних інвестицій:

 • 1. Капітальне інвестування (капітальні вкладення) – це вкладення капіталу у відтворення основних засобів у всіх сферах діяльності і суб'єктів економіки. До капітального інвестування відносять: нове будівництво (включаючи житлове); реконструкцію діючих основних засобів; їх модернізацію; оновлення окремих видів обладнання; придбання цілісних майнових комплексів; придбання машин , обладнання, та інших основних засобів.
 • 2. Інноваційні інвестиції – вкладення капіталу в нематеріальні активи з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу в діяльність суб'єктів господарювання.
 • 3. Інвестиції в матеріальні оборотні активи – це вкладання капіталу в приріст запасів матеріальних оборотних активів підприємства з метою забезпечення необхідної пропорційності в розвитку основних та оборотних активів підприємства.

В ринковій економіці розрізняють валові та чисті реальні інвестиції.

Валові інвестиції – це загальний обсяг інвестиційних коштів за певний період, які використані для заміщення спожитих засобів виробництва у формі амортизації або направлені на розширення основних засобів за рахунок коштів фонду нагромадження.

Чисті інвестиції – валові інвестиції мінус амортизаційні відрахування.

Для характеристики реальних інвестицій на макрорівні в міжнародній практиці використовуються такі показники:

 • обсяг інвестицій, тобто вартісний вимір вкладеного капіталу; –норма інвестицій – відношення обсягу інвестицій до валового національного продукту або валового внутрішнього продукту;
 • коефіцієнт приросту капіталомісткості – характеризує ефективність інвестицій та ефективність нагромадження. Визначається як відношення валових інвестицій в основний капітал до приросту валового національного продукту або (валового внутрішнього продукту) за той самий період;
 • нагромадження – вартісний вираз використаної частини національного доходу на розширене відтворення. Являє собою приріст основного капіталу,

матеріально-виробничих запасів, невиробничого капіталу і, відповідно, збільшення обсягів виробництва продукції та послуг.

У країнах з ринковою економікою ці показники неоднакові і залежать від рівня розвитку країни, стану її економіки в поточний період.

Основна частина реальних інвестицій (60 –70 %) у розвинених країнах – це приватні інвестиції (максимальний показник – 70 % – притаманний США). Такі інвестиції спрямовані в основному у прибуткові галузі промисловості, збиткові галузі інвестує держава.

На сучасному етапі розвитку України основою інвестиційних процесів мають стати виробничий капітал (об'єкти інвестицій) і реальні інвестиційні проекти.

Реальні інвестиції завжди вважалися надійним розміщенням капіталу і засобом захисту його від інфляції, оскільки:

 • – ціни на об'єкти зростають більш швидкими темпами, ніж знецінюється національна валюта;
 • – реальні інвестиції завжди повинні давати віддачу капіталу;
 • – реальні інвестиції – найвагоміший показник фінансового стану та іміджу будь-якої компанії До основних результатів реальних інвестицій належать:
  • 1) реалізація соціальних програм;
  • 2) пропорційне розміщення продуктивних сил;
  • 3) гармонійний розвиток галузей народного господарства;
  • 4) прискорення темпів НТО і розвитку базових галузей народного господарства;
  • 5) реалізація програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, житла, оновлення виробничих фондів;
  • 6) здійснення будівництва важливих об'єктів.

Реальні інвестиції класифікують за різними ознаками, відповідно до яких їхня структура розглядається як галузева, технологічна, відтворювальна, територіальна, а також за формами власності.

Галузева структура реальних інвестицій означає розподіл за галузями економіки. Вдосконалення галузевої структури йде шляхом збільшення абсолютних і відносних реальних інвестицій у розвиток базових галузей промисловості, від яких залежать підвищення економічної ефективності та суспільного виробництва і темпи НТП.

Технологічна структура реальних інвестицій має першочергове значення для підвищення ефективності суспільного виробництва. Вона характеризує розподіл між витратами на будівельно-монтажні роботи, вартістю обладнання, машин, механізмів, інструментів, іншими капітальними роботами та витратами. Якщо у складі реальних інвестицій збільшується питома вага витрат на придбання активної частини виробничого капіталу, то технологічна структура є прогресивною. Удосконалення структури вкладень сприяє підвищенню технічного рівня підприємства, механізації та автоматизації виробництва.

Відтворювальна структура реальних інвестицій – це їх розподіл на: нове будівництво, розширення виробництва, реконструкцію виробництва, переобладнання діючих цехів виробництв, технічне переобладнання виробництва.

Територіальна структурна реальних інвестицій – це їх розподіл по економічних районах України (Донбас, Придніпров'я, Прикарпаття, Центральний, Причорномор'я, Полісся). Обсяг залучених інвестицій у різні регіони залежить від стану інвестиційного клімату, послідовності проведення ринкових реформ, рівня розвитку економічного потенціалу, динаміки перетворення виробничої та фінансової інфраструктур, ефективності використання природних і трудових ресурсів.

Структура реальних інвестицій за формами власності відбиває розподіл вкладень по державних, акціонерних, комерційних, та інших колективних підприємствах. Розвиток ринкових відносин, конкуренція стимулюють прискорення науково-технічного прогресу, потребують збільшення вкладень в інтелектуальний потенціал суспільства. Результати наукових досліджень стають активним елементом виробництва, входять до складу реальних інвестицій.

 
<<   ЗМІСТ   >>