Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія учасників бюджетного процесу

Кожен із учасників бюджетного процесу наділений тими чи іншими бюджетними повноваженнями – правами й обов'язками з управління бюджетними коштами. Причому їх робота на різних стадіях бюджетного процесу побудованаяк "годинниковий механізм" і виконується у тісній координації та взаємодії між ними. Одні здійснюють правову регламентацію бюджетної діяльності, визначають бюджетні пріоритети та реалізують місцеву бюджетну політику, натомість інші здійснюють оперативне управління бюджетним процесом на місцевому рівні, контролюють додержання бюджетного законодавства.

Верховна Рада України – це єдиний орган законодавчої влади, уповноважений приймати закони, в тому числі з питань бюджету. Вона визначає бюджетну політику на наступний бюджетний період, розглядає проект закону про Державний бюджет України, приймає і вносить зміни до нього, здійснює його виконання шляхом заслуховування звіту, затверджує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України. На практиці дані завдання покладені на Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (зокрема, щодо законопроектної роботи, підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України).

Законодавчу функцію на місцевому рівні виконують представницькі органи влади (обласні, районні, міські, селищні та сільські ради), що складаються з депутатів і наділяються правом представляти інтереси територіальних громад й приймати від їх імені рішення. Дані органи визначають основні цілі, завдання та напрями місцевої бюджетної політики; розглядають проект та затверджують рішення про місцевий бюджет, вносять зміни до нього; контролюють його виконання; розглядають і затверджують звіт про виконання місцевого бюджету; приймають рішення про отримання короткотермінових позичок (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Бюджетні повноваження місцевих рад

Місцеві

ради

Повноваження

Обласні та

районні

ради

Визначення основних цілей, завдань і напрямів бюджетної політики: розгляд проекту та затвердження рішення про бюджет, внесення змін до нього і контроль за його виконанням: оприлюднення рішень про бюджет: встановлення показників міжбюджетних відносин: затвердження або прийняття іншого рішення щодо звіту про виконання бюджету: оприлюднення і представлення даного звіту.

Міські, селищні та сільські ради

Визначення основних цілей, завдань і напрямів бюджетної політики: розгляд проекту та затвердження рішення про місцевий бюджет, внесення змін до нього і контроль за його виконанням: встановлення і скасування місцевих податків і зборів, порядку сплати та податкових ставок: надання пільг щодо сплати податків; розгляд, затвердження або прийняття іншого рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Повноваження Кабінету Міністрів України в бюджетному процесі на місцевому рівні мають дотичний характер. Вони зводяться до доведення місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) й організаційно-методологічних вимог до складання проектів місцевих бюджетів. Натомість на загальнодержавному рівні даний орган виконавчої влади подає на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і складає проект закону про Державний бюджет України.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад беруть участь у всіх стадіях бюджетного процесу. Зокрема, на стадії складання проектів місцевих бюджетів – надають необхідну інформацію Міністерству фінансів України; на стадії розгляду проекту рішення – схвалюють перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради; на стадії виконання місцевих бюджетів – забезпечують їх виконання; на стадії звітування – подають місцевим радам квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету. Разом з тим, дані органи здійснюють контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ тощо.

Таблиця 6.2

Взаємодія Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України з виконавчими органами місцевих рад

Органи влади

Напрями взаємодії

Міністерство фінансів України

Доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період.

Доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення й інші показники.

Кабінет Міністрів України

Доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів та організаційно-методологічні вимоги до складання проектів місцевих бюджетів.

Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації бюджетної політики. Безпосередньо у бюджетному процесі на місцевому рівні його роль зводиться до надання місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів. Крім того, в тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України доводить даним органам розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення й інші показники.

На місцевому рівні функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням бюджетних коштів й інші функції, пов'язані з їх управлінням, покладені на місцеві фінансові органи (табл. 6.3). На стадії складання проектів місцевих бюджетів вони здійснюють аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості й ефективності використання бюджетних коштів. На стадії виконання – загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників Бюджетного процесу.

Таблиця 6.3

Повноваження місцевих фінансових органів у бюджетному процесі на місцевому рівні

Стадії

Повноваження

Складання проекту місцевого бюджету

Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів; аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів.

Виконання місцевого бюджету

Загальна організація й управління виконанням місцевого бюджету: координація діяльності учасників бюджетного процесу: затвердження розпису, за яким виконується місцевий бюджет; забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; прогнозування та аналіз доходів місцевого бюджету.

Внесення змін до місцевого бюджету

Прийняття рішення про приведення у відповідність (зміну) бюджетних призначень: надання місцевій раді висновку про перевиконання чи недовиконання місцевого бюджету, на підставі якого приймається рішення про внесення змін до нього.

Обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України. У ході виконання місцевих бюджетів вони ведуть облік надходжень, що належать місцевим бюджетам, і за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Здійснюючи підготовку звітів про виконання місцевих бюджетів, дані органи складають та подають фінансовим органам місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад звітність про виконання місцевих бюджетів.

Важливу роль у бюджетному процесі на місцевому рівні відіграють органи, що контролюють справляння надходжень бюджету. Вони забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. При цьому на місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських рад покладено завдання координувати діяльність органів стягнення щодо виконання визначених для територій показників доходів бюджету. На стадії звітування дані органи подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти.

Органи державного фінансового контролю здійснюють незалежний внутрішній фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади на стадії виконання бюджетів. Зокрема, вони контролюють цільове й ефективне використання коштів місцевих бюджетів, цільове використанням і своєчасне повернення кредитів (позик), одержаних під місцеві гарантії, достовірність визначення потреби у бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників, відповідність взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів бюджетним асигнуванням і паспорту бюджетної програми, стан внутрішнього контролю й аудиту в розпорядників бюджетних коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>