Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Основи охорони праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці".Міжпредметні зв'язки Суб'єкти і об'єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Конституційні засяли охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці; пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно- правових актів з охорони праці. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Нормативно-правові акти з охорони праці (ДНАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура ДНАОП. Реєстр ДНАОП. Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації. Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Система державного управління охороною праці в Україні Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади Відповідальність працівників служби охорони праці Структура органів управління охороною праці у галузях промисловості Управління охороною праці на регіональному рівні Основні завдання і функції системи управління охороною праці ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів Інструктажі з питань охорони праці Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру Дослідження виробничого травматизму Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини Значення адаптації в трудовому процесі Показники тяжкості та напруженості трудового процесу Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників Вплив втоми на безпеку праці Вплив стресу на безпеку праці Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники Вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату та їх практичне застосування Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами. Шкідливі речовини та їх небезпека Гігієнічне нормування шкідливих речовин Особливості газового та парового забруднення повітря Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари Пилове забруднення повітря Методи визначення запиленості повітря Методи нормалізації складу повітря робочої зони ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітленняОсновні світлотехнічні характеристики Природне освітлення Штучне освітлення, нормування та розрахунокСвітильники Нормування штучного освітлення виробничих приміщень ВІБРАЦІЯ Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Шум. Запільні поняття та визначення Гігієнічне нормування шуму Ультразвук Інфразвук ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ Загальна характеристика електромагнітних випромінювань Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування Захист від електромагнітних випромінювань Електромагнітні випромінювання комп'ютера Безпечні рівні випромінювань ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Інфрачервоне випромінювання Ультрафіолетове випромінювання Лазерне випромінювання Охорона праці користувачів ПК Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТПсихофізіологічне розвантаження ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Основні характеристики радіоактивного випромінювання Дія іонізуючого випромінювання на організм людини Норми радіаційної безпеки Захист від радіаційного випромінювання САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посуднії, що працюють під тиском Правила безпеки при експлуатації парових котлів Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установок Правила безпеки при експлуатації стаціонарного обладнання, що працює під тиском Правила безпеки при експлуатації балонів Правила безпеки при резервуарному зберіганні газів Правила безпеки при експлуатації газового господарства Правила безпеки при виконанні вантажних і транспортувальних робіт Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпеки Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатаціїАвтонавантажувачіЕлектрокари та електронавантажувачі Підіймальні пристрої – особливості безпеки при їх експлуатаціїЛіфтиПідйомники ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки Дія електричного струму на організм людини Види електротравм Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом Класифікація приміщень за небезпекою електротравм Причини електротравм Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку. Фізичні основи електробезпеки Системи засобів і заходів щодо електробезпеки Система електрозахисних засобів Система організаційно-технічних заходів і засобів Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТАХ Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки Процес горіння, його форми та види Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалівСпалимі рідини Самозаймання Оцінка вибухопожежонебезпеки об'єкта Системи забезпечення вибухопожежної безпеки об'єктаСистеми забезпечення вибухопожежної безпеки об'єкта
 
>>