Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Товарна інноваційна політика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ

Сутність та організація робіт по ФВА

З метою вдосконалення якості і споживних властивостей будь- якого виробу (товару) на всіх стадіях ЖЦТ необхідно застосовувати функціонально-вартісний аналіз (ФВА).

Функціонально-вартісний аналіз – це ефективний метод комплексного техніко-економічного дослідження інноваційного об'єкта в цілях розвитку і вдосконалення його корисних функцій за оптимального співвідношення між їх значущістю для споживача і витратами на їх упровадження. Цей метод уперше в 1947 р. був застосований компанією "Дженерал Моторе" (СІНА). В центрі уваги менеджерів знаходилося питання: наскільки виправдані витрати за умови врахування набутих властивостей товару, що задовольняють споживача? Метод набув широкого поширення в СІНА, Англії, Японії та других країнах. Цей метод досить глибоко розроблений та описаний в літературі.

Основна мета проведення ФВА – сприяти зниженню витрат на виробництво, проведенню робіт і наданню послуг при одночасному підвищенні або збереженні досягнутої якості виконуваних робіт на всіх стадіях ЖЦТ. Математично з урахуванням ефекту ФВА це може бути представлено формулою:

(7.1)

де ПС – споживна вартість аналізованого об'єкта, що представляє собою сукупність його споживних властивостей (сумарна вартість);

З – витрати на досягнення необхідних споживних властивостей.

У той же час споживчу вартість виробу не завжди можна оцінити за допомогою лише кількісних показників. Наприклад, за умови оцінки естетичних, ергономічних або смакових якостей виробу використовують відносні бальні оцінки.

Основні принципи проведення ФВА:

 • – функціональний підхід, тобто розгляд об'єкта дослідження з врахуванням тих функцій, для виконання яких він створюється;
 • – вартісна оцінка, що полягає в безперервній економічній оцінці виникаючих технічних рішень;
 • – системний підхід до об'єкта ФВА;
 • – комплексний підхід;
 • – динамічний підхід;
 • – повне використання досягнень інформатики і евристики. Методологічні принципи ФВА наведені на рис 7.1.

Основні завдання ФВА:

 • – досягнення оптимального співвідношення між корисним ефектом об'єкту і сукупними витратами на його модернізацію, розробку і використання;
 • – знаходження абсолютно нових технічних рішень за рахунок використання функціонального підходу;
 • – зниження витрат різних видів ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу об'єкту за рахунок ліквідації або скорочення допомізкних і шкідливих (непотрібних) функцій об'єкта.

Основні особливості проведення ФВА:

 • – об'єктами аналізу можуть бути будь-які системи (з будь-якою кількістю елементів і зв'язків), підсистеми і елементи, що дозволяють кількісно виразити корисний ефект їх функціонування за призначенням;
 • – глобальним критерієм ФВА є максимізація корисного ефекту об'єкта на одиницю сукупних витрат ресурсів за його життєвий цикл;
 • – одночасно і з однаковою мірою деталізації аналізується оптимальність елементів корисного ефекту і сукупних витрат за об'єктом;
 • – при проведенні ФВА, перш за все, встановлюються доцільність функцій, які повинен виконувати проектований об'єкт у конкретних умовах, або доцільність, достатність і надмірність функцій існуючого об'єкта. Тобто, не функції створюються або уточнюються для об'єкта, а, навпаки, обирається або проектується об'єкт для виконання необхідних функцій з мінімальними витратами за його життєвий цикл.

Методичні принципи ФВ А

Рис. 7.1. Методичні принципи ФВ А

Організація робіт по ФВА передбачає комплекс взаємопов'язаних заходів, направлених на створення умов для підготовки і безпосередньо проведення ФВА. Цей процес включає:

 • а) підготовку до впровадження методу, пропаганду його можливостей для підвищення ефективності виробництва;
 • б) навчання менеджерів і фахівців основам методу;
 • в) підготовку фахівців для роботи в координаційному гуртку з упровадження ФВА;
 • г) забезпечення робіт з ФВА нормативно-методичними документами;
 • д) формування і функціонування робочих органів ФВА інтегрованих з існуючими службами фірми;
 • е) створення економічних умов для проведення робіт з ФВА і впровадження рекомендацій ФВА на основі їх планування, фінансування і стимулювання.

Всебічний і детальний аналіз споживних властивостей виробу, його технічних функцій, а також функцій його окремих частин (вузлів), пов'язаних з їх виготовленням, неможливо провести силами одного або невеликої групи фахівців. До проведення ФВА доцільно залучати різних фахівців: розробників, дизайнерів, техніків, економістів, маркетологів, інноваційних менеджерів, сторонніх фахівців, тощо. З цією метою формуються аналітичні цільові групи фахівців під керівництвом одного з вищих менеджерів. У завдання цих груп входить вивчення виробів, що є об'єктами ФВА.

Чисельність груп залежить від складності виробів, масштабів підприємства, обсягів і періодичності майбутньої роботи, групи можуть збиратися на нараду раз на тиждень або місяць для обговорення критичних зауважень і виникаючих ідей. Проте дуже велика чисельна група стає некерованою. Тому оптимальною вважається кількість учасників групи ФВА – 5-8 осіб.

 
<<   ЗМІСТ   >>