Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія даі МВС України з іншими державними органами і громадськими формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Як свідчить аналіз чинних нормативно-правових актів, що регламентують функціонування органів Державтоінспекції та практики їх застосування, ефективність діяльності органів ДАІ в багатьох аспектах залежить від дієвості механізмів взаємодії з іншими органами публічної влади та громадськістю. Така взаємодія з іншими заходами повинна призвести до зниження рівня аварійності, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, покрашення умов надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

Основні питання та суб'єкти відносин взаємодії підрозділів ДАІ закріплено у п. 7 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, відповідно до якого ДАІ провадить свою діяльність у взаємодії з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами й органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян, зокрема інших держав, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, військовою інспекцією безпеки дорожнього руху та іншими підрозділами Міноборони, Служби безпеки, інших державних органів, посадовими і службовими особами та громадянами з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників, охорони громадського порядку, профілактики та розкриття злочинів і зменшення забруднення транспортом навколишнього середовища, а також надає m необхідну допомогу у вирішенні цих проблем.

Принципами взаємодії суб'єктів забезпечення безпеки дорожнього руху є:

 • а) законність;
 • б) науковість;
 • в) комплексність;
 • г) гнучкість;
 • г) спеціалізація суб'єктів забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • д) пропорційність відповідальності;
 • е) відсутність дублювання діяльності;

є) посилення управлінських параметрів системи забезпечення безпеки дорожнього руху[1].

Суб'єкти системи забезпечення безпеки дорожнього руху, реалізовуючи свою компетенцію, широко використовують управлінські методи, форми та засоби. Водночас важливим є належне теоретичне та практичне обгрунтування доцільності використання тих чи інших форм і методів управління у забезпеченні безпеки дорожнього руху та у процесі налагодження і здійснення скоординованих заходів у цій сфері.

Форми управління в науковій літературі традиційно поділяють на правові та неправові (організаційні дії та матеріально-технічні операції). Серед правових форм управління найбільш інтенсивно для взаємодії підрозділів ДАІ МВС України з органами публічної влади використовуються правозастосовчі провадження. Правозастосовча форма управління пов'язана з виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з метою застосування норм права в конкретному випадку, тобто в межах цієї форми відбуваються розгляд і вирішення управлінських справ і спорів[2]. Така діяльність полягає у зіставленні конкретних юридично значущих фактів з приписами адміністративно-правових норм та ухваленні відповідного управлінського рішення. Більшість правозастосовчих дій у сфері безпеки дорожнього руху відбувається під час застосування заходів адміністративного примусу та в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, тобто у процесі адміністративно-юрисдикційної діяльності. Обов'язковим і доволі важливим елементом юрисдикційної діяльності є правова кваліфікація компетентними органами або їх повноважними службовими особами тих чи інших протиправних дій, тобто юридична оцінка наявної інформації, аналіз конкретних юридичних фактів. Недостатня кількість чи неповне дослідження таких фактів, неправильна їх оцінка слугують підставою для того, щоб вважати ухвалене у справі рішення незаконним.

Під час здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності відповідні органи державної виконавчої влади та інші повноважні суб'єкти забезпечують захист суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, борються з найбільш чисельною різновидністю правопорушень, якими є адміністративні правопорушення.

Неправові або організаційні форми управління безпекою дорожнього руху належить до сфери практичної діяльності, яка зводиться до вчинення тих або інших управлінських дій. Водночас такі дії безпосередньо не пов'язані з виданням правових актів, укладенням договорів та здійсненням інших юридично значущих дій. Організаційні форми мають допоміжний характер, оскільки можуть бути наслідком правової і передувати їй, а також створювати необхідні умови для здійснення дій, які мають юридичну форму. Хоча це не означає, що вони мають другорядне значення, тому від стану організаційної форми залежить спеціалізація й концентрація управління, її комплексність, правильний розподіл навантаження між різними частинами, за якої створюються умови для концентрації уваги на головних завданнях, не припускається дублювання функцій, забезпечується раціональне завантажування органів, їх структурних підрозділів, окремих службовців. Зазначена форма управління, як правило, не має та й зазвичай не потребує, детальної правової регламентації, оскільки організаційні заходи безпосередньо не пов'язані з виникненням, зміною та припиненням правових відносин, вони здійснюються у процесі поточної управлінської діяльності.

Взаємодія підрозділів ДАІ МВС України та інших суб'єктів забезпечення безпеки дорожнього руху за допомогою організаційних форм управління здійснюється шляхом:

 • – спільного проведення заходів забезпечення безпеки дорожнього руху під час несення дорожньо-патрульної служби, проведення профілактичних заходів на підприємствах, установах, організаціях щодо запобігання ДТП;
 • – обміну інформацією про документи щодо розробки та проведення заходів із запобігання ДТП з транспортними засобами і вдосконалення системи забезпечення безпеки дорожнього руху, а також про належність номерних знаків;
 • – спільної участі у заходах щодо розшуку та затримання викрадених транспортних засобів та осіб, які підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення (ДТП);
 • – надання допомоги в організації супроводження колон військових транспортних засобів, а також у забезпеченні руху через населені пункти цих колон тощо.

Упродовж останніх років про необхідність налагодження ефективної взаємодії підрозділів ДАІ МВС України, інших державних та самоврядних органів з громадськістю наголошується у наукових дослідженнях[3] і на рівні нормативно- правових актів. Одним із шляхів вирішення проблеми недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні порівняно з відповідним рівнем країн Європейського Союзу вважається сприяння у створенні ефективного механізму взаємодії державних органів, громадськості, представників бізнесових та наукових кіл щодо вирішення питань підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а серед напрямів реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року[4] є створення та розвиток єдиної системи надання учасникам дорожнього руху необхідної інформації, зокрема про стан доріг, погодні умови, аварійну ситуацію, пункти екстреного зв'язку, розташування закладів охорони здоров'я; проведення щороку Тижня безпеки учасників дорожнього руху; проведення акцій "Увага! Діти на дорозі!", "Увага! Пішохід!", "Автобус", "Перевізник- зима"; створення тематичних телепередач з питань пропагування культури поведінки учасників дорожнього руху для різних вікових категорій населення тощо. Крім того, План заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року[5] зобов'язує підрозділи органів внутрішніх справ, зокрема й ДАІ, щодо сфери безпеки дорожнього руху здійснювати: систематичне роз'яснення в засобах масової інформації, Інтернеті питань здійснення органами виконавчої влади заходів, пов'язаних із запобіганням злочинності, реформування правоохоронних органів, запровадження нових форм їх роботи, а також необхідності участі громадян в охороні громадського порядку та державного кордону, запобіганні і протидії злочинності та правопорушенням; моніторинг громадської думки щодо правоохоронної діяльності, її ефективності, результатів залучення громадськості, довіри до правоохоронних органів та діяльності громадських формувань, їх участі в забезпеченні правопорядку, за результатами якого ухвалювати рішення щодо вдосконалення діяльності зазначених органів та формувань; проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності, корупції та правопорушенням з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії.

Загальною нормативно-правовою конструкцією, на підставі якої проводиться робота щодо налагодження співпраці державних органів з громадськістю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, є стаття 13 Закону України "Про дорожній рух"[6], відповідно до якої об'єднання громадян і громадяни мають сприяти державним органам у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху. Однак дієвість такого нормативного припису визначається насамперед добровільним бажанням окремих громадян та їх об'єднань співпрацювати з органами публічної влади.

Громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону є основним суб'єктом громадськості, який взаємодіє з підрозділами ДАІ МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та профілактики правопорушень. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"[7] та Конституції України громадяни мають право створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. Такі громадські формування можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються в складі не менше десяти осіб. Громадські формування створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян. Рішення про їх створення ухвалюється на зборах громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів та громадськості.

Метою спеціалізованих громадських формувань правоохоронного спрямування є сприяння органам влади і місцевого самоврядування, правоохоронним органам, а також посадовим особам у виконанні завдань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, профілактики аварійності і травматизму на транспорті, запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час виникнення надзвичайних ситуацій[8]. Основними завданнями таких формувань є: надання допомоги підрозділам ДАІ МВС України у попередженні порушень правил дорожнього руху водіями транспортних засобів та пішоходами, забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні вчиненню кримінальних правопорушень з використанням транспортних засобів; участь у спеціальних заходах органів внутрішніх справ, спрямованих на боротьбу з незаконним заволодінням транспортними засобами, на виявлення зниклих з місця пригоди водіїв, а також водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння; надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від дорожньо-транспортних пригод чи правопорушень тощо.

Зважаючи на приписи нормативно-правових актів та практику роботи громадськості, до таких форм взаємодії у забезпеченні безпеки дорожнього руху належать:

 • 1) взаємне інформування про стан аварійності на автошляхах;
 • 2) доведення до підрозділів ДАІ інформації, яка надходить від населення про виявлені факти порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації автотранспорту;
 • 3) розробка спільних профілактичних заходів, спрямованих на виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню дорожньо-транспортних пригод;
 • 4) спільна участь у заходах, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, профілактики правопорушень, роз'яснення правил дорожнього руху через виступи у засобах масової інформації тощо;
 • 5) спільне несення служби членами громадських формувань з нарядами підрозділів ДАІ. Під час спільного несення служби члени громадських формувань можуть залучатися працівниками ДАІ для надання медичної допомоги потерпілим у випадках дорожньо-транспортних пригод та доставлення їх до лікувальних установ, встановлення очевидців та осіб, що причетні до події, охорони місця пригоди, виявлення місцезнаходження викраденого та розшукуваного автотранспорту.

 • [1] Бурбело Б. Ю. Організаційно-правові засади взаємодії суб'єктів забезпечення безпеки дорожнього руху: автореф, дис. на здоб. наук. ступ, канд. юрид, наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Б. Ю. Бурбело. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 8.
 • [2] Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія / В. С. Стефанюк. -- X.: Фірма "Консум", 2003. – С. 95.
 • [3] Заросило В. Форми та методи діяльності Державної автомобільної інспекції: напрями вдосконалення в сучасних умовах / В. Заросило, О. Берест // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2 (14). – С. 17; Безпека дорожнього руху в Україні: навч, посіб. / В. П. Пенсов, С. А. Комісаров, С. В. Пенсов, Є. Ю. Соболь, Р. І. Михайлов, І. В. Новосардова, Η. І. Дідик. – К.-.КНТ, 2012. -С. 267.
 • [4] Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 480-р //.Офіційний вісник України. – 2011. – №42. – Ст. 1724.
 • [5] Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 // Урядовий кур'єр від 5 вересня 2012 р. – № 159.
 • [6] Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31.. – Ст. 338.
 • [7] Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. II Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
 • [8] Долгополов А. М. Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні: дис. ... канд. юрид, наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / А. М. Долгополов. – К., 2007. – С. 229.
 
<<   ЗМІСТ   >>