Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості функціонування сучасних банківських систем

Банківська система як складова частина фінансового ринку будь-якої держави відіграє вирішальну роль в економічному розвитку країни, є головним механізмом фінансово-кредитних відносин у державі.

Структура фінансового ринку у взаємодії з іншими елементами ринку капіталів наведена на рис. 1.2.

Структура фінансового ринку у взаємодії з іншими елементами ринку капіталів

Рис. 1.2. Структура фінансового ринку у взаємодії з іншими елементами ринку капіталів

Фінансові ринки розвинутих держав є особливими індикаторами стану розвитку економіки. Усі складові фінансового ринку нерозривно пов'язані з діяльністю фінансово-кредитних інститутів.

За напрямками роботи, спеціалізацією основної клієнтури та законодавчими нормами виділяють декілька різновидів банків.

Світова практика, пропонує два принципи побудови комерційних банків.

Перший – принцип сегментування.

Другий – принцип універсальності.

Принцип сегментування передбачає обмеження банківської діяльності певним видом операції чи сегментом грошового ринку. Він характерний для банків США та Японії.

Принцип універсальності знімає будь-які обмеження на діяльність банків. Характерний для більшості країн Західної Європи.

Для більш повного розуміння сутності функціонування та розвитку сучасних банківських систем розглянемо деякі:

Банківська система США

Створення системи відбулося із проведенням реформи 1913 р., в результаті якої було створено Федеральну резервну систему (ФРС) США. Основними функціями ФРС є:

 • – виконання ролі центрального банку країни;
 • – емісія грошей;
 • – нагляд за діяльністю банків;
 • – ліцензування і нагляд за міжнародними банками, що базуються в США;
 • – виконання грошово-кредитного контролю;
 • – роль кредитора в "останній інстанції" банків;
 • – кліринговий центр при грошових переказах.

Окрім ФРС до органів державного управління банківською діяльністю належать спеціальні підрозділи Казначейства США•

 • 1. Федеральна корпорація страхування депозитів;
 • 2. Комісії штатів з банківської діяльності.

В США існують чотири основні типи кредитно-депозитних установ:

 • 1. Комерційні банки.
 • 2. Позиково-ощадні асоціації.
 • 3. Ощадні банки.
 • 4. Кредитні союзи.

Схема побудови БС США представлена на рис. 1.3.

Схема побудови БС США

Рис. 1.3. Схема побудови БС США

Найбільш вагому групу кредитно-депозитних установ США становлять комерційні банки. Головною їх особливістю є переважне використання депозитів на ринку комерційних кредитів для розвитку бізнесу.

Серед фінансових систем держав сучасної Європи особливої уваги заслуговує фінансово-кредитна система Федеративної Республіки Німеччини (ФРН).

Банківська система ФРН включає систему ЦБ та мережу КБ.

Схема побудови БС ФРН представлена на рис. 1.4.

Схема побудови БС ФРН

Рис. 1.4. Схема побудови БС ФРН

Основне завдання ЦБ полягає в забезпеченні зовнішньої конвертованості та внутрішньої стабільності національної валюти. До найважливіших також належать:

 • – регулювання грошового обігу;
 • – емісія грошей;
 • – регулювання обсягу кредитування національної економіки;
 • – забезпечення виконання правил платіжного обороту;
 • – забезпечення розрахунків з іноземними державами.

Основними завданнями Федерального відомства з нагляду за кредитними установами є:

 • – профілактика порушень фінансового законодавства;
 • – контроль видів та обсягів комерційної діяльності банків;
 • – нагляд за системою інформаційного забезпечення банків і фінансових установ;
 • – інформаційне обслуговування та контроль.

Саме це відомство видає комерційним банкам ліцензії на право здійснення фінансово-кредитної діяльності, а також відкликає ліцензію, якщо дії банківської установи не відповідають нормативним актам та законодавству. За існуючою класифікацією щодо правового статусу КБ Німеччини поділяються на приватні, кооперативні та громадсько-правові. Комерційні банки функціонують у трьох організаційних формах:

 • – акціонерне товариство;
 • – акціонерне командитне товариство;
 • – товариство з обмеженою відповідальністю.

Серед розвинутих держав лідером фінансового ринку стала Японія. Вона характеризується як країна що володіє найбільшими валютними запасами і виступає досить ефективним діючим інвестором. Сучасна банківська система Японії представлена на рис. 1.5.

Схема побудови БС Японії

Рис. 1.5. Схема побудови БС Японії

Для фінансової системи Японії характерна велика залежність кредитної діяльності банків від державної економічної політики. Система контролю за діяльністю банків здійснюється підрозділами Міністерства фінансів Японії.

Становлення та розвиток банківської системи України

Створення банківської системи України розпочалося з проголошення її незалежності. У 1991 році було прийнято Закон України "Про банківську діяльність". Формування системи відбулось поетапно з урахуванням національних особливостей.

 • 1991-1993 pp. – перереєстрація українських комерційних банків та початок формування банківської системи України на етапі становлення економічного та політичного суверенітету.
 • 1994-1996 pp. – становлення банківської системи та реалізація економічних реформ монетарними методами.
 • 1997-1998 pp. – розвиток системи в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи.
 • 1998-до теперішнього часу – трансформація банків з вузькоспеціалізованих в універсальні, концентрація банківського капіталу, поява банків з іноземним капіталом.

В результаті було створено банківську систему у вигляді дворівневої структури управління фінансово-кредитними ресурсами, яка представлена Національним банком України та його підрозділами, та комерційними банками різних форм власності.

На сьогодні банківська система України є ключовою частиною фінансової системи країни, основним елементом господарського механізму, стала основою реформування інших секторів економіки.

Функціонування банківської системи України, як системи ринкового типу, знаходиться в процесі розвитку і вимагає її подальшого вдосконалення. Механізм функціонування банківської системи постійно змінюється і залежить від обгрунтованого і ефективного визначення змісту діяльності банківської системи України, який розкривається в її головних напрямках (рис. 1.6).

Напрями функціонування банківської системи України

Рис. 1.6. Напрями функціонування банківської системи України

Для нормальної діяльності банківської системи країни важливе значення має існування ефективної законодавчої бази, яка б регулювала правовий статус банків і банківську діяльність у відповідних сферах.

Дворівнева побудова – ключовий принцип побудови банківських систем у ринкових економіках, їх вирішальна якісна ознака, що відрізняє їх від інших систем (рис. 1.7). Однорівнева побудова можлива лише в тоталітарних економіках, де достатньо створити один державний банк і він може здійснювати на адміністративно-командних засадах і емісійно-касову функцію, і кредитно-розрахункове обслуговування господарської клієнтури, як це було в СРСР.

Банківська система України

Рис. 1.7. Банківська система України

Централізоване регулювання банківської діяльності як специфічна ознака банківської системи визначається її регулятивною функцією.

Централізоване регулювання руху банківських резервів зумовлюється насамперед емісійною функцією банківської системи.

Створення єдиного для всіх банків замкнутого на центральний банк і регульованого ним механізму руху банківських резервів є визначальною організаційно-правовою ознакою банківської системи як особливої структури.

 
<<   ЗМІСТ   >>