Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту – це аналіз і оцінка економічної привабливості інвестиційного проекту для різних його учасників (замовників, інвесторів, фінансових посередників, постачальників, споживачів (див. табл. 8.1).

ТЕО деталізує рішення, які прийняті за результатами передінвестиційного дослідження. Воно розробляється спеціалістами, які мають ліцензії на здійснення таких видів робіт чи послуг.

Таблиця 8.1

Зміст розділів техніко-економічного обґрунтування проекту

Назва розділу

Зміст розділу

1. Основна ідея проекту

 • – ідея проекту
 • – перелік інвесторів і замовників
 • – загальні відомості про проект

2. Аналіз ринку і стратегія маркетингу

 • – загально-економічний аналіз ринку
 • – дослідження ринку
 • – розробка проектної стратегії
 • – розробка концепції маркетингу
 • – розробка витрат і доходів маркетингу

3. Сировина і комплектуючі матеріали

 • – класифікація сировини і комплектуючих матеріалів
 • – специфікація потреб у матеріалах
 • – доступність ресурсів

стратегія поставок, витрати на сировину і комплектуючі матеріали

4. Місцезнаходження і навколишнє середовище

 • – аналіз місцезнаходження і навколишнього середовища
 • – остаточний вибір розміщення об'єкта

5. Інженерна частина проекту технологія

 • – виробничі програми і визначення виробничої потужності
 • – вибір технології, її придбання
 • – вибір обладнання, будівельні роботи

І 6. Організаційні та накладні витрати

 • – організація проектування
 • – накладні витрати

7. Трудові ресурси

 • – визначення потреб у трудових ресурсах
 • – визначення витрат, пов'язаних з трудовими ресурсами

8. Планування процесу здійснення проекту

 • – складання графіку реалізації проекту
 • – розрахунок витрат щодо реалізації проекту

9. Фінансовий аналіз та оцінка ефективності інвестування

 • – аналіз витрат
 • – фінансування проекту
 • – фінансово-економічні показники діяльності підприємства, що реалізує проект

Ефективність упровадження проекту значною мірою визначається проведеними передінвестиційними дослідженнями, що полягають у вивченні:

 • • прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 • • галузевих прогнозів;
 • • містобудівних прогнозів і програм;
 • • генеральної схеми розселення, природокористування і територіальної організації виробничих сил регіонів України в цілому;
 • • схем і проектів районного планування, адміністративно-територіальних утворень;
 • • генеральних планів міст, інших поселень та їх схем, а також промислових, рекреаційних та інших функціональних зон;
 • • територіальних комплексних схем охорони природи і природокористування;
 • • проектів детального планування житлових районів, магістралей міст, проектів забудови кварталів і ділянок міст та інших поселень;
 • • прогнозу ділової активності вітчизняних та іноземних компаній у регіоні;
 • • документів державного регулювання інвестування у регіоні здійснення проекту.

Вкладенню капіталу передує підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. В інвестиційному процесі цьому етапу відводиться значне місце, оскільки чим більше вірогідної та грамотно оформленої інформації про підприємство (проект) матиме інвестор, тим менше він наражатиметься на ризик на етапі реалізації проекту. Крім того, до початку інвестування досить довго триває період переговорів, експертиз, узгоджень, перевірок і переперевірок, предметом яких є ТЕО і які здійснюються майже всіма суб'єктами інвестиційної діяльності.

Передінвестиційна фаза може охоплювати кілька паралельних видів діяльності та робіт, деякі з них переходять й у наступні фази.

Зрозуміло, що в інвестиційному циклі найвагомішою є передінвестиційна фаза, яка відповідно до розробок ЮНІДО включає в себе чотири стадії:

 • – пошук інвестиційних концепцій (opportunity studies);
 • – попередня підготовка проекту (pre-feasibility studies);
 • – остаточне формулювання проекту та оцінка його техніко-економічної та фінансової прийнятності (feasibility studies);
 • – етап фінального розгляду проекту та прийняття по ньому рішення (final evaluation).

Основою першої фази життєвого циклу інвестиційного проекту є розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, яка проводиться у два етапи:

 • – попередня техніко-економічна оцінка проекту;
 • – детальна оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Інвестиційна фаза інвестиційного проекту може бути розділена за такими стадіями:

 • – встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту;
 • – придбання та передача технологій, включаючи основні проектні роботи;
 • – детальне проектне опрацювання та заключения контрактів включаючи участь у тендерах, оцінку пропозицій та проведення переговорів;
 • – придбання землі, будівельні роботи та установка обладнання;
 • – передвиробничий маркетинг, включаючи забезпечення поставок та формування адміністрації фірми;
 • – набір та освіта персоналу;
 • – здача в експлуатацію та пуск підприємства.

Інвестиційна фаза або освоєння інвестицій – це період реалізації інвестиційного проекту. Головним завданням цього періоду є виконання суб'єктами інвестиційної діяльності своїх функціональних обов'язків щодо проекту. Крім того, вони повинні виконувати постійний контроль та нагляд за процесом реалізації проекту, оцінювати поточні результати (відхилення) та вносити корективи у бізнес-план, проект організації виробництва, проект організації робіт, план фінансування, календарний план або сітьовий графік та інші документи, з допомогою яких можна спостерігати та регулювати освоєння інвестицій.

Механізм проведення такого постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій заведено називати моніторингом інвестиційних проектів.

Загальна процедура впорядкування інвестиційної діяльності по відношенню до конкретного проекту формалізується у вигляді так званого проектного циклу (спрощена форма інвестиційного циклу), який має такі етапи.

 • 1. Формулювання проекту (ідентифікація). На цьому етапі керівництво аналізує поточний стан підприємства та визначає найбільш приоритетні напрямки його подальшого просування. Результатом цього аналізу є бізнес-ідея, яка представляється як інвестиційний проект.
 • 2. Розробка (підготовка) проекту. На цьому етапі проводиться поступове уточнення та вдосконалення плану проекту по всіх його напрямках – комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціональному тощо. Важливим на цьому етапі с також пошук та збір вихідної інформації для рішення окремих задач проекту.
 • 3. Експертиза проекту. Цс найважливіший етап проектного циклу, на якому інвестор, або сам проводить експертизу інвестиційного проекту по всім напрямкам, або залучає для цього авторитетну консалтингову компанію.
 • 4. Здійснення проекту. Стадія охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї до того моменту, коли проект вводиться в експлуатацію. Вона включає також основну частину реалізації проекту, задача якої – перевірка грошових потоків, які генерує проект, для покриття вкладених інвестицій та забезпечення бажаної інвестором віддачі.
 • 5. Оцінка результатів. Проводиться як по закінченню проекту в цілому, так і в процесі його реалізації. Основна мета стадії порівняння ідей, закладених в проект з ступенем їх, фактичного виконання.

Після проведення усіх досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, необхідно скласти певний підсумковий документ, який дозволить інвестору та підприємцю не лише прийняти, а й зафіксувати, що і коли належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність проекту. Для цього складається бізнес-план, який є головним інструментом для відбиття підприємницької ідеї.

Бізнес-план – це стандартний документ, у якому детально обгрунтовуються концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні характеристики. Він описує основні аспекта майбутнього проекту, аналізує всі проблеми, на які проект може натрапити, а також визначає способи їх вирішення. Таким чином, бізнес-план інвестиційного проекту дає можливість з'ясувати життєздатність проекту за умов ринкової конкуренції, містить орієнтири подальшого розвитку підприємства, а також є підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту:

 • 1. Резюме
 • (назва, засновники, статус та мета, вартість проекту, потреба у фінансах)
 • 2. Аналіз галузі, де реалізується проект
 • (поточна ситуація та тенденції розвитку галузі, напрями та завдання діяльності проекту)
 • 3. Характеристика продукції (послуг)
 • (вид продукції та якісні характеристики, ліцензії та патенти)
 • 4. Аналіз ринку
 • (потенційні споживачі, конкуренти, розмір ринку)
 • 5. Планування обсягів і структури виробництва (структура виробництва, вплив на навколишнє середовище)
 • 7. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (наявність сировини, машин, технологій, робочої сили)
 • 8. Стратегія маркетингу
 • (цінова політика, канали збуту, реклама, прогнозування нової продукції)
 • 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту
 • (відомості про партнерів, власників, керівний склад, оплата праці)
 • 10. Оцінювання ризиків та форми їх страхування
 • (слабкі сторони, види ризиків, методи захисту)
 • 11. Фінансовий план
 • (загальний обсяг інвестицій, план доходів та витрат, план грошових надходжень та виплат, очікуваний баланс, точка беззбитковості, показники ефективності)
 • 12. Додатки
 • (копії контрактів, ліцензій та патентів, прейскуранти та калькуляція витрат).

Розробляючи бізнес-план варто враховувати певні вимоги до його форми, зокрема:

 • Чітка структуризація документу. В міжнародній практиці прийняті певні вимоги, яким має відповідати даний документ, і зокрема, є ряд обов'язкових розділів, присвячених конкретним аспектам інвестиційного проекту.
 • Достовірність інформації, яка наводиться в бізнес-плані та обгрунтованість економічних показників. Усі показники, як кількісні так і якісні, що знаходяться в бізнес-плані, мають бути ретельно звірені з документами, з яких вони одержані. Для усіх економічних показників необхідні документальні підтвердження, розрахунки та обґрунтування.
 • Наочність матеріалу, що подається. Бізнес-план має включати схеми, таблиці, графіки, діаграми тощо, це має полегшити розуміння найважчих моментів документу.
 • Якість оформлення. Бізнес-план має бути найкращим чином оформленим, як із точки зору викладу матеріалу, так і по відношенню до помилок та виправлень.
 • Обсяг бізнес-плану. Як правило, обсяг бізнес-плану залежить від обсягу інвестицій, проте на практиці вважається оптимальним обсяг у межах 40-50 сторінок. Крім того, бізнес-план може містити і додатки, обсяг яких не регламентується.
 
<<   ЗМІСТ   >>