Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративна діяльність служби дільничних інспекторів міліції

Правове положення, структура, принципи, завдання та основні функції дільничних інспекторів міліції

Дільничний інспектор міліції є представником органу внутрішніх справ на адміністративній дільниці. У своїй діяльності він зважає на Конституцію України, Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальну декларацією прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, рішення місцевих Рад, прийняті в межах їх компетенції, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, а також Наказ МВС України "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України" від 11 листопада 2010 р. № 550.

Дільничні інспектори міліції, як і органи внутрішніх справ загалом, виконують низку завдань та функції щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, попередження і припинення правопорушень, охорони громадського порядку, виявлення й розкриття кримінальних правопорушень, захисту власності від протиправних посягань тощо. Більшість зазначених завдань реалізується у процесі здійснення дільничними інспекторами адміністративної діяльності.

Реформування органів внутрішніх справ загалом і служби дільничних інспекторів міліції зокрема передбачає, з одного боку, вирішення проблем адаптації до нових умов їх організаційних структур, а з іншого – закріплення відповідних змін, нових завдань, функцій нормами чинного законодавства, зокрема адміністративного. У зв'язку з цим виникає потреба в розробці теоретичних питань організації і діяльності органів внутрішніх справ загалом і окремих їх структурних підрозділів, серед яких служба дільничних інспекторів міліції завдяки найбільшій наближеності до населення займає провідне місце[1].

До складу служби дільничних інспекторів міліції належать:

 • 1. Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
 • 2. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (ГУМВС, УМВС).
 • 3. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міських управлінь, міських, районних органів внутрішніх справ.

До особового складу працівників служби дільничних інспекторів міліції належать начальники управлінь (відділів, секторів), їх заступники, старші інспектори з особливих доручень, старші інспектори (інспектори), старші інспектори (інспектори) по роботі з населенням та громадськими формуваннями, старші дільничні, дільничні інспектори міліції та їх помічники, які перебувають на відповідних штатних посадах та мають спеціальні звання.

Служба дільничних інспекторів міліції в системі МВС України забезпечує в межах своїх повноважень організацію профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, щодо попередження вчинення з їх боку злочинів та інших правопорушень з широким залученням до цієї роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку, формування позитивного іміджу міліції.

Діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС здійснюється відповідно до принципів законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням, незалежності від діяльності політичних партій та інших громадських об'єднань.

Служба дільничних інспекторів міліції під час здійснення своїх повноважень відповідно до законодавства України взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами та громадськими організаціями.

На працівників служби дільничних інспекторів міліції у повному обсязі поширюються пільги, передбачені Законом України "Про міліцію"[2]. Умови і порядок проходження служби встановлюється "Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України"[3].

Заборонено використання дільничних інспекторів міліції поза межами закріплених за ними адміністративних дільниць та для виконання завдань, не пов'язаних з їх службовими обов'язками.

До основних завдань служби дільничних інспекторів міліції належать:

 • 1. Проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед жителів адміністративної дільниці. Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується.
 • 2. Робота з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.
 • 3. Участь із іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні, попередженні, припиненні адміністративних правопорушень та злочинів, а також у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці.

Відповідно до наказу МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 терміни, використані в ньому, вживаються в такому значенні:

 • – Адміністративна дільниця – частина території адміністративної зони, яка наказом начальника міськрайоргану закріплюється за дільничним інспектором міліції.
 • – Адміністративна зона – територія, що обслуговується міськрайорганом внутрішніх справ (три-чотири адміністративні дільниці), межі якої визначаються начальником міськрайоргану.
 • – Дільничний (старший) інспектор міліції – посадова особа органу внутрішніх справ, на яку покладено виконання завдань служби дільничних інспекторів міліції та яку наділено повноваженнями відповідно до законодавства.
 • – Дільничний пункт міліції – службове приміщення, яке надається дільничному інспекторові міліції для роботи та прийому громадян.
 • – Загальна профілактична робота – комплекс заходів, спрямованих на виявлення причин та умов, які призводять до скоєння правопорушень, їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи серед громадян.
 • – Звіт дільничного інспектора міліції перед населенням – форма профілактичної роботи, яка охоплює систематичне доведення до відома громадян інформації про стан правопорядку на адміністративній дільниці, заходи, які вживаються міськрайорганом внутрішніх справ щодо попередження правопорушень з метою підвищення авторитету та довіри населення до його діяльності.
 • – Індивідуальна профілактична робота – комплекс заходів щодо конкретних осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, з метою попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень.
 • – Паспорт на адміністративну дільницю – документ, який ведеться дільничним інспектором міліції з метою накопичення інформації про адміністративну дільницю. У ньому фіксуються такі дані: схема розташування дільниці, соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, стан злочинності та громадського порядку, наявність патрульних нарядів і громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, інші відомості та інформація, необхідна для виконання покладених на нього обов'язків.
 • – Профілактичний облік – комплекс заходів щодо запобігання, попередження, фіксації та припинення протиправних дій, а також взяття на облік та накопичення відомостей щодо категорії осіб, які проживають на адміністративній дільниці та підлягають контролю з боку дільничного інспектора міліції.
 • – Профілактичний обхід адміністративної дільниці – форма загальної профілактичної роботи дільничного інспектора міліції, яка поєднує відвідування установ, організацій, підприємств, помешкань громадян, осіб, які перебувають на профілактичних обліках в органах внутрішніх справ, установлення довірчих стосунків з населенням з метою отримання необхідної інформації.
 • – Профілактична робота дільничного інспектора міліції – здійснення організаційно-практичних заходів з проведення загальної та індивідуальної профілактики правопорушень на адміністративній дільниці.
 • – Робота дільничного інспектора міліції зі зверненнями громадян – діяльність щодо розгляду письмових (усних) звернень (заяв, клопотань, скарг, пропозицій, зауважень) громадян, що спрямована на захист їх прав, свобод і законних інтересів[4].

Основні функції служби дільничних інспекторів міліції:

1. Забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захист від протиправних посягань, надання у межах своїх пов

новажень правової, соціальної допомоги та інших послуг населенню.

 • 2. Налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у зміцненні правопорядку та профілактиці правопорушень.
 • 3. Всебічне, повне й об'єктивне дослідження причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень, унесення пропозицій щодо їх усунення, інформування населення з цих питань у своїх виступах перед жителями адміністративної дільниці і через засоби масової інформації.
 • 4. Організація діяльності базових дільничних пунктів міліції.
 • 5. Формування позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності дільничних інспекторів міліції, підвищення довіри населення до міліції.

Організаційно-методичне забезпечення й контроль за діяльністю служби здійснює управління дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС України, управління (відділи) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС.

 • [1] Тучак М. О. Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції: автореф, дне. на здоб. наук. ступ. канд. юрид, наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / М. О. Тучак; Нац. ун-т внутр. справ. – X., 2002. – С. 3.
 • [2] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20.
 • [3] Про затвердження Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114 // Збірник постанов Уряду. – 1991. – №9.
 • [4] Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – Ст. 3386.
 
<<   ЗМІСТ   >>