Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Основи охорони праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.

Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці – це невід'ємна частина соціально-економічного розвитку, складова державної політики, національної безпеки та державного будівництва; одна з найважливіших функцій виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств.

Певних висновків щодо ситуації в Україні з охорони праці можна здійснити на підставі діаграми про стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками в Україні за 11 місяців 2011-2013 pp.

Виходячи з вищенаведених даних, можна зробити висновок, що в країні, де немає війни, гинуть і травмуються люди.

Суперечлива ситуація складається, коли підприємством, з одного боку, треба нарощувати рівень виробництва, з іншого – працювати у складній економічній ситуації, і немає реальної змоги підвищувати рівень безпеки на підприємстві.

Зростає травматизм у вугільній промисловості, АПК, ЖКГ, енергетиці, соціально-культурній сфері, торгівлі; дещо зменшився у металургії та машинобудуванні.

Зростання кількості випадків виробничого травматизму у невиробничій сфері, будівництві, хімічній промисловості, транспорті, АПК, значним чином зумовлене збільшенням рівня виробництва у цих галузях, але без адекватного вжиття роботодавцями заходів з охорони праці та безпечного ведення робіт ситуація не покращиться.

Аналіз свідчить, що основними причинами аварій та травмування працівників є незадовільний стан та організація робочих місць, виконання робіт, порушення трудової і технологічної дисципліни, безвідповідальне ставлення керівників підприємств і безпосередніх виконавців до дотримання вимог безпеки праці.

Життя і здоров'я людини – найвища цінність Української держави. Держава докладає зусилля, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини, як у навколишньому середовищі, так і в середовищі праці.

Перехід суспільства до ринкових відносин, поява різноманітних форм власності. Потребують розроблення нових методологічних підходів до побудови сучасної моделі управління умовами, охороною і безпекою праці на національному, регіональному і локальному (виробничому) рівнях, гнучкої та доступної для різних господарських структур і форм власності.

У суспільстві охорона праці має бути одним з найважливіших завдань соціально-економічної політики держави, кожного підприємства (організації).

Охорона праці – складна і багатогранна. Для її розв'язання потрібна активна участь фахівців різних профілів: технологів, проектувальників, екологів, санітарних лікарів, лінійних керівників. Особлива роль тут відводиться економістам, так як вони визначають наслідки незадовільного стану охорони праці, травматизму на виробництві та професійних захворювань, розміри шкоди, заподіяної працівникам унаслідок тимчасової непрацездатності та каліцтва. Економісти визначають вартість різних варіантів організаційно-технічних рішень щодо підвищення рівня безпеки праці.

У структурно-логічній схемі навчання нормативної дисципліни "Основи охорони праці" проходить на етапі підготовки фахівців ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр" після вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої діяльності.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь і навичок для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об'єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту і колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання курсу:

 • • набуття знань і умінь ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов'язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров'я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності;
 • • розвиток навичок науково-дослідної діяльності;

Після вивчення курсу "Основи охорони праці" студент має знати:

 • • законодавчі та нормативні документи з охорони праці;
 • • концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;
 • • обов'язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;
 • • основні міжнародні документи з охорони праці;
 • • методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

У результаті вивчення курсу "Основи охорони праці" студент має вміти:

 • • ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що супроводжують працю на виробництві;
 • • організувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);
 • • використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві;
 • • організовувати та брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
 
<<   ЗМІСТ   >>