Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні сфери дослідження бізнес-діагностики діяльності підприємства

Залежно від секторів СЗІ, галузей та індивідуальної специфіки зміст бізнес-діагностики підприємства може змінюватись в плані більшою чи меншою деталізацією дослідження окремих факторів господарської діяльності.

Основні сфери бізнес-діагностики діяльності підприємства включає в себе:

1. Аналіз положення підприємства у СЗІ і його спроможності адаптуватися до умов економічної кон'юнктури. Метою даного напряму бізнес- діагностики є дослідження ефективності ринкової (маркетингової) стратегії підприємства, тобто того, наскільки оптимально постачальницька і збутова політика підприємства адаптується до зміни зовнішнього економічного середовища (ринкової кон'юнктури).

Результатом бізнес-діагностики з даного напряму є формулювання конкретних управлінських заходів, спрямованих на оптимізацію політики підприємства в області ціноутворення, структури збуту, методів платежу, розвитку збутової мережі, структури та рівня цін на залучення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та ін. При цьому виробляються попередні розрахунки передбачуваного ефекту від пропонованих управлінських заходів на фінансові результати підприємства.

 • 2. Аналіз фінансового стану підприємства. Результатом бізнес- діагностики з даного напряму буде визначення оптимальної величини фінансових резервів підприємства, яка, з одного боку, достатня для забезпечення нормальної платоспроможності підприємства і, таким чином, зводить до мінімуму витрати фінансового ризику (штрафні санкції банків по кредитах, неплатежі постачальникам і, як наслідок, розірвання договорів, позови кредиторів, пені за платежами до бюджету та ін.), а, з іншого, не є завищеною, тобто не відволікає надлишкові оборотні ресурси підприємства з поточної господарської діяльності.
 • 3. Анатаз внутрішньої виробничої ефективності: аналіз використання ресурсів, аналіз динаміки величини і структури витрат. Даний напрям бізнес- діагностики присвячений проблемам оптимізації виробничої діяльності підприємства, тобто того, наскільки ефективно ресурси підприємства (основний і оборотний капітал, трудові ресурси) використовуються в процесі виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт.

Досліджуються організація праці, можливості реструктуризації активів, ефект від здійснення програм розвитку виробничого потенціалу на інтенсифікацію діяльності підприємства.

Результатом бізнес-діагностики з даного напряму є розробка управлінських заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва та розрахунок прогнозного ефекту від здійснення даних заходів.

 • 4. Аналіз інвестиційної політики об'єднання й ефективності залучення коштів на потреби фінансування капітальних вкладень. Даний напрям бізнес-діагностики присвячений аналізу оптимальності інвестиційної політики підприємства, тобто ефективності фінансування й освоєння капітальних вкладень. Досліджуються такі питання, як:
  • – наскільки раціонально розподілені кошти підприємства між поточною діяльністю і капіталовкладеннями;
  • – оцінка ефективності і ступеня фінансового ризику за найбільш великими інвестиційними проектами;
  • – вироблення оптимальної стратегії по залученню коштів для фінансування інвестиційної діяльності (довгострокові кредити банків, створення спільних підприємств, консорціуми / договори про спільну діяльність, емісія акцій);
  • – кількісний розрахунок ефекту від різних варіантів проведення інвестиційної політики підприємства (включення / невключения конкретних проектів в інвестиційний бюджет і різних форм залучення коштів для здійснення капвкладень) на майбутні та поточні фінансові результати підприємства.
 • 5. Аналіз організаційної структури та системи управління підприємством, документообігу та розподілу повноважень між керівництвом і підрозділами / структурами об'єднання. Даний напрям бізнес-діагностики присвячений дослідженню ефективності організаційної структури підприємства з точки зору:
  • – покриття всіх необхідних у господарській діяльності підприємства функцій;
  • – забезпечення якісної системи внутрішнього контролю;
  • – створення ефективної системи преміювання (матеріального стимулювання), що забезпечує належну ступінь зацікавленості підрозділів у підвищенні фінансових результатів підприємства в цілому;
  • – відносної незатратним (розумної величини поточних витрат для утримання апарату управління підприємством).

За результатами аналізу проводиться вироблення рекомендацій щодо зміни організаційної структури підприємства з різних аспектів (створення нових функціональних служб, перерозподіл повноважень між головним підприємством та дочірніми підприємствами, зміна механізму преміювання підрозділів та ін.) для забезпечення ефективної діяльності.

 • 6. Аналіз стану бухгалтерського обліку та звітності (аудиторська експертиза). Даний напрям бізнес-діагностики присвячений дослідженню таких напрямів діяльності підприємства, як:
  • – зовнішній аудит звітності підприємства (стан зовнішньої фінансової звітності);
  • – внутрішній аудит діяльності підприємства (стан внутрішньої оперативної звітності);
  • – аналіз ефективності системи внутрішнього і зовнішнього документообігу та розробка рекомендацій з її оптимізації.

Аудиторська перевірка як частина бізнес-діагностики підприємства розпадається на два блоки – зовнішній аудит та внутрішній аудит. Результатом зовнішнього аудиту є розкриття помилок і вироблення рекомендацій щодо складання зовнішньої фінансової звітності підприємства з метою:

 • – взаємовідносин з бюджетом (правильного ведення та подання фінансової звітності для податкової інспекції з метою уникнення штрафів за бюджетними платежами);
 • – взаємовідносин з контракторами (правильне складання балансу, звіту про прибуток й збитки та звіту про рух грошових коштів для подання існуючим та потенційним інвесторам, банкам-кредиторам, постачальникам, покупцям готової продукції підприємства та ін.).

Внутрішній аудит спрямований на розкриття резервів поліпшення ведення оперативної звітності підприємства, тобто внутрішнього документообігу, що забезпечує процес управлінського планування і контролю керівництва діяльності підприємства.

 • 7. Аналіз податкової політики підприємства та розробка заходів щодо оптимізації платежів до бюджету. Даний напрям бізнес-діагностики присвячений аналізу виявлення резерву збільшення прибутку підприємства за рахунок платежів до бюджету, тобто зниження та / або відстрочення податкових платежів шляхом використання перерахованих вище методів оптимізації оподаткування підприємства.
 • 8. Експертиза інформаційних систем, що забезпечують процес управління підприємством. Даний напрям бізнес-діагностики присвячений дослідженню таких напрямів діяльності підприємства, як:
  • – аналіз функціонування системи автоматизована система управління підприємством (АСУП) і оптимальності програмно-технічних рішень;
  • – розробка пропозицій щодо підвищення ефективності інформаційної системи підприємства;
  • – розробка концепції розвитку інформаційної системи підприємства і допомогу в її впровадженні (в області технічного і програмного забезпечення, навчання кадрів та ін.).

За результатами аналізу висвітлюються проблеми програмно- аналітичного забезпечення діяльності підприємства (технічного і програмного забезпечення автоматизованої системи управління виробництвом) і виробляється розробка стратегії в області АСУП, найбільш раціональної для діяльності підприємства.

9. Загальні висновки з аналізу господарської діяльності та фінансового стану підприємства. Даний напрям бізнес-діагностики присвячений виявленню "вузьких місць" господарської діяльності підприємства. За результатами аналізу висвітлюються рекомендації для вироблення управлінської політики на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. Визначаються пріоритетні цілі.

Цей розділ є заключним етапом бізнес-діагностики. У ньому на підставі узагальнення результатів дослідження з попереднім розділом проводиться розробка поточної і перспективної політики підприємства, специфікованої кількісно (тобто, що виробляються управлінські рекомендації даються не тільки в якісному, але і в кількісному виразі як за величиною необхідних витрат для їх здійснення, так і за величиною прогнозного ефекту на фінансові результати).

Проведення робіт з бізнес-діагностиці включає наступні етапи:

 • – інтерв'ювання та анкетування вищого управлінського складу, функціональних керівників і ключових співробітників;
 • – вивчення бізнес-процесів, фінансово-господарської діяльності та системи управління підприємством;
 • – аналіз результатів опитувань і досліджень;
 • – ідентифікацію проблем;
 • – розробку рекомендацій щодо усунення причин виявлених проблем та удосконалення системи управління.

Загальна логічна схема проведення бізнес-діагностики на підприємстві представлена на рис. 7.1.

Загальна схема проведення бізнес-діагностики на підприємстві

Рис. 7.1. Загальна схема проведення бізнес-діагностики на підприємстві

У результаті роботи керівник підприємства отримує рекомендації з оцінкою значущості проблем, пріоритетом рішення, складу, змісту, оцінок термінів і вартості рекомендованих пропозицій.

Виділення бізнес-діагностики в окрему фазу робіт дозволяє досить швидко визначити ті напрями робіт, на яких доцільно сфокусуватися і мінімізує потенційні ризики й невдачі при подальших роботах та визначають основні можливі напрями й послідовність робіт.

 
<<   ЗМІСТ   >>