Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Участь громадськості у бюджетному процесі

За даними аналітичної записки "Напрями активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні в містах України"[1] основні проблеми участі громадськості в бюджетному процесі зводяться до: невпевненості громадськості у власних силах; недооцінки громадських об'єднань у бюджетотворенні; ігнорування думки людей при прийнятті рішень стосовно бюджету; неналежної якості інформування населення про бюджет; пасивності громадян в пошуку інформації про діяльність органів місцевого самоврядування; недостатньо ефективного використання інструментів і методів співпраці місцевої влади з територіальною громадою.

Без їх вирішення неможливо забезпечити відкритість інформації про формування і використання бюджетних коштів, а участь населення в контролі за їх розподілом не буде мати жодної ваги. В умовах демократизації суспільного життя залучення громадськості до бюджетного процесу пов'язане з тенденціями фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади. Через інформування у ЗМІ й Інтернеті, участь у загальних зборах і громадських слуханнях, письмові звернення населення до органів влади, інші заходи мешканці територіальних громад мають реальну здатність впливати на бюджет (табл. 6.4).

Серед усіх форм участі громадськості у бюджетному процесі найрадикальніший характер має місцевий референдум. Він є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. При цьому його предметом можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, у тому числі ті, що стосуються бюджету. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території, а порядок його призначення та проведення, перелік питань, що вирішуються виключно з його допомогою, визначаються законом про референдуми.

Таблиця 6.4

Форми участі громадськості у бюджетному процесі

Форми

Характеристика

Місцевий референдум

Проводиться з питань місцевого значення, а його результати є обов'язковими до виконання місцевими органами влади.

Громадські слухання

Можуть проводитися з будь-яких питань, що належать до місцевої юрисдикції, включаючи бюджетні питання.

Дорадчий комітет

Виконує консультативну роль при місцевих органах виконавчої влади та зазвичай керується регламентом місцевої ради.

Громадська комісія

Створюється на коротший проміжок часу, ніж дорадчий комітет, як правило, для надання місцевим радам допомоги при розгляді певних питань.

Загальні збори громадян

Можуть висувати рекомендації для місцевих органів щодо вирішення певних питань в межах їх компетенції.

Місцеві ініціативи

Право членів громади ініціювати закриті та відкриті обговорення будь-якого питання в межах компетенції місцевих органів на засіданнях місцевої ради.

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення (як свідчить практика, бюджетні питання на них обговорюються рідше, ніж ті, що стосуються житлово-комунального господарства, громадського транспорту, соціальних пільг і виплат). Головною перевагою даної форми участі громадськості у бюджетному процесі є те, що вони відкривають певні можливості для порозуміння між місцевою владою і населенням. Той факт, що рішення загальних зборів громадян є легітимними з точки зору закону, ускладнює можливість для органів місцевого самоврядування їх проігнорувати.

Ще однією формою участі громадськості у бюджетному процесі є місцеві ініціативи. Зокрема, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого бюджетного питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом

місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Місцева ініціатива, внесена на розгляд місцевої ради, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні місцевої ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання і вносити пропозиції. Пропозиції, які вносяться за їх результатами, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Вони нерідко організуються для залучення загальної підтримки громадян з певних загальних бюджетних питань, мобілізації громадської підтримки для вчинення опору несправедливому бюджетному рішенню органів влади вищого рівня.

Перелічені форми участі громадськості у бюджетному процесі відрізняються між собою за способом участі (делегована або безпосередня участь), типами рішень, що приймаються (дорадчі або обов'язкові), масштабністю прийняття рішень (вузькі або широкі). Більше того, даний перелік може бути доповнений й іншими законними заходами і засобами суспільної боротьби за прозорість бюджету та підзвітність влади. їх використання односторонньо, а не комплексно, може призвести до незначного й неефективного впливу на бюджетні рішення, але в поєднанні вони мають великий потенціал. Приклади застосування форм подано в табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Напрями застосування форм участі громадськості у бюджетному процесі

Стадії

Форми

Складання проекту бюджету

Фокус-групи; дискусії за круглим столом: робочі групи і консультативні комітети: громадські слухання; загальні збори громадян; опитування громадської думки; участь у сесіях ради та засіданнях комітетів.

Прийняття бюджету

Громадські наглядові та моніторингові комітети або ради: опитування громадської думки; участь громадян у комітетах.

Виконання бюджету

Одержання громадськими організаціями субпідрядів на виконання програм або надання послуг; самомобілізація і самоорганізація населення.

Розгляд звіту про виконання бюджету

Проведення обговорень та фокус-груп; дискусії за круглим столом; опитування громадської думки; публічні слухання щодо бюджету: участь у сесіях ради та засіданнях комітетів.

Таким чином, сьогодні виникає потреба в розширенні сфери участі громадськості у бюджетному процесі та побудові ефективного механізму взаємодії таких інститутів, як влада і суспільство. Поточний механізм формування та використання бюджетних коштів потребує змін у правовому, організаційному і методичному руслі з тим, щоб сприяти демократичним зрушенням. З одного боку, ці зміни можливі тільки при відкритості влади та її політичній волі співпрацювати з громадськістю, а з іншого – при бажанні самих мешканців територіальних громад брати активну участь у бюджетному процесі.

Широкі можливості участі громадськості у бюджетному процесі надає партиципаторне бюджетування. На сьогоднішні більше 1500 міст на усіх континентах запроваджують механізми "партиципаторного бюджету", або "бюджету участі", які є формою прямої демократії та означають відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту шляхом голосування вирішує, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету. Партиципаторне бюджетування є формою прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету.

Партиципаторне бюджетування передбачає виокремлення зі складу місцевого бюджету певної частини, якою безпосередньо управляє громадськість. Основними перевагами такого підходу до управління бюджету є підвищення прозорості планування та виконання місцевого бюджету та поліпшення інформування владних структур про потреби громади. У результаті створюються сприятливі передумови для підвищення довіри громадськості до управління місцевим бюджетом.

  • [1] Див.: niss.gov.ua/public/File/2015_analit/gromadsk.pdf.
 
<<   ЗМІСТ   >>