Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративно-правові засади діяльності департаменту державної служби охорони при МВС України

Наказом МВС України від 13 жовтня 2005 р. № 878 затверджено Положення про Департамент Державної служби охорони при МВС України. Департамент ДСО є головним органом у системі Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, який координує здійснювані нею заходи з охорони об'єктів усіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян і є підпорядкованим Міністру внутрішніх справ України. Департамент здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління, відділи Державної служби охорони при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та місті Севастополі, підпорядковані їм підрозділи охорони: міські, районні, міжрайонні відділи, відділення, підрозділи воєнізованої охорони та охоронні підрозділи (цивільна охорона), стройові підрозділи міліції охорони, пункти централізованого спостереження, зокрема на окремих об'єктах, установи, навчальні заклади професійної підготовки працівників охорони, що здійснюють свою діяльність на засадах самофінансування, а також несе відповідальність за стан їх службової та фінансово-господарської діяльності[1].

Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки. Управління, відділи та підрозділи охорони діють відповідно до положень про них, що затверджуються Департаментом. Підрозділи охорони можуть мати статус юридичної особи.

Департамент очолює начальник, який призначається на посаду Міністром внутрішніх справ України. Начальник Департаменту несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій перед Міністром внутрішніх справ України[2].

Основними завданнями Департаменту є:

 • 1) визначення основних напрямів роботи УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;
 • 2) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на удосконалення охорони об'єктів усіх форм власності та громадян;
 • 3) керівництво УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО, надання їм практичної допомоги в організації службової діяльності;
 • 4) забезпечення додержання законності в діяльності працівників ДСО;
 • 5) організація роботи з кадрами, виховна робота, забезпечення професійної підготовки та психологічного супроводу особового складу, вирішення організаційно-штатних питань;
 • 6) ужиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту особового складу та працівників ДСО, розроблення пропозицій з цих питань і внесення їх на розгляд до відповідних органів;
 • 7) постійне здійснення організаційних заходів, спрямованих на зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ДСО;
 • 8) забезпечення проведення єдиної технічної політики ДСО з розроблення, проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення;
 • 9) організація співробітництва ДСО з відповідними службами правоохоронних органів інших держав, іноземними суб'єктами господарювання з питань охорони власності та забезпечення безпеки фізичних осіб[3].

Департамент ДСО відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1) бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань здійснення охоронної діяльності;
 • 2) розробляє системи галузевих стандартів, норм і нормативів у охоронній галузі, міжгалузевих стандартів на застосування моніторингу технічних засобів охоронного призначення; розвитку міжнародного співробітництва в галузі стандартизації вказаних систем і засобів, а також взаємодіє з вітчизняними та іноземними суб'єктами господарювання в галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування цих систем;
 • 3) здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів охоронного призначення, що застосовуються на території України;
 • 4) затверджує положення про УДСО (ВДСО), підпорядковані підрозділи ДСО;
 • 5) здійснює комплексний аналіз та планування діяльності ДСО, розробляє та реалізує заходи щодо її вдосконалення; готує відповідні інформаційні та звітні документи, організовує і проводить наради, семінари та збори з питань удосконалення охоронної діяльності;
 • 6) організовує діяльність УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, а також надає їм методичну та практичну допомогу в удосконаленні організаційно-правового забезпечення їх діяльності;
 • 7) проводить єдину технічну політику ДСО з розробки, виробництва, монтажу, ремонту та експлуатаційного обслуговування технічних засобів охоронного призначення;
 • 8) вивчає позитивний досвід у галузі охоронної діяльності та сприяє його впровадженню;
 • 9) виступає замовником на розробку та виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних сповіщувачів і приладів на державних та інших підприємствах України й інших країн;
 • 10) вирішує питання щодо створення в установленому порядку, а також виступає засновником (учасником) суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і виконанням заходів охорони та безпеки, розробленням, виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних засобів охоронного призначення, забезпеченням матеріально-технічними ресурсами підпорядковані підрозділи ДСО, проведенням маркетингу та інжинірингу в галузі забезпечення особистої та майнової безпеки, соціального захисту своїх працівників;
 • 11) бере участь у розгляді спорів у суді та інших інстанціях; надає необхідну юридичну допомогу УДСО (ВДСО), підпорядкованим підрозділам ДСО; розглядає заяви та скарги з питань діяльності охорони, вживає заходів щодо усунення недоліків, що їх спричиняють, та реалізації поданих пропозицій;
 • 12) організовує роботу з відбору, розстановки, навчання, виховання кадрів, зміцнення дисципліни та законності серед особового складу; затверджує примірні форми трудових договорів із працівниками ДСО;
 • 13) розробляє та подає на затвердження до МВС України структуру та типові штати УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО;
 • 14) здійснює контроль за додержанням УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО штатної дисципліни, правильним застосуванням типових штатів та схем посадових окладів;
 • 15) розробляє за погодженням з Департаментом роботи

з персоналом МВС України та організовує виконання програм кадрового забезпечення УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО, організовує роботу в навчальних закладах, що належать до сфери його управління, підготовку та перепідготовку в них особового складу; забезпечує організаційно-методичне керівництво початковою, спеціальною та службовою підготовкою, підвищенням кваліфікації і стажуванням; розробляє з цих питань необхідні навчальні програми та наочне приладдя;

 • 16) здійснює контроль за станом охорони праці і техніки безпеки в УДСО (ВДСО) та підпорядкованих підрозділах ДСО;
 • 17) організовує забезпечення УДСО (ВДСО), підпорядковані підрозділи ДСО матеріально-технічними ресурсами (технічними засобами охоронного призначення, виробами та матеріалами, зброєю та набоями, засобами зв'язку, автотранспортом, речовим майном тощо) та взаємодіє з цих питань із виробниками, Департаментом ресурсного забезпечення та іншими підрозділами МВС України, різними суб'єктами господарювання, має право на закріплення нарізної і гладкоствольної зброї та спецзасобів за УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО;
 • 18) контролює використання УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО службового транспорту за призначенням, здійснює списання та визначає порядок його реалізації;
 • 19) відповідно до вимог чинного законодавства веде діловодство[4].

Державна служба охорони при МВС України останніми роками досягла значних успіхів у службовій та фінансово- економічній діяльності. Вона прикладом для інших суб'єктів господарювання держави. Такого результату вдалося досягти завдяки виваженій адміністративній і фінансово-економічній політиці Департаменту Державної служби охорони при МВС України[5].

ДСО як орган держави виконує низку завдань та функцій щодо охорони власності та забезпечення особистої безпеки громадян, а також боротьби з правопорушеннями. З погляду правової характеристики в правоохоронній діяльності ДСО виділяють такі основні напрями: охорона, адміністративна, профілактична, виконавча діяльність. Множинність цих напрямів зумовлює специфіку форм та методів діяльності ДСО і правове становище працівників у здійсненні поставлених перед ними завдань.

Практичне здійснення охоронної діяльності ДСО має конкретний зміст, оскільки виявляється та існує у визначених формах, які, своєю чергою, свідчать, як представники міліції охорони виконують обов'язки, які покладені на них, як вони реалізують свою компетенцію.

Конституційно закріплена необхідність забезпечення у діяльності уповноважених державних органів і їх посадових осіб пріоритету прав і свобод людини вимагає збалансованості у визначенні форм адміністративної діяльності та у їхньому застосуванні. З одного боку, владний, імперативний характер адміністративної діяльності зумовлює її жорстку регламентацію, а з іншого – необхідно обмежити коло тих відносин, які чітко регламентовані адміністративно-правовими нормами.

Діяльність ДСО при МВС України з реалізації наданих їй повноважень під час охоронної діяльності має відповідні підстави, межі та спосіб їх здійснення, початком визначення яких є наявність адміністративно-правових засад діяльності цього органу. Встановлення цих засад є визнанням з боку держави важливості належного правового впорядкування відносин у сфері охоронної діяльності, зокрема у частині визначення адміністративно-правових повноважень ДСО при МВС України.

Адміністративно-правові засади діяльності ДСО при МВС України є чим іншим, як правовою основою визначення та закріплення його статусу як державного правоохоронного органу, котрий реалізує свої повноваження в сфері, урегульованій нормами адміністративного права, вступаючи водночас в адміністративно-правові відносини як їх суб'єкта.

Розглядаючи адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності ДСО при МВС України, М. М. Мазепа зазначає, що система нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності ДСО при МВС України становить сукупність законів та підзаконних нормативних актів, які створюють правове поле для її належної організації та функціонування[6].

На думку П. В. Синицького, адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності становить систему адміністративно-правових засобів (елементів), сукупність прийомів та способів правового впливу на суспільні відносини, за допомогою яких визначається комплекс організаційних та спеціальних заходів, спрямованих на обмеження доступу до об'єктів, захист їх території, споруд та персоналу від протиправних посягань, а також забезпечення особистої безпеки громадян, боротьбу з іншими правопорушеннями в місцях, котрі охороняються певним способом[7].

Адміністративно-правові засади діяльності ДСО при МВС України закріплені у відповідному нормативно- правовому регулюванні. Нормативно-правове закріплення не тільки допомагає визначити обсяг повноважень служби, а й дає можливість встановити оптимальну систему забезпечення діяльності служби щодо здійснення необхідних заходів у сфері охоронної діяльності.

Відтак, визначаючи сутність адміністративно-правових засад діяльності ДСО при МВС України, слід взяти до уваги такі моменти:

 • – по-перше, адміністративно-правові засади є засобом включення служби до сфери права, умовою легітимізації її діяльності;
 • – по-друге, завдяки нормативно-правовому регулюванню здійснено закріплення характеристик служби як державного правоохоронного органу;
 • – по-третє, нормативно-правові засади закріплюють службу як суб'єкт адміністративного права та адміністративно-правових відносин;
 • – по-четверте, змістом адміністративно-правових засад служби є її правовий статус, який закріплено нормами чинного законодавства України[8].

Наприклад, нормами Закону України "Про охоронну діяльність" від 22 березня 2012 р. визначено загальні засади регулювання у сфері охоронної діяльності, окреслено діяльність ДСО при МВС України як суб'єкта охоронної діяльності, зокрема, визначено види охоронних послуг, заходи щодо забезпечення охоронної діяльності, ліцензування охоронних послуг ДСО при МВС України, повноваження служби, права суб'єкта охоронної діяльності, обмеження в охоронній діяльності, кадрове забезпечення суб'єктів охоронної діяльності, застосування в охоронній діяльності заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак[9].

В умовах розвитку правової держави виникає потреба у нових формах організації діяльності ДСО: створення умов, які б сприяли плідній праці, виявленню ініціативи; розширення адміністративно-юрисдикційних повноважень щодо ухвалення рішень у конкретних справах; менш жорстка регламентація організаційних заходів[10].

Отже, аналіз адміністративно-правових засад діяльності ДСО при МВС України дає змогу визначити класифікацію законодавчих актів, які регламентують різні сторони діяльності служби, зокрема: адміністративно-правовий статус, повноваження, принципи, завдання та функції ДСО при МВС України; забезпечення особистої безпеки громадян; діяльність ДСО при МВС України, пов'язану з охороною окремих особливо важливих об'єктів; проходження служби працівниками та їх соціальне забезпечення; організаційно-штатне забезпечення; створення окремих напрямів охоронної діяльності ДСО при МВС України; соціально-виховну та заохочувальну роботу, аналітичну та обліково-реєстраційну роботу, міжнародне співробітництво[11].

 • [1] Адміністративна діяльність: навчальний посібник // за заг. ред. д.ю.н. О. І. Остапснка. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 249.
 • [2] Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ГПОІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 339.
 • [3] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: курс лекцій / Д. Г. Заброда, О. С. Фролов. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – С. 249-250.
 • [4] Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 13 жовтня 2005 р. № 878 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 66.
 • [5] Угровецький О. П. Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид, наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / О. П. Угровецький; Національний ун-т внутрішніх справ. – X., 2004. – С. 154.
 • [6] Мазепа Μ. М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид, наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Μ. М. Мазепа; Національний ун-т внутрішніх справ. – X., 2012. – С. 78.
 • [7] Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність Державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид, наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / П. В. Синицький; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – X., 2010. – С. 69.
 • [8] Аналіз адміністративно-правових засад діяльності державної служби охорони при МВС України / В. О. Криволапчук, В. М. Клименко // Наука і правоохорона. – 2014. – № 1(23). – С. 6.
 • [9] Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – Ст. 40.
 • [10] Угровецький О. П. Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид, наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / О. П. Угровецький; Національний ун-т внутрішніх справ. – X., 2004. – С. 57.
 • [11] Аналіз адміністративно-правових засад діяльності державної служби охорони при МВС України / В. О. Криволапчук, В. М. Клименко // Наука і Правоохорона. – 2014. – № 1 (23). – С. 11.
 
<<   ЗМІСТ   >>