Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

На сучасному стані економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, розвиток банківської системи тісно пов'язаний зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвими системами регулювання, контролю і системою забезпечення фінансової безпеки. Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарських суб'єктів, держави та населення в цілому. Це, в свой) чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської системи, дослідження сутності й особливостей її функціонування в умовах ринку, врахування міжнародного досвіду, а також перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Банківська система".

Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо еволюції, принципів побудови, організації та функціонування банківських систем зарубіжних країн, зрозуміти сутність банку та його роль у сучасній економіці, засвоїти функції та завдання банківської діяльності, усвідомити основні тенденції розвитку банківських систем.

Завдання дисципліни вивчення організаційно-правової структури побудови банківської системи України, формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок проведення банківських операцій та послуг, оволодіння методами проведення фінансового аналізу.

Дисципліна "Банківська система" є послідовним подовженням інших дисциплін, які вивчалися та вивчаються студентами, а саме "Гроші та кредиті), "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Фінансовий ринок", "Інвестування", "Кредитування і контроль".

В навчальному посібнику розглянуто питання виникнення та розвитку банківської системи, особливості функціонування банківських систем в країнах з ринковою економікою, функції та завдання центральних банків у системі, діяльності банків та виконання ними операцій та послуг. Висвітлено методи аналізу банківської діяльності, задачі банківського менеджменту в умовах конкурентного середовища, регулювання, нагляду та контролю НБУ за фінансово-кредитними установами. Наведено методичні основи використання фінансових важелів та інструментів у системі фінансової безпеки банків.

Посібник складається із 3-х змістових модулів, які включають 16 тем. У першому змістовому модулі розкриваються теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи. Другий змістовий модуль присвячено питанням, ведення банківських операцій в національній економіці. Третій змістовий модуль присвячено питанням теоретичних та організаційних складових забезпечення контролю та безпеки діяльності комерційних банків.

Після вивчення курсу "Банківська система" студенти повинні знати: сутність банківської системи, принципи побудови та функції; економіко-правові особливості діяльності НБУ; сутність, види банків їх структуру та функції; операції банків по обслуговуванню платіжного обігу; пасивні банківські операції по залученню та запозиченню коштів; активні операції банків. Кредитні операції КБ; особливості операцій з наданням і погашенням окремих видів кредитів; операції банків з цінними паперами; операції банків в іноземній валюті; банківську статистику та сучасний інструментарій фінансового аналізу банків; основи банківського менеджменту; регулювання і контроль банківської діяльності; фінансовий моніторинг банківської діяльності; фінансову безпеку банківського сектору.

Для поглибленого вивчення дисципліни "Банківська система" студенти обов'язково повинні опрацювати нормативно-правові акти, які регламентують та регулюють банківську систему в Україні, серед яких Закони України: "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інформацію"; Інструкції НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", "Про касові операції в банках України".

Опанування студентами змісту дисципліни "Банківська система" набуває важливого значення для підготовки класу високопрофесійних менеджерів-банкірів, спроможних здійснювати ефективне управління банківською системою в умовах нестабільності і значних коливань на фінансових ринках.

 
<<   ЗМІСТ   >>