Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства можна виявити тільки серед групи підприємств, які належать до однієї галузі або випускають товари- субститути, тобто конкурентоспроможність є поняттям відносним. Одне й теж підприємство в межах регіональної стратегічної групи можна визнати конкурентоспроможним, а на світовому ринку або його сегменті – ні. Оцінюють конкурентоспроможність підприємства загалом за умови єдиної стратегічної зони господарювання (СЗГ) або кожної зі створених у структурі диверсифікованого підприємства стратегічної одиниці підприємницької діяльності, які діють у конкретній стратегічній зоні господарювання.

СЗГ – це окремий сегмент зовнішнього оточення підприємства, що має свої характеристики, на який воно має або хоче отримати вихід. СЗГ має певні кількісні й якісні характеристики, до основних з яких належать:

 • – ємність СЗГ, що характеризується обсягами поточного попиту;
 • – динамічні характеристики попиту (стабільний, зростаючий, що зменшується за певний період часу);
 • – конкурентна позиція підприємства у сегменті;
 • – очікуваний обсяг продажів у поточному й перспективному періодах;
 • – особливості розподіл) й продажу;
 • – фактичні й прогнозовані величини прибутку, рентабельності й ін. показники.

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності підприємства представлені у додатку А.

У зв'язку з тим, що кожний з цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (Кко)? експертним шляхом були розраховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та показника. Тоді конкурентоспроможність підприємства може бути визначена методом середньозваженої арифметичної за наступною формулою:

де Кко – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства;

ВД – значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства;

ФП – значення критерію фінансового положення підприємства;

ЕЗ – значення критерію ефективності підприємства збуту та просування товару;

КП – значення критерію конкурентоспроможності продукції (послуг, робіт).

Усі зазначені критерії відповідно можуть бути розраховані за наступними формулами:

де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції (послуг, робіт);

Ф – відносний показник фондовіддачі;

РП – відносний показник рентабельності продукції (послуг, робіт);

ПП – відносний показник продуктивності праці.

де КА – відносний показник автономії підприємства;

КП – відносний показник платоспроможності підприємства:

КЛ – відносний показник ліквідності підприємства;

КО – відносний показник обіговості обігових засобів.

де РП – відносний показник рентабельності продаж:

КЗ – відносний показник затовареності готовою продукцією;

ВП – відносний показник загрузки виробничих потужностей;

КР – відносний показник ефективності реклами та засобів стимулювання збуту.

Загалом алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства передбачає три поступових етапи:

Етап 1. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності підприємства (див. додаток А) та переведення показників 1.1 – 3.4 у відносні величини (бали).

Для переведення цих показників у відносні величини здійснюється їх порівняння з базовими показниками. Як базові показники можуть виступати:

 • – середньогалузеві показники;
 • – показники будь-якого конкуруючого підприємства або підприємства- лідера на ринку;
 • – показники підприємства, що оцінюється за минулі відрізки часу.

З метою переведення показників у відносні величини використовується 15-бальна шкала. При цьому значення "З балів" надається показнику, який гірший за базовий; "10 балів" – на рівні базового; "15 балів" – значення показника більше за базовий.

Етап 2. Розрахунок критеріїв конкурентоспроможності підприємства за формулами, наведеними вище.

Етап 3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства.

Така оцінка конкурентоспроможності охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримати картину стану підприємства на галузевому ринку.

Розглянутий метод має явні переваги. Він є зручним для використання при дослідженні конкурентоспроможності виробничого підприємства, охоплює основні напрями діяльності такого підприємства. Разом з тим в його основу закладена експертна оцінка показників вагомості кожного коефіцієнта, а така оцінка не може вважатися абсолютно достовірною.

 
<<   ЗМІСТ   >>