Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ БАНКУ

Питання:

  • 12.1. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку.
  • 12.2. Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку.
  • 12.3. Показник GAP як індикатор чутливості балансу.
  • 12.4. Аналіз дюраціїта імунізація балансу банку.
  • 12.5. Стратегія управління валютним ризиком банку.

Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку

Між прибутковістю та ризиком банку існує пряма залежність, отже, ринкова оцінка вартості банку зростає за двох обставин: підвищення прибутків за постійного рівня ризику або зниження ризику за умови стабілізації прибутковості. Тому і стратегій управління банком лише дві (рис. 12.1).

Види стратегії управління активами та пасивами банку

Рис. 12.1. Види стратегії управління активами та пасивами банку

Завдання стратегії максимізації прибутку – запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічній, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства.

Завдання стратегії мінімізації ризику – стабілізація фінансових результатів.

Завдання банківського аналізу полягає в тому, щоб забезпечити ефективну реалізацію вибраної банком стратегії.

Об'єктами аналізу та управління є капітал банку, зобов'язання, портфелі кредитів, цінних паперів чи реальних інвестицій.

Методи, що використовуються у процесі реалізації стратегій, надані на рис. 12.2.

Методи, що використовуються у процесі реалізації стратегій

Рис. 12.1. Методи, що використовуються у процесі реалізації стратегій

Залежно від тривалості часового горизонту, що аналізується, управління банком буває стратегічне та оперативне. Стратегічне управління спрямовано на ринкову оцінку власного капіталу банку, для чого аналізують показники конкурентного рівня прибутку на активи (ROA) та прибутку на капітал (ROE). Оперативне управління спрямовано на облікові показники діяльності, яке пов'язане зі щоденним управлінням банківським балансом, відсотковим прибутком, чистою відсотковою маржею, спредом, прибутком на одну звичайну акцію.

Як стратегічне, так і опетивне управління банком повязане з аналізом банківських ризиків та контролем за ними.

Ризик банку характеризується показником мультиплікатора капіталу (МК), який розраховують як відношення активів банку до його капіталу: чим вищим с значення мультиплікатора капіталу, тим ризикованішою визнається фінансова структура банку. Показники ризикованості конкретизуються для кожного виду ризику. Для ризику зміни відсоткових ставок таким показником є GAP. для валютного ризику – валютна позиція, для ризику незбалансованої ліквідності – розрив ліквідності.

Завдання аналітичного процесу полягає у формуванні методики аналізу динамічного банківського балансу за схемою "прибуток ризик". Структуру аналітичного процесу можна зобразити у вигляді трьох послідовних блоків (етапів), які відрізняються за рівнем деталізації аналітичних процедур, складом і кількістю аналітичних показників, спрямованістю та інструментарієм дослідження (рис. 12.2).

Оперативний аналіз банківського балансу з позицій "прибуток – ризик"

Прибутковість характеризується традиційними для банків показниками (прибуток, маржа, спред) та похідними від них – чиста відсоткова маржа, чистий спред, маржа прибутку. Показники прибутковості за своїм економічним змістом є інтегральними, оскільки розраховуються "згортанням" доходів і витрат ( і в грошовому вимірі, і у відсотках).

Рівень ризиковості характеризується показниками: розрив ліквідності – невідповідність між строками та сумами активів і зобов'язань (ризик незбалансованої ліквідності); GAP дисбаланс між активами та зобов'язаннями, чутливими до зміни відсоткової ставки на ринку протягом певного періоду (відсотковий ризик): валютна позиція різниця між сумою активів та зобов'язань у тій самій іноземній валюті (валютний ризик): індикатор імунізації балансу – розрив між дюрацією активів та дюрацією пасивів банку (ринковий та відсотковий ризики).

Структурно-логічна схема поетапного аналізу банку

Рис. 12.2. Структурно-логічна схема поетапного аналізу банку

Зв'язки між прибутком та ризиком банку формалізуються в процесі побудови системи аналітичних моделей, який складається з трьох етапів:

  • 1. Розрахунок чистої незахищеної позиції банку (показники ризику), проведений через урахування обсягів і термінів активів, зобов'язань та інструментів капіталу, чутливих до зміни певного параметру ринку, з наступним їх "згортанням".
  • 2. Прогнозування можливих змін параметрів ринку та ймовірності настання цих подій (функції розподілу ймовірності).
  • 3. Визначення величини зміни прибутку як добутку від множення чистої незахищеної позиції на зміну ринкових параметрів (на різницю між фактичною та прогнозованою ставкою чи курсом) з урахуванням імовірності настання цих змін.

У зовнішньому аналізі в основному використовуються дві групи показників ризику: статистичні величини (варіація, дисперсія, коефіцієнт бета) або непрямі показники ризикованості діяльності банку – співвідношення власних і залучених коштів, залежність від міжбанківського кредитування, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності банку.

Статистичні прийоми вимірювання ризиків не дуже придатні для використання в Україні, насамперед за браком необхідного масиву історичної інформації (тривалість якого має становити близько 30 років)

Для більшості користувачів найдоступнішими і найважнішими залишаються непрямі показники ризику.

Для інсайдерів проблеми аналізу ефективності банківської діяльності пов'язані з формуванням механізмів трансфертного ціноутворення та адекватною оцінкою ефективності внутрішньобанківського обороту коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>