Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Його доходи можуть включати[1]:

 • – дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність;
 • – плата за надання місцевих гарантій;
 • – кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 • – 10% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), що розподіляються між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташована відповідна ділянка надр;
 • – капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
 • – кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними;
 • – місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 • – кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

Загалом же, склад бюджету розвитку обласних бюджетів, районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад однотипний, крім коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (рис. 3.19).

Розподіл між місцевими бюджетами коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції; та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

Рис. 3.19. Розподіл між місцевими бюджетами коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції; та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

Надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами

Специфічним інститутом у системі місцевих фінансів є цільові фонди органів місцевого самоврядування. їх кошти мають чітко визначене спрямування та витрачаються на забезпечення потреб соціально-економічного розвитку територій. Надання місцевим радам компетенції щодо їх створення зумовлене ідеєю розширення дохідної бази місцевих бюджетів. Таке функціонування цільових фондів є одним із засобів переведення мезаекономічної політики на здорову основу. Водночас складний механізм формування коштів фондів створює додаткові перешкоди для реалізації повноважень органів місцевого самоврядування.

Кошти цільових фондів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів, фінансовою та матеріальною основою місцевого самоврядування. Вони використовуються на проведення заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, на проведення місцевих заходів тощо. Цільові фонди, утворені місцевими радами, можуть використовуватися за певними напрямами (рис. 3.20).

Напрями використання коштів цільових фондів, утворених місцевими радами

Рис. 3.20. Напрями використання коштів цільових фондів, утворених місцевими радами

Джерелами формування цільових фондів, утворених місцевими радами, можуть бути: по-перше, благодійні внески – добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога; по-друге, залучення на договірній основі коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності; по-третє, інші надходження, не заборонені законодавством України. Разом з тим, до визначення тих чи інших джерел органам місцевого самоврядування необхідно відноситися дуже обачно з тим, щоб не вийти за рамки нормативно-правового поля.

Розпорядження коштами, що належать до цільового фонду сільської, селищної або міської ради, здійснює голова відповідної ради шляхом прийняття розпоряджень. Про їх витрачання він звітує на сесії після закінчення фінансового року. Причому не використані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на відповідні програми та заходи. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснюють органи, на які покладено функції контролю за дотриманням бюджетного законодавства відповідно до Бюджетного кодексу України.

Досвід формування цільових фондів, утворених місцевими радами, в Україні показує наявність багатьох нерозв'язаних проблем яку законодавстві, так і у сфері його реалізації. Численними стали факти, коли органи місцевого самоврядування спрямовують до цих фондів кошти, що мають надходити до бюджету або не передбачені законодавством. Саме тому на загальнодержавному рівні необхідно розробити типове положення про цільові фонди, утворені місцевими радами (для прикладу, в інформ, матер, подано положення про цільові фонди Звенигородської районної ради, а в табл. 3.В – можливі напрями використання коштів цільового фонду).

 • [1] Склад надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів подано в статті 71 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
<<   ЗМІСТ   >>