Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Діагностика фінансового стану підприємства

Фінансова діагностика діяльності підприємства передбачає здійснення повномасштабного фінансового аналізу за результатами його господарської діяльності. Слід нагадати, що господарська діяльність вважається ефективною, якщо підприємство:

 • – раціонально використовує наявні активи;
 • – своєчасно погашає зобов'язання;
 • – функціонує рентабельно.

Метою фінансової діагностики є наглядна оцінка динаміки розвитку підприємства, його фінансового стану.

Діагностика фінансового стану підприємства як визначалось раніше грунтується на аналізі із використанням фінансових коефіцієнтів, який складається із 6 частин:

 • 1. Операційного аналізу.
 • 2. Аналізу операційних витрат.
 • 3. Аналізу управління активами.
 • 4. Аналізу ліквідності.
 • 5. Аналізу довгострокової платоспроможності.
 • 6. Аналізу прибутковості.

Розглянемо їх більш детально.

Операційний аналіз передбачає розрахунок коефіцієнта зростання валових продажіві, коефіцієнта валового доходу, коефіцієнта операційного прибуткуV коефіцієнта чистого прибуткуза формулами:

коефіцієнт зростання валових продажів

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт ваювого доходу ():

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

коефіцієнт операційного прибутку :

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

коефіцієнт чистого прибутку :

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок коефіцієнта собівартості реалізованої продукції, коефіцієнта витрат на реалізацію та управління, коефіцієнта фінансових витрат та витрат від участі в капіталі за формулами:

коефіцієнт собівартості реалізованої продукції:

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

коефіцієнт витрат на реалізацію та управління :

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для

звітного, окремо для попереднього років:

коефіцієнт фінансових витрат та витрат від участі в капіталі :

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

Аналіз управління активами передбачає розрахунок коефіцієнтів оборотності активів , оборотності необоротних активів , оборотності чистих активів , оборотності дебіторської заборгованості , середнього періоду погашення (періоду інкасації) дебіторської заборгованості оборотності запасів по реалізації , оборотності запасів по собівартості , оборотності кредиторської заборгованості , середнього періоду погашення кредиторської заборгованості за формулами:

коефіцієнт оборотності активів :

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт оборотності необоротних активів :

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт оборотності чистих активів :

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості :

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт середнього періоду погашення (періоду інкасації) дебіторської заборгованості :

коефіцієнт оборотності запасів по реалізації :

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт оборотності запасів по собівартості :

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості :

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

коефіцієнт середнього періоду погашення кредиторської заборгованості :

Аналіз ліквідності підприємства вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості. При оцінці ліквідності розраховують три коефіцієнти:

 • 1. Коефіцієнт покриття.
 • 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.
 • 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, вказуючи на те, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні показники:

Коефіцієнт швидкої ліквідності (так званий коефіцієнт "лакмусу") на відміну від попереднього вказує на якість використання оборотних активів. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні показники:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашеною негайно. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні показники:

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід також розрахувати чистий робочий капітал підприємства (ΡК). Його наявність свідчить про те, що підприємство спроможне не тільки сплатити поточні борги, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні показники:

Аналіз довгострокової платоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, залежністю підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі використовують наступні коефіцієнти:

 • 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу.
 • 2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.
 • 3. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу.
 • 4. Коефіцієнт забезпечення по кредитах.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) визначає питому вагу коштів власників підприємства в загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства. Він характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів і розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для початку звітного періоду, окремо для його закінчення:

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу доповнює попередній коефіцієнт, оскільки їх сума повинна дорівнювати одиниці. Він характеризує питому вагу залучених коштів у загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства, і розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для початку звітного періоду, окремо для його закінчення:

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу дає узагальнену оцінку фінансової стійкості підприємства. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для початку звітного періоду, окремо для його закінчення:

Коефіцієнт забезпечення по кредитах (коефіцієнт покриття відсотків) дає можливість оцінити потенційну можливість підприємства погасити зовнішні запозичення. Він вказує на ступінь захищеності кредиторів від несплати процентних платежів і обчислюється за формулою:

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

Загальновідомо, що на короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його можливість отримувати прибуток. У цьому зв'язку необхідно здійснити аналіз прибутковості діяльності підприємства за показником рентабельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи.

При здійсненні цього аналізу необхідно визначити показники:

 • 1. Рентабельності продажів.
 • 2. Рентабельності активів.
 • 3. Рентабельності капіталу.

Показник рентабельності продажів характеризує, який прибуток з однієї гривні продажів отримує підприємство. Він розраховується за формулою:

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звітного, окремо для попереднього років:

Показник рентабельності активів характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує наявні активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Він обчислюється за формулою:

тобто за даними форми 1 та 2 слід підставляти наступні показники:

Показник рентабельності капіталу характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Він визначається як співвідношення чистого прибутку та середньорічної вартості власного капіталу і розраховується за формулою:

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

Фінансова діагностика покликана сприяти прийняттю управлінських рішень через оцінку фінансових симптомів підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>