Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Статистика ресурсів комерційних банків

Брутто-коштів (БК) – це загальний обсяг коштів банку.

Іммобілізовані кошти (І) – це частина брутто коштів, яка не може бути використана для вкладень з метою одержання прибутку.

Нетто-кошти (НК) – це частина брутто-коштів, яка може бути використана як кредитні ресурси: НК=БК -1.

Аналіз формування динаміки нетто-коштів здійснюються на основі таких показників:

1. Коефіцієнт іммобілізації:

(11.1)

2. Коефіцієнт нетто-коштів:

(11.2)

У процесі формування НК аналізується динаміка коефіцієнта нетто-коштів під впливом факторів у динамічному ряді.

Індекс коефіцієнта нетто-коштів змінного складу:

(11.3)

де d – частка брутто-коштів окремих підрозділів банку в загальному обсязі:

(11.4)

Індекс коефіцієнта нетто-коштів фіксованого складу:

(11.5)

(11.6)

Індекс коефіцієнта нетто-коштів структурних зрушень:

(11.7)

(11.8)

Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) і залучених коштів (ЗК):

(11.9)

Він показує, скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників і кредиторів.

Порядок розрахунку коефіцієнта Кі має суттєві недоліки: не враховується рівень ризикованості активних операцій, в які вкладаються банківські ресурси; не беруться до уваги специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів.

Для поглибленої оцінки власного капіталу комерційного банку використовуються такі коефіцієнти:

(11.10)

(11.11)

(11.12)

Також виокристовується коефіцієнт платоспроможності, що визначається як співвідношення нормативного власного капіталу (НВК) і сумарних активів, зважених щодо відповідності коефіцієнтів ризику ():

(11.13)

Статистичне обґрунтування управлінських рішень стосовно депозитної політики грунтується на результатах статистичного аналізу за різними напрямами (табл. 11.1, табл. 11.2).

Таблиця 11.1

Аналіз динаміки обсягу пасивів в абсолютному вираженні (горизонтальний аналіз)

Статті пасиву

Обсяг у базовому періоді Υ0,

тис. грн.

Обсяг у звітному періоді Y1 тис. грн.

ΔΥ, тис. грн.

Темп росту Тр,%

Темп приросту Тпр, %

Обсяг розміру 1%, 1 тис. грн.

Власні кошти Залучені кошти

Всього

Таблиця 11.2

Аналіз динаміки структури пасивів в відносному вираженні (вертикальний аналіз)

Статті пасиву

Власні кошти Залучені кошти

Всього

100%

100%

Узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі визначається наступним чином:

(11.14)

де n – кількість статей пасиву.

показує, як структура балансу звітного періоду відрізняється від базового в середньому за всіма статтями.

Узагальнюючий показник пропорційності розподілу власних і залучених коштів називається коефіцієнтом концентрації і визначається наступним чином:

Завданнями статистичного аналізу кредитної діяльності є:

 • – організація статистичних обліку та звітності кредитних операцій;
 • – розробка системи показників, які характеризують кредитні відносини;
 • – виявлення статистичних закономірностей розвитку кредитних відносин;
 • – послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи статистичних показників з урахуванням досягнень економічної науки.

В процесі аналізу активів за ризиком ліквідності розраховується обсяг класифікованих активів А за формулою:

(11.16)

де – обсяг окремих статей активів балансу;

– рівень ризику ліквідності за статтями.

Основні принципи кредитування та завдання статистики, пов'язані з ними надані на рис. 11.1.

Основні принципи кредитування та завдання статистики, пов'язані з ними

Рис. 11.1. Основні принципи кредитування та завдання статистики, пов'язані з ними

Система статистичних показників кредитної діяльності

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків включає наступні показники:

 • 1. Обсяг погашених позичок – кредитовий оборот – загальний КОзаг, в тому числі по рахунку прострочених позичок –
 • 2. Залишок позичок загальний (), в тому числі по рахунку прострочених позичок (), на початок періоду (), на кінець періоду ().
 • 3. Обсяг виданих позичок – В.

Балансовий зв'язок між цими показниками:

На основі цих абсолютних показників обчислюються наступні відносні показники:

1. Середній залишок позичок за певний період за наявності даних на початок і кінець періоду за формулою:

(11.17)

а за наявності даних на більш ніж дві дати та через значні відрізки часу – за формулою:

(11.18)

2. Частка несвоєчасно повернутих позичок () в загальному обсязі погашених позик () визначається за формулою:

(11.19)

3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості визначається за формулою:

(11.20)

 • 4. Частка кредитового обороту за простроченими позичками (КОцр) в загальному обсязі кредитового обороту (КОзаг) визначається за формулою:
 • 5. Частка кредитів, наданих одному чи певній групі клієнтів (KPi) визначається за формулою:

(11.22)

6. Частка розміру окремої позички (ΚΡi) в загальному обсязі власного капіталу банку (ВК) визначається за формулою:

(11.23)

7. Середня тривалість прострочених позичок визначається за формулою:

(11.24)

Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредитної маси – важливої характеристики кредитної діяльності.

Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою.

Кількість оборотів позики або швидкість обороту (S) визначається так:

(11.25)

Швидкість обороту позики характеризує середню кількість оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період.

Тривалість користування короткостроковою позикою або час обороту (t) визначається за формулою:

(11.26)

де Д – кількість днів у періоді.

Він характеризує середню кількість днів користування позикою та є зворотною величиною щодо швидкості обороту позики: чим менше тривалість користування позикою, тим менше розмір позик, які необхідні банку для кредитування одного й того ж обсягу діяльності.

Якщо відома тривалість користування позикою, то кількість оборотів позики можна визначити на основі взаємозв'язку цих показників за формулою:

(11.27)

Індекс швидкості обороту позик змінного складу:

(11.28)

де – швидкість обороту позик в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базовому та звітному періодах (d – питома вага залишків позик у цих групах у загальному обсязі залишків).

Індекс швидкості є відношенням середнього рівня швидкості обороту позики по сукупності клієнтів або підрозділів банку у звітному періоді до рівня базового періоду

Індекс швидкості фіксованого складу:

(11.29)

Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позик по банку у звітному періоді порівняно з базовим тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.

Індекс швидкості структурних зрушень:

(11.30)

Індекс показує, як змінилася середня швидкість обороту позик по банку в цілому тільки за рахунок зміни розподілу Залишків позик між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позик по підрозділах банку.

Індекси часу обігу кредитів розраховуються за аналогічними формулами, в яких за вагу приймається частка кредитового обороту окремих підрозділів банку.

Факторами, що формують динаміку кредитового обороту, є швидкість обороту кредитів і середній залишок позик.

Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:

(11.31)

за рахунок динаміки середніх величин позик – за формулою:

(11.32)

Факторами, що впливають на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик. Динаміка швидкості обороту позик під впливом кредитового обороту обчислюється за формулою:

(11.33)

за рахунок динаміки середніх залишків позик:

(11.34)

Кредитний ризик – ймовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства. Вихідними даними для оцінки кредитного ризику виступають:

 • – ступінь ризику (ri) який диференціюється в розподілі кредитів за ступенем ризику;
 • – обсяги кредитів в цьому розподілі – КРi.

На основі показників розраховуються обсяги класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику за формулою:

(11.35)

Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків по кредитних операціях.

На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику по окремих регіональних установах банку.

Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по банку в середньому за формулою:

Методи аналізу активів банку надані в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

Методи аналізу активів банку

1. Аналіз структури активів

Методи аналізу

Ознаки

Установи банку

А

Б

В

Г

Д

 • 1) За ознакою дохідності активів:
 • 1. Дохідні активи:
  • – кредити фізичних і юридичних осіб
  • – міжбанківські кредити
  • – цінні папери
  • – операції з валютою
  • – факторинг, лізинг та ін.
 • 2. Недоходні активи:
  • – гроші, в т. ч. в касі
  • – кор. рахунки в НБУ, в ін. банках
  • – безпроцентний кредит
  • – основні засоби та кап. вклади
  • – дебітори та ін.

В цілому

100%

100%

100%

100%

100%

 • 2) За рівнем ліквідності
 • 1. Абсолютно ліквідні:
  • – кор. рахунок
  • – готівка в касі
  • – валюта
  • – кошти в банках коресп.
 • 2. Високоліквідні:
  • – видані кредити
  • – операції з цінними паперами
  • – факторинг
  • – лізинг
  • – вкладення в спільну діяльність
 • 3. Низьколіквідні
 • – прострочена заборгованість
 • – суми, нестягнені по банківських гарантіях
 • – опротестовані векселі

В цілому

100%

100%

100%

100%

100%

1. Аналіз пропорційності роозподілу дохідних активів банку по установах банку

Установи банку

Загальний обсяг активів (А)

Доходні активи (Ал)

Питома вага активів (dA)

Питома вага дохідних активів (dФД)

Ранги

Клок

1

2

3

4

5=4/3

6

100%

100%

У графі 6 таблиці проставляються ранги від меншого до більшого

Установи банку

Ранги

А

1

Б

2

В

3

100%

100%

2. Аналіз активів за ступенем рищику (класифіковані активи)

В процесі аналізу розраховується обсяг класифікованих активів (активи за ступенем ризику ліквідності):

Обсяг класифікованих активів – це відправна величина для визначення обсягу резервів банку для покриття ризику ліквідності за активними операціями.

Важливе місце займає порівняльний аналіз цього ризику в міжбанківському середовищі

Для цього розраховується середній рівень ризику:

Розраховується динаміка обсягу класифікованих активів за рахунок окремих чинників:

Аналізується динаміка рівня ризику за рахунок окремих чинників:

В розподілі по банківських установах аналізується динаміка середнього рівня ризику за допомогою індексів ризику змінного, фіксованого складу і структурних зрушень.

Табличний алгоритм індексного аналізу динаміки середнього рівня ризику активів в розподілі по банківських установах

Установи банку

Звітний період

Частка активів

1

2

3

4=2/3

5

6

7=5/6

8=7/4

9

10

1

2

Всього

100

3. Аналіз активів за ступенем рищику (класифіковані активи)

Система індексів:

Індекс змінного складу показує, як у середньому по банку (у абсолютному та відносному вираженні) в звітному пріоді порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок усіх факторів.

Індекс фіксованого складу показує, як у середньому по банку (у абсолютному та відносному вираженні) в звітному пріоді порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок динаміки ризику активів по окремим установам банку.

Індекс структурних зрушень показує, як у середньому по банку (у абсолютному та відносному вираженні) в звітному пріоді порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок зміни розподілу установ банку за обсягом активів.

4.Оцінка кредитного ризику

Для оцінки кредитів за ступенем ризику використовується наступна система показників:

 • 1. Ступінь ризику –
 • 2. Обсяг кредиту –
 • 3. Класифікована вартість портфеля кредитів:
 • 4. Ступінь якості портфеля кредитів:
 • 5. Середній рівень ризику:
 • 6. Динаміка ризику портфеля кредитів:

5. Анапо кредитних процентних ставок

Складовими кредитної процентної ставки (Р) є безризикова ставка (), поправка на інфляцію () та ризикова премія ():

6. Аналіз динаміки та структури активів

Статті активу

Необоротні активи

Оборотні активи

 
<<   ЗМІСТ   >>