Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне управління та виконавча влада в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Забезпечення законності та дисципліни у сфері державного управління

Поняття та система способів забезпечення законності

Законність і дисципліна – основні умови існування будь-якої демократичної держави, її обов'язкові риси. Вони невід'ємні одна від одної. Законність можлива тільки при суворому дотриманні дисципліни всіма фізичними та юридичними особами, а дисципліна, в свою чергу, обумовлюється рамками закону.

Новий тлумачний словник української мови (1998 р.) визначає законність як "загальноприйняте усталене правило співжиття, норму поведінки", що охороняється законами, а дисципліну – як "твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов'язковим для всіх членів даного колективу; розпорядок".

У загальнотеоретичному розумінні "законність" розглядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечуються загальнообов'язковості юридичних норм у суспільстві та державі. Її суть полягає в обов'язковості виконання приписів правового характеру.

В юридичній науці під законністю розуміється "неухильне виконання законів і відповідних їм інших нормативних актів органами держави, посадовими особами, громадянами та громадськими організаціями".

У сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності органів державного управління ця вимога проявляється особливо суворо. Вона міститься у багатьох нормативних актах, починаючи з Конституції України, та формулюється, як правило, згідно із законом і заснована на ньому. Юридичні норми є обов'язковими для всіх і доти, поки вони не змінені або не відмінені, всі державні і недержавні структури, їх представники, формування громадськості, громадяни України та іноземці зобов'язані суворо їх дотримуватися.

Законність – багатогранне поняття, яке визначається по- різному. Її можна розглядати як принцип діяльності держави, сутність якого полягає в обов'язку державних органів, інших фізичних і юридичних осіб діяти відповідно до вимог законів.

Якщо розглядати принцип законності щодо практичного застосування, то законність означає, що всяке рішення державних і недержавних органів, уповноважених на те осіб не повинно суперечити чинному законодавству; має бути прийняте в межах компетенції органу або посадової особи, що його приймає з додержанням необхідної процедури; мусить сприяти створенню, закріпленню або розвитку корисних для суспільства відносин.

Законність можна розглядати і як метод державного управління, тобто як сукупність прийомів, способів, за допомогою яких держава забезпечує належну поведінку своїх суб'єктів.

Законність – це також режим системи відносин громадян, громадських та інших недержавних утворень, органів місцевого самоврядування з органами, що представляють різні гілки державної влади. Такий режим має сприяти забезпеченню прав і законних інтересів особи, її всебічному розвитку, формуванню та розвитку громадянського суспільства, ефективній діяльності державного механізму.

Для того щоб забезпечити режим законності, держава повинна створити основу (або гарантії) для цього.

Гарантії законності – це обумовлені закономірності суспільного розвитку умови, засоби, фактори, що забезпечують дотримання законності. Гарантії законності можна поділити на загальні та спеціальні.

До загальних гарантій законності відносяться:

 • • політичні умови – розвиток демократії, гласність, поділ влади, свобода інформації;
 • • економічні умови – рівень розвитку ринкових відносин, виробництва, гарантованість економічної свободи тощо;
 • • ідеологічні умови – рівень розвитку правосвідомості, заснованої на визнанні пріоритету прав і свобод людини, правової культури громадян та насамперед державних службовців.

До спеціальних гарантій законності відносяться:

 • • стан законодавства, його стабільність і відповідність розвитку відносин у суспільстві, рівень юридичної техніки;
 • • рівень діяльності з попередження та припинення проступків, у тому числі заходів юридичної відповідальності;
 • • доступність та якість правосуддя;
 • • ефективність контролю за реалізацією правових фактів.

Законність у сфері державного управління грунтується на таких принципах:

 • • загальнообов'язковість законів для всіх без винятку органів, закладів, організацій, посадових осіб тощо. Саме в цьому проявляється загальність приписів, які містяться у законах і підзаконних актах;
 • • єдність законності, тобто одноманітне розуміння і застосування законів на всій території держави;
 • • неприпустиме протиставлення законності та доцільності. Це означає, що сам закон є вищим ступенем прояву доцільності.

Даний принцип не виключає творчого розуміння закону та законності, а саме передбачає, що будь-який варіант рішення при застосуванні закону повинен обов'язково здійснюватися в рамках правових приписів.

Сутність законності та дисципліни полягає в необхідності суворого, точного і неухильного дотримання всіма без винятку суб'єктами права положень Конституції та законів України.

Велике значення для існування та правопорядку має правова культура посадових осіб і громадян, правосвідомість, засновані на визнанні абсолютної цінності основних прав людини.

Законність і дисципліна в державному управлінні забезпечуються трьома основними способами – проведенням контролю, здійсненням нагляду та за допомогою звернень громадян. Проте здійсненню цих конкретно юридично значущих дій передує переконання, яке виявляється в попередженні, роз'ясненні, вихованні, а також в утворенні певних стимулів законослухняної поведінки суб'єктів державного управління.

Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні досягається в процесі повсякденної діяльності державних органів і знаходить своє зовнішнє відображення в припиненні порушень законів і дисципліни; здійсненні заходів щодо ліквідації причин і умов, які їх породжують; відновленні порушених прав і законних інтересів громадян, громадських організацій; притягненні до відповідальності та покаранні осіб, винних у порушенні законності і дисципліни; вихованні працівників апарату управління в дусі суворого додержання існуючих правил. Цим забезпечується додержання законності кожною ланкою державного управління, кожним службовцем з метою чіткої організації їх роботи, підтримання державної дисципліни, а також охорони та захисту прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб у повсякденній діяльності апарату управління.

На стан законності в управлінні також суттєво впливають такі організаційні фактори, як структура апарату, кваліфікація службовців, ефективність функціонування системи підготовки персоналу, чіткий та раціональний поділ повноважень тощо.

Таким чином, законність і дисципліна – це обов'язкові риси правової держави, сукупність форм і методів державного управління, які знаходять своє відображення в чинному законодавстві, за допомогою яких держава регулює взаємовідносини в суспільстві; досягається стан законослухняної поведінки об'єктів управління.

Забезпечення законності та дисципліни у сфері виконавчої влади в цілому носить державно-правовий характер.

 
<<   ЗМІСТ   >>