Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне управління та виконавча влада в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Місцеві органи виконавчої влади, їх система, повноваження та правове становище

До системи місцевих органів виконавчої влади, насамперед, входять місцеві державні адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Основними серед них є місцеві державні адміністрації (МДА).

Місцева державна адміністрація – це державні органи виконавчої влади в областях, районах, в районах Автономної

Республіки Крим (АРК), а також у місті Києві та Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Основні завдання місцевих державних адміністрацій:

 • • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
 • • законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
 • • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • • підготовка та виконання відповідних бюджетів;
 • • звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;
 • • взаємодія з органами місцевого самоврядування;
 • • реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Правовий статус Місцевих державних адміністрацій визначається Конституцією України (ст. 118), Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року, іншими законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Місцева державна адміністрація є органом виконавчої влади, здійснює в межах своїх повноважень виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та делеговані їй виконавчі функції відповідних рад (обласних і районних) через створювані управління, відділи, інші структурні підрозділи та діє під керівництвом Голови МДА, якого на посаду призначає Президент України за поданням Прем'єр- міністра України.

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.

За своїм функціональним призначенням, характером і обсягом владних повноважень місцеві державні організації є органами виконавчої влади загальної компетенції у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог ст. 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.

Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу місцевої державної адміністрації входять: голова, перший заступник, заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та їх апарат.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань щодо:

 • • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • • соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 • • бюджету, фінансів та обліку;
 • • управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
 • • промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв'язку;
 • • науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
 • • використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 • • зовнішньоекономічної діяльності;
 • • оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 • • соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації наділені широкими правами щодо здійснення контролю за станом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів на відповідній території різними суб'єктами права незалежно від форм власності, характеру діяльності чи підпорядкування.

З метою реалізації своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій видають відповідні розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.

Щодо порядку вирішення підвідомчих питань місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.

Виконавча влада в Автономній Республіці Крим має свої особливості. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України, і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання (ст. 134 Конституції України).

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів АРК. Рада Міністрів АРК є вищим органом у системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, яка здійснює виконавчу владу в АРК безпосередньо та через міністерства АРК, республіканські комітети, інші органи виконавчої влади АР Крим, спрямовує, координує та контролює діяльність таких органів.

Голова Ради Міністрів АРК призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом України.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Законом України "Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим" від 16 червня 2011 року № 3530-VI, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Законом України "Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим" від 16 червня 2011 року № 3530-VI, постановами Верховної Ради України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими відповідно до Конституції і законів України та іншими нормативно-правовими актами.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим затверджує Регламент Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, який визначає порядок організації її діяльності, проведення засідань Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, підготовки та прийняття рішень, вирішення інших процедурних питань її діяльності.

До основних завдань Ради Міністрів Автономної Республіки Крим належать:

 • • забезпечення на території Автономної Республіки Крим виконання Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших нормативно-правових актів;
 • • участь у забезпеченні на території Автономної Республіки Крим прав і свобод громадян, національної злагоди, створення сприятливих умов для вільного та гармонічного розвитку особистості, сприяння охороні правопорядку і громадській безпеці;
 • • забезпечення реалізації на території Автономної Республіки Крим бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної та інноваційної політики України, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, захисту прав споживачів, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування та в інших сферах;
 • • розроблення бюджету Автономної Республіки Крим, змін до нього, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
 • • спрямування, координація та здійснення відповідно до закону контролю за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також здійснення районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим державних функцій та повноважень;
 • • забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, здійснення відповідно до закону координації, контролю за виконанням такими органами повноважень, делегованих їм законами України, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • • здійснення інших виконавчих функцій та повноважень з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, а також державних виконавчих функцій та повноважень, делегованих законами України.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України з питань здійснення нею державних функцій та повноважень.

Діяльність Ради Міністрів Автономної Республіки Крим з виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення Радою Міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій та повноважень звітує перед Кабінетом Міністрів України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Виконавчу владу здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118 Конституції України та Закон України "Про місцеві державні адміністрації"), склад яких формують голови місцевих державних адміністрацій, що призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням прем'єр-міністра України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України, підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим може зупиняти з одночасним зверненням до суду дію актів виконавчих органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень у разі, якщо вони суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Для організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради Міністрів Автономної Республіки Крим утворюється апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, який забезпечує підготовку та проведення засідань Ради Міністрів та діяльність Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників. Апарат Ради Міністрів здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим проектів актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, інших документів для підготовки їх до розгляду Радою Міністрів Автономної Республіки Крим.

Структура, гранична чисельність працівників апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради видає обов'язкові для виконання на території Автономної Республіки Крим акти – постанови та розпорядження.

Апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та бланки зі своїм найменуванням.

 
<<   ЗМІСТ   >>