Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким чином орган місцевого самоврядування може одержати позику на покриття тимчасового касового розриву?

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад за рішенням відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду (у деяких випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно міських бюджетів – в межах поточного бюджетного періоду). Такі позики не надаються у разі розміщення бюджетних коштів на депозитах або їх обслуговування в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.

Тимчасовий касовий розрив означає недостатню спроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних й очікуваних грошових активів загального фонду, крім субвенцій, трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за захищеними видатками. їх покриття передбачає надання територіальними органами Казначейства на договірних умовах позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка без нарахування відсотків. Дані позики спрямовуються виключно на погашення бюджетних фінансових зобов'язань за видатками на (рис. 8.15):

 • – оплату праці;
 • – нарахування на оплату праці;
 • – придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • – забезпечення продуктами харчування;
 • – оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • – здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій;
 • – обслуговування боргових зобов'язань;
 • – надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • – надання поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • – виплату стипендій.

Напрями використання позики на покриття тимчасових касових розривів

Рис. 8.15. Напрями використання позики на покриття тимчасових касових розривів

Голова Казначейства з урахуванням платоспроможності, результатів оцінки ризиків її втрати й обсягів коштів місцевих бюджетів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, затверджує щомісяця до 25 числа позиковий ліміт (максимальна сума, у межах якої територіальний орган Казначейства може використовувати кошти єдиного казначейського рахунка для надання позик) на наступний місяць. Позика надається в межах граничного обсягу, визначеного територіальним органом Казначейства, що не перевищує 1/12 обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, без цільових міжбюджетних трансфертів та з урахуванням позикового ліміту.

Для надання позики місцева держадміністрація та виконавчий орган місцевої ради (заявник) подає не пізніше ніж за два робочих дні до дня, в який необхідно її отримати, до територіального органу Казначейства заяву про надання позики та розрахунок обсягу тимчасового касового розриву. Позики надаються територіальними органами Казначейства у разі: по-перше, наявності тимчасового касового розриву місцевого бюджету; по-друге, відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах. При цьому обсяг тимчасового касового розриву визначається за формулою:

Кг = (Z + D) – Rd – V,

де Кг – обсяг тимчасового касового розриву;

Z – залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів такого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату подання заяви;

D – обсяг усіх очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів) у період з дати подання заяви до дати отримання позики;

Rd – обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до дати отримання позики;

V – залишок непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету за видатками, що зареєстровані в органах Казначейства.

Із 2015 року скасовано такі умови для надання позик, як: відсутність заборгованості місцевого бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету, обчисленої виходячи з фактичного обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з урахуванням нормативу щоденних відрахувань; відсутність в місцевому бюджеті коштів загального фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банках, крім банків, у яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів і щодо яких відповідним місцевим фінансовим органом ведеться претензійно-позовна робота з повернення бюджетних коштів з вкладів (депозитів).

Територіальний орган Казначейства протягом двох робочих днів з дати отримання заяви приймає рішення про або надання позики, або відмову в наданні позики, про що письмово інформує заявника з обґрунтуванням причин відмови. Для проведення аналізу платоспроможності заявника територіальний орган Казначейства має право отримувати від нього відповідну інформацію. Договір про надання позики укладається територіальним органом Казначейства з відповідним місцевим фінансовим органом на підставі письмового звернення заявника до територіального органу. Для укладення зазначеного договору заявник подає територіальному органові Казначейства:

 • – завірену в установленому порядку копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання позики;
 • – картку із зразками підписів осіб, яким надано в установленому порядку повноваження щодо укладення від імені відповідного місцевого фінансового органу договору, та відбитком печатки;
 • – довідку про відсутність простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах;
 • – лист про відсутність на дату отримання позики коштів місцевого бюджету, розміщених на депозитах, або коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків.

При одержанні позик на покриття тимчасових касових розривів є певні технічні моменти. Укладені договори реєструються територіальним органом Казначейства в журналі реєстрації договорів про надання позик. Форма примірного договору про надання позики та журналу реєстрації таких договорів встановлюється Міністерством фінансів України. Зокрема, в інформаційних матеріалах подано зразки журналу реєстрації договорів про надання позик, примірного договору про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, заяви про надання позики, розрахунку обсягу тимчасового касового розриву.

Погашення позики здійснюється за рахунок не менш як 80% усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету. Строк погашення позики не може перевищувати 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву. Разом з тим, він може бути продовжений за згодою сторін договору про надання позики (кінцевим же строком погашення позики є 1 грудня). Казначейство подає Міністерству фінансів України інформацію про стан надання та погашення позик у розрізі: зведених бюджетів областей, м. Києва – щодня; місцевих бюджетів, яким надано позики, – щодекади (в останній день декади) та щомісяця до 5 числа.

 
<<   ЗМІСТ   >>