Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Статистика доходів і витрат банку

Доход банку – це загальна сума грошових коштів, отриманих від здійснення активних операцій або це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення зобов'язань, що( спричиняють збільшення капіталу та не є внесками акціонерів.

Структура доходів банку представлена на рис. 11.2.

Доходи банку

Рис. 11.2. Доходи банку

Дохідність комерційного банку – це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності.

За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток активних та пасивних операцій. Дохідність банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу (активів та пасивів) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу.

Важливими умовами забезпечення дохідності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої маржі, виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій, планування оптимальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за активними і пасивними операціями. Дохідність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком і його мінімізації.

Система показників дохідності банківської діяльності надана в табл. 11.4.

Таблиця 11.4

Показники дохідності банківської діяльності

Показник

Розрахунок

Значення показника

1. Дохідність активів

(Чистий прибуток / Загальні активи) * 100 %

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рентабельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків

2. Дохідність капіталу

(Чистий прибуток / Сплачений статутний капітал) * 100 %

Показник дає змогу визначити ефективність використання коштів власників комерційного банку

3. Чистий спред

  • ((Проценти отримані / Позики) *
  • 100%) – ((Проценти сплачені / Підприємницькі депозити) * 100%)

Показник відображає різницю між процентами отриманими та сплаченими ставками. За його допомогою визначається необхідна мінімальна різниця між ставками за активними й процентними операціями, що дасть змогу банкові покращити витрати, але не принесе прибутку

4. Чиста процентна маржа (ЧПМ)

(Процентні доходи – Процентні витрати / Загальні активи) * 100 %

ЧПМ слугує для покриття витрат банку та ризику, в тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Цей коефіцієнт допомагає з'ясувати, чи може банк давати прибуток у вигляді доходу від процентної різниці

5. Дохідність активів за рахунок інших операційних доходів

(Інший Операційний доход / Середні загальні активи)* 100%

Коефіцієнт висвітлює ступінь залежності банку від непроцентних доходів. Його зростання може свідчити про рівень диверсифікації чи прагнення одержати спекулятивний прибуток, аби замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів

Методи статистичного аналізу доходів банку

І. Аналіз розподілу доходу

1. Аналіз залежності дохідності від основних факторів

Групи банківських установ за обсягом активів

Кількість банківських установ

Рівень дохідності кредитів

1

2

3

m

II. Аналіз пропорційності розподілу доходу та кредитів

Установи банку

Процентний дохід, грн., W

Кредити, грн, Кр

Питома вага, %

Клок

Ранги Клок

1

2

3

4

5 = 3/4

6

Всього

100

100

Розраховується питома вага кожної установи, а також часткові показники пропорційності розподілу у вигляді коефіцієнта локалізації:

(11.37)

На основі отриманих рангів Клок будується таблиця, в якій установи розподілені за рангами коефіцієнтів локалізації – від першого до останнього.

Установи банку

Ранги

Питома вага, %

Кумулятивна питома вага

1

2

3

4

5

1

2

Всього

n

100

100

На основі даних 2-ї та 3-ї графи розраховуються кумулятивні частки. На основі отриманих даних будується графік кривої Лоренца: за віссю X – кумулятивна частка факторної ознаки (d'Kp), віссю Y – результативної ознаки (d'w).

Під кутом 45 % будується лінія Q рівномірного розподілу. На основі даних графи 4 та 5 відкладаються координати.

Розрахунок коефіцієнта концентрації:

(11.38)

III. Аналіз динаміки доходу

За абсолютними показниками:

Установи банку

1

2

3=2-1

4=2/1x100

5=4-100%

6=3/5

Всього

За відносними показниками:

Установи банку

1

2

3=2-1

4=2/1x100

5=4-100%

Всього

IV. Аналіз внутрірічних коливань доходу

1. Схема розрахунку:

Місяці

1

12

Всього

На основі цих даних розраховуються часткові показники внутрірічних коливань у вигляді індексів сезонності за формулою:

(11.39)

(11.40)

Будуються графіки індексів сезонності (вісь X -місяці, вісь Y – індекс сезонності).

Графік індексів сезонності використовується також для визначення взаємозалежності внутрірічних коливань взаємопов'язаних показників. Узагальнюючим показником є коефіцієнт внутрірічних коливань, що показує, як у середньому значення окремих місяців відрізняються від середньомісячного значення:

(11.41)

Будується рівняння тренду (Y = f (t). Параметри трендових рівнянь визначаються методом найменших квадратів.

V. Оцінка ефективності структурної політики банку

Розраховуються індекси дохідності кредитних вкладень КР.

Установи банку

Базовий період

Звітний період

Частка кредитів

1

2

3

4=2/3

5

6

7=5/6

8=7/4

9

10

1

2

Всього

100

100

(11.42)

(11.43)

Індекс змінного складу показує, як в середньому по банку дохідність у звітному періоді порівняно з базовим змінюється за рахунок усіх факторів.

(11.44)

(11.45)

Індекс фіксованого складу показує, як в середньому по банку рівень дохідності змінюється тільки за рахунок динаміки дохідності по окремих установах банку.

(11.46)

(11.47)

Індекс структурних зрушень показує, на скільки в середньому процентів по банку дохідність змінюється за рахунок розподілу установ банку за обсягом кредитів.

Взаємозв'язок між показниками:

(11.48)

VI. Факторний аналіз динаміки процентного доходу

(11.49)

Зміна процентного доходу ():

а) за рахунок процентної ставки:

(11.50)

б) за рахунок обсягу кредитів:

(11.51)

VII. Факторний аналіз динаміки процентної ставки

(11.52)

(11.53)

(11.54)

(11.55)

Витрати банку – це вся сукупність витрат банку, пов'язаних з його функціонуванням як інституціональної одиниці в ринковій економіці. В широкому розумінні вони охоплюють всі витрати банку незалежно від їх характеру та виду.

Статистичне забезпечення управління витратами банку – це сукупність статистичних методів, моделей, алгоритмів обробки інформації, що використовуються для створення системи управління витратами з метою вирішення перелічених віще завдань.

В процесі управління витратами банку основна увага приділяється управлінню процентними витратами. Вплив різних чинників на обсяг процентних витрат наданий на рис. 11.3.

Вплив факторів на формування рівня процентних витрат банку

Рис. 11.3. Вплив факторів на формування рівня процентних витрат банку

Обсяг процентних витрат (V) формується під впливом обсягу залучених коштів (D) та рівня процентної ставки (PD). Статистичне забезпечення управління витратами передбачає аналіз стану динаміки кожного з цих чинників.

У процесі факторного аналізу процентних витрат використовують наступні формули:

(11.56)

за рахунок депозитної процентної ставки;

за рахунок обсягу залучених коштів.

(11.57)

Горизонтальний розріз аналізу дає характеристику впливу на динаміку процентних витрат депозитних ставок і обсягу депозитів по окремих установах банку та в середньому по банку.

Вертикальний розріз аналізу дає характеристику ролі окремих установ банку у формуванні процентних витрат як в цілому, так і за рахунок процентних ставок і обсягу депозитів.

Для розробки ефективної депозитної політики банку необхідно мати уявлення про процес формування процентних витрат на різних сегментах ринку депозитів і в першу чергу на небанківському та міжбанківському ринках у зв'язку із суттєвою різницею процентних ставок, що впливає на обсяг процентних витрат і, як результат, на прибутковість банку. Вихідною для вирішення цієї задачі є формула:

(11.58)

де V•– загальний обсяг процентних витрат;

– процентні витрати на коштах, залучених на небанківському ринку;

– процентні витрати на коштах, залучених на міжбанківському ринку.

Схема формування обсягу процентних витрат по джерелах залучення коштів надана на рис. 11.4.

Схема формування обсягу процентних витрат

Рис. 11.4. Схема формування обсягу процентних витрат

 
<<   ЗМІСТ   >>