Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне управління та виконавча влада в Україні

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Контроль з боку органів законодавчої влади (парламентський контроль)

Цей вид контролю здійснюється Верховною Радою України згідно з Конституцією України і прийнятими відповідно до неї нормативними актами з цього питання.

Відповідно до Конституції України Верховна Рада здійснює контроль за: виконанням державного бюджету (п. 4 ст. 85); діяльністю Кабінету Міністрів (п. 13 ст. 85, статті 87 і 113); використанням наданих Україні від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України (п. 14 ст. 85); додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина (п. 17 ст. 85, ст. 101).

Для реалізації контрольних повноважень Верховна Рада використовує постійно діючі та тимчасово діючі структури.

Постійно діючими органами Верховної Ради є комітети. Вони здійснюють законопроекту роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради. Державні органи й організації зобов'язані виконувати вимоги комітетів, надавати їм необхідні матеріали та документи, розглядати в обов'язковому порядку рекомендації і повідомлення в установлений ними строк про результати розгляду та вжиті заходи.

До постійно діючих органів також належать Рахункова палата і Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Рахункова палата – це спеціальний контролюючий орган, який здійснює від імені Верховної Ради контроль за використанням коштів Державного бюджету України (ст. 98 Конституції). Вона діє незалежно від будь-яких органів держави, є підзвітною та підконтрольною Верховній Раді.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (ст. 101 Конституції) здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина.

До тимчасових структур парламентського контролю належать тимчасові слідчі комісії. Вони утворюються Верховною Радою України згідно зі ст. 89 Конституції для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

До контролю з боку законодавчої влади також можна віднести депутатський запит, право народного депутата України брати участь у перевірках додержання законів державними органами й органами об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, на участь у депутатському розслідуванні, відвідувати будь-які державні органи й об'єднання громадян, підприємств, установ і організацій з питань своєї депутатської діяльності тощо.

Контрольні повноваження Верховної Ради України, її комітетів, депутатів, Рахункової палати закріплені в законах "Про регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України" та ін.

Контроль з боку Президента України та його апарату

Контрольні повноваження з боку Президента України та його апарату (президентський контроль) регулюються Конституцією та Законом України "Про Президента України". Як голова держави, Президент України наділений правом контролю за додержанням законності в усіх структурах і сферах функціонування виконавчо-розпорядчої системи держави.

Він має право відміняти акти Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Президент є гарантом додержання Конституції України, забезпечення прав і свобод людини та громадянина (ст. 102 Конституції). Тому він має досить значні контрольні повноваження, за допомогою яких і повинен забезпечувати ці гарантії.

Президент здійснює не тільки прямий, а й опосередкований контроль шляхом реалізації свого конституційного права на призначення третини складу Конституційного Суду України, утворення судів, утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, здійснює помилування тощо.

Для здійснення своїх функцій, зокрема й контрольних, Президент може створювати необхідні дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи та служби (п. 28 ст. 106 Конституції). Таким органом, наприклад, є Адміністрація Президента України. У своїй структурі Адміністрація Президента України має контрольне управління і організує контроль за виконанням законів, указів, розпоряджень, а також доручень Президента органами виконавчої влади та їх посадовими особами.

З метою виконання законів і у межах своєї компетенції Президент України видає укази й розпорядження, що мають підзаконний характер і є обов'язковими для виконання на всій території України.

 
<<   ЗМІСТ   >>