Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне управління та виконавча влада в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система органів місцевого самоврядування

Конституція України передбачає, що право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через різноманітні форми прямої демократії (місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого самоврядування, тобто шляхом представницької демократії.

Інститути місцевої демократії (пряма та представницька демократія) забезпечують тісний зв'язок населення, територіальної громади в цілому з органами та посадовими особами місцевого самоврядування і гарантують вирішення всіх питань місцевого значення в інтересах територіальної громади.

Сукупність різних організаційних форм і інститутів місцевої демократії, через які здійснюються функції та повноваження місцевого самоврядування, утворює систему місцевого самоврядування.

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування регламентується правовими нормами, які в сукупності становлять організаційну (організаційно-правову) основу місцевого самоврядування.

Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 5) система місцевого самоврядування включає:

 • • територіальну громаду;
 • • сільську, селищну, міську раду;
 • • сільського, селищного, міського голову;
 • • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 • • старосту;
 • • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
 • • органи самоорганізації населення.

Крім того, у містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

Основним суб'єктом місцевого самоврядування виступає територіальна громада села, селища, міста, яка безпосередньо здійснює місцеве самоврядування за допомогою різних форм прямої демократії. Нормативне визначення територіальної громади дається в ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову, а також можуть вийти із складу об'єднаної територіальної громади.

Пріоритет територіальної громади в системі місцевого самоврядування закріплений у ст. 143 Конституції України, згідно з якою вона вирішує питання місцевого значення безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування. Відповідно до цих конституційних положень Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 6) характеризує територіальну громаду як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень.

Право територіальної громади на місцеве самоврядування забезпечується правом кожного громадянина України брати участь у місцевому самоврядуванні. Згідно із ст. З Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за ознакою незалежності до відповідних територіальних громад. При цьому будь-які обмеження цього права залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних і інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняється.

Право членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах:

 • • місцевий референдум;
 • • вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори);
 • • загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання;
 • • колективні й індивідуальні звернення (петиції) до органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • • громадські слухання;
 • • місцеві ініціативи;
 • • участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування;
 • • інші, не заборонені законом, форми.

Правову основу місцевого референдуму, місцевих виборів, інших форм безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування становлять Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року, "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року, "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року, "Положення про загальні збори громадян за місцем проживання", затверджене Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року та статути територіальних громад. У той самий час слід зазначити, що деякі з цих актів прийняті до набуття чинності Конституцією України, і тому вони сьогодні діють лише в частині, що не суперечить Конституції України. В силу цього ряд питань організації та проведення місцевих референдумів, зборів громадян за місцем проживання не має належного правового врегулювання, тому на практиці виникають труднощі із застосуванням цих форм прямої демократії.

Важлива форма безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, відводиться загальним зборам громадян, які є складовою частиною системи місцевого самоврядування, скликаються вони за місцем проживання (села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших питань місцевого життя.

У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території, а також депутати Рад народних депутатів, представники державних органів, трудових колективів, об'єднань громадян. Психічно хворі, недієздатні громадяни, а також особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі та у місцях примусового лікування не беруть участі у зборах.

Збори скликаються за мірою необхідності, але не менш як один раз на рік і є правомочними за наявності на них понад половини громадян, які проживають на відповідній території, а в разі скликання конференції – не менше двох третин представників відповідних територіальних утворень.

Правова база, якою вони керуються – це Конституція, закони України, укази Президента України, акти законодавчої і виконавчої влади, рішення відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих органів і Положення "Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" від 17 грудня 1993 року, затверджене Верховною Радою України.

Рішення зборів є обов'язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території. Стаття 6 цього Положення розкриває компетенції зборів, до найважливіших з яких належать:

 • • розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування в межах Конституції та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
 • • обговорення проектів рішень місцевих Рад та їх органів з важливих питань місцевого життя;
 • • заслуховування інформацій голів Рад, керівників їх органів, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у разі необхідності – порушення перед відповідною Радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
 • • обрання громадських комітетів і рад самоврядування; затвердження їх статутів, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації громадян, а також про відставку окремих її членів;
 • • створення штатно-фінансових структур на утримання органів, встановлених зборами й умови оплати праці їх працівників;
 • • соціально-економічні питання;
 • • територіально-адміністративні питання;
 • • обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок і внесення подання до державних органів про притягнення цих осіб до відповідальності.

Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, громадськими комітетами та радами самоврядування за пропозицією не менше третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, депутатів ради, членів постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об'єднання громадян.

Представники громадян для участі в конференції обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян (громадськими комітетами та радами мікрорайонів, житлових комплексів, сільськими, селищними, вуличними, квартальними, домовими комітетами).

У разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну Раду або її виконавчий орган, і рішення доводиться до відома громадян не пізніше 7-ми днів до їх проведення з інформуванням порядку денного та місця. Але можуть бути особливі випадки, коли населенню повідомляється про скликання зборів у день їх проведення.

Збори відкриває і веде голова відповідної Ради або його заступник, а в разі, коли збори скликано за рішенням відповідного органу територіальної самоорганізації громадян – керівник цього органу.

Для ведення зборів може обиратися президія зборів, а для ведення протоколу обирається секретар. Збори можуть обирати також лічильну комісію. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами.

З розглянутих питань збори приймають рішення більшістю голосів громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, яке підписують голова та секретар.

До протоколу зборів (конференції) додають матеріали реєстрації їх учасників – це список громадян, які були присутні на зборах із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів територіальної самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції.

Рішення зборів проводяться в життя головами відповідних Рад, їх виконавчими органами, органами територіальної самоорганізації громадян.

Також до реалізації прийнятих рішень зборів залучається населення, підприємства, організації, установи, які розташовані на відповідній території.

Органи територіальної самоорганізації громадян регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.

Якщо дія рішень зборів буде прийнята з порушенням Конституції або законодавства України, то вона зупиняється відповідною Радою або її виконавчим органом, місцевою державною адміністрацією до вирішення питання про її законність у судовому порядку, про що повідомляється орган територіальної самоорганізації громадян.

На загальних зборах також можуть розглядатися питання:

 • • про висування претендентів на кандидата в Президенти України, кандидатів у народні депутати України та депутати місцевих Рад і голів Рад, представників виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України та депутатів місцевих Рад з всеукраїнського референдуму, представників по здійсненню нагляду за ходом виборчої кампанії та референдуму;
 • • про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих Рад;
 • • про винесення на розгляд відповідних місцевих Рад пропозицій про проведення місцевого референдуму;
 • • про утворення ініціативних груп всеукраїнського та місцевих референдумів.
 
<<   ЗМІСТ   >>