Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Закономірності руху кредиту та принципи кредитування

Закономірності руху кредиту безпосередньо пов'язані із його сутністю як економічної категорії.

На мікроекономічному рівні основними закономірностями руху кредиту є:

 • – зворотність руху вартості, що передана в позичку. Цей рух кредитних коштів суттєво відрізняється від власних та бюджетних коштів, які в обороті позичальника. Власні кошти постійно залишаються в обороті економічного суб'єкта. Кошти одержані з бюджету не мають умов обов'язкового повернення їх у бюджет, вони стають власністю того чи іншого суб'єкта;
 • – тимчасовість перебування позиченої вартості в обороті позичальника, яка визначається тривалістю одного кругообороту його капіталу;
 • – збереження позиченої вартості в процесі руху й повернення її до кредитора в повному обсязі;
 • – залежність маси наданої позички від наявних обсягів вільних коштів. Ця закономірність зумовлена реальним характером об'єкта кредитування. Надання в позичку неіснуючих коштів неминуче призведе до розбалансованості ринку, кризових явищ у монетарній сфері.

На макроекономічному рівні закономірності руху кредиту наступні:

 • – кількісні параметри розвитку кредиту (мається на увазі динаміка зростання кредитних вкладень) повинні бути адекватними динаміці обсягів ВВП. Якщо темпи зростання кредитних вкладень будуть істотно випереджати темпи зростання ВВП, відбудеться надмірне розбухання грошового капіталу, виникне загроза фінансової кризи, інфляції. І, навпаки, якщо темпи розвитку кредиту відставатимуть від зростання ВВП, економіці загрожує демонетизація, платіжна криза;
 • – оскільки кожна позичкова операція є двоякою – як вимога і як зобов'язання, як актив і пасив, загальні суми кредитних вкладень і позичених ресурсів у макромасштабах завжди балансуються. Цим рух кредиту на макрорівні відрізняється від руху власного капіталу та бюджетних ресурсів;
 • – зворотність і платність кредиту робить його найбільш адекватним ринковим умовам, інструментом фінансування зростання капіталу в реальному секторі економіки. Кредиту належить вирішальна роль у переміщенні величезних обсягів заощаджень із сфері особистого споживання коштів у сферу виробничого споживання;
 • – платіжність кредиту і здатність приносити дохід обом його суб'єктам визначають таку закономірність міжгалузевого руху кредиту, як отримання коштів із галузей й секторів економіки з низькою рентабельністю у високорентабельні галузі, види виробництва. Ця закономірність руху кредиту визначає його важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування економіки. Невід'ємною ознакою будь-якого кредиту є не тільки закономірності його руху, а й принципи, на яких базуються кредитні відносини.

До основних принципів кредитування відносяться:

 • – по-перше, зворотність (повернення) кредиту, що означає – ті фінансові ресурси, які були взяті в позичку, обов'язково повинні бути повернені;
 • – по-друге, терміновість. Кожна позика має межі, за якими кредитні відносини припиняються й позичальник втрачає право далі використовувати надані ресурси;
 • – по-третє, платність, яка реалізується в тому, що за використання наданих у позику ресурсів треба платити певну суму (відсоток).

Цей принцип стимулює позичальника до організації найбільш ефективного використання кредиту.

Усі принципи кредитування тісно між собою пов'язані, тому що вони виявляють сутність кредиту і тільки в комплексі можуть забезпечити її реалізацію. Тобто, для ефективного кредитування їх дотримання є безумовною необхідністю.

 
<<   ЗМІСТ   >>