Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Місцеві запозичення

Залежність органів місцевого самоврядування від центрального уряду в ухваленні рішень щодо доходів і видатків знищує стимули опікуватися регіональним розвитком. Щоправда, в умовах дефіцитності місцевих бюджетів для залучення додаткових ресурсів на розвиток господарства поряд з приватизацією комунальної власності, продажем земельних ділянок та використанням інших способів формування дохідної частини місцевих бюджетів є можливість здійснення місцевих запозичень. Вони не тільки забезпечують швидку мобілізацію ресурсів, а й гарантують відповідальність місцевої влади за цільове та ефективне використання коштів.

Неформально місцеві запозичення поділяються на загальні, прибуткові та проекті. Основою метою загальних позик є обслуговування поточних потреб органів місцевого самоврядування, що не приносять прибутки. Це спорудження об'єктів для сфери освіти, науки, охорони здоров'я, адміністративні витрати органів місцевого самоврядування, благоустрій міст. На відміну від загальних, прибуткові позики здійснюються під конкретний інвестиційний проект, реалізація якого матиме відповідну грошову нагороду. Проектні позики призначені для фінансування капіталомістких проектів, для яких характерний довготерміновий період.

Місцеві запозичення в Україні можуть стати перспективним інструментом фінансового забезпечення місцевого самоврядування, хоча їх здійснення потребує удосконалення організаційних засад (рис. 8.12). Чи не найбільші виклики, які виникають у разі їх здійснення, – зловживання посадових осіб місцевої влади або надмірне захоплення запозиченнями і подальші проблеми з обслуговуванням місцевого боргу. Для їх усунення необхідно вдосконалити ряд державних процедур погоджувально-реєстраційного характеру, пов'язаних з випуском цінних паперів, з тим, щоб держава виступала своєрідним "котролером" позикових відносин на місцевому рівні.

Підвищення ефективності здійснення місцевих запозичень

Рис. 8.12. Підвищення ефективності здійснення місцевих запозичень

Місцеві запозичення – це операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету. Дане визначення, подане в Бюджетному кодексі України, чітко визначає суб'єктів позикових відносин (рис. 8.13). Стосовно місцевих внутрішніх запозичень ними є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради, а місцевих зовнішніх запозичень – Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення.

Суб'єкти позикових відносин но місцевому рівні

Рис. 8.13. Суб'єкти позикових відносин но місцевому рівні

Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань на задоволення інтересів населення. Обсяг й умови їх здійснення погоджуються з Міністерством фінансів України. Стосовно місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, вони вважаються погодженими, якщо Міністерством фінансів України протягом одного місяця не прийнято іншого рішення.

Місцеві запозичення можуть здійснюватися у формі публічного та приватного розміщення облігацій. Перші здійснюються шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій, другі – шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. Сукупний обсяг запозичень шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету.

Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за низкою чітко визначених етапів: починаючи із затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про розміщення облігацій і закінчуючи оформленням й депонуванням глобального сертифіката в Національному банку України. Послідовність їх виконання подана в інформаційних матеріалах. Загалом же, публічне розміщення облігацій здійснюється на фондовій біржі емітентом самостійно або через андеррайтерів, що уклали з емітентом договір про андеррайтинг.

За схожими етапами здійснюється емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення (див. інформ, матеріали). На відміну від публічного розміщення, воно здійснюється не на фондовій біржі, а емітентом самостійно або із залученням андеррайтерів, що уклали з емітентом договір про андеррайтинг. Строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з першим власником, але в межах бюджетного періоду. Також дані облігації вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

При здійсненні місцевих запозичень працівники органів місцевого самоврядування можуть стикнутися з термінами, характерними для позикових відносин. Зокрема, з поясненням таких визначень, як "андерайтинг", "випуск цінних паперів", "перший власник", "приватне розміщення цінних паперів", "публічне розміщення цінних паперів", "строк обігу облігацій" й інших містяться в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок"[1], Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу"[2] й інших нормативно-правових документах

Таблиця 8.6

Здійснення місцевих запозичень у 2014 році

Суб'єкт господарювання (позичальник)

Кредитор

Вид запозичення

Обсяг запозичень

КП "Тернопільміськтспло- комунснсрго"

ЄБРР

Зовнішній кредит

10000 тис. євро

Львівська міська рада

НЕФКО

Зовнішній кредит

4000 тис. грн

Житомирська міська рада

НЕФКО

Зовнішній кредит

3000 тис. євро

КП "Сєвєродонсцькліфт"

НЕФКО

Зовнішній кредит

2132 тис. грн

КП "Міськтспловодснср- гія"

НЕФКО

Зовнішній кредит

390 тис. євро

ДМП "Івано-Франківськ- теплокомуне-нерго"

НЕФКО

Зовнішній кредит

400 тис. євро

КП "Дніпропетровська муніципальна енерго- сервісна компанія"

ЄБРР

Зовнішній кредит

10000 тис. євро

КП "Полтаватеплоенерго"

НЕФКО

Зовнішній кредит

235 тис. євро

Миргородська міська рада

НЕФКО

Зовнішній кредит

825 тис. грн

Івано-Франківська міська рада

НЕФКО

Зовнішній кредит

4000 тис. грн

Київська міська рада

-

Облігації

2625000 тис. грн

ДКП "Луцьктепло"

ЄБРР

Зовнішній кредит

10000 тис. євро

Конотопська міська рад

НЕФКО

Зовнішній кредит

1715 тис. грн

У результаті здійснення місцевих запозичень виникає місцевий борг-загальна сума боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення. Видатки місцевого бюджету на його обслуговування не можуть перевищувати 10% видатків загального фонду. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування порушується графік, Верховна Рада Автономної Республіки Крим і міська рада не мають права здійснювати нові запозичення протягом п'яти років.

Граничний обсяг місцевого боргу визначаються на кожний бюджетний період рішенням про місцевий бюджет. Його загальний обсяг (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200% (для міста Києва – 400%) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Таблиця 8.7

Стан гарантованих Автономною Республікою Крим і територіальними громадами боргів за 2014 рік (млн грн)

Класифікація боргу

Гарантовані Автономною Республікою Крим і територіальними громадами борги

у дол. еквіваленті

у нац. валюті

Внутрішній борг

x

770,2

Зовнішній борг

183.3

2890.3

Разом

x

3660.5

У разі очікуваного перевищення даної граничної величини місцевий фінансовий орган невідкладно звертається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходів з приведення такого загального обсягу боргу у відповідність до вимог. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого боргу Міністерство фінансів України веде Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій, який є інформаційною системою, що містить відомості про місцеві запозичення і місцеві гарантії.

Витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу здійснюються місцевим фінансовим органом відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов'язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад, незалежно від обсягу коштів, визначеного на таку мету рішенням про місцевий бюджет. Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг коштів, визначений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада вносять відповідні зміни до рішення про місцевий бюджет.

З метою ефективного управління місцевим боргом Верховна Рада Автономної Республіки Крим і міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган має право здійснювати правочини з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань, за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду (рис. 8.14). Разом з тим, місцевий фінансовий орган може залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим боргом, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Правочини з місцевим боргом

Рис. 8.14. Правочини з місцевим боргом

У 2015 році із прийняттям Закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом"[3] органам місцевого самоврядування надано право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов'язаннями (зокрема, це стосується місцевих зовнішніх запозичень Київської міської ради, випущених у 2005 і 2011 роках). На практиці такі дії повинні забезпечити економічну безпеку територіальної громади, а також захист суспільних інтересів її мешканців у зв'язку з погашенням й обслуговуванням місцевого боргу.

  • [1] Див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
  • [2] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14.
  • [3] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-19.
 
<<   ЗМІСТ   >>