Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проведення експертизи декларації безпеки.

Для ОПН, які ідентифіковані як ОПН 1 класу, результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі "Розрахунково-пояснювальна частина". Оцінка рівня ризику здійснюються згідно з "Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки ОПН". СГ відповідно до вимог Законів України "Про екологічну експертизу", "Про наукову та науково-технічну експертизу" виконує експертизу повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих для зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень. Фінансування проведення експертизи покладається на СГ.

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекціє державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради:

  • – для ОПН, що експлуатуються або ліквідуються, – протягом року після державної реєстрації ОПН;
  • – для ОПН, експлуатація яких планується, – разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад протягом ЗО днів після отримання декларації безпеки оприлюднюють у регіональних друкованих засобах масової інформації відомості про ОПН.

У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на ОПН можуть опинитися інші регіони, органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації цих регіонів. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на ОПН СГ інформує уповноважені органи, а також в установленому порядку через Міністерство закордонних справ (МЗС) відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати впливу таких аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові аварії, який діє в Україні згідно з "Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій" (1992 р.).

СГ, у власності або користуванні якого є ОПН, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її аргументований запит можливість ознайомитися зі змістом декларації безпеки, а також з будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів. Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються СГ з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Декларація безпеки переглядається СГ один раз на п'ять років. Декларація безпеки переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у разі:

  • – зміни умов діяльності ОПН, що призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;
  • – зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
  • – будівництва в прилеглих районах нових СГ (об'єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
  • – обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.

Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим органам, зберігаються у СГ, у власності або користуванні якого є ОПН, протягом 25 років.

У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) – СГ декларація безпеки та висновок експертизи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності – до державного архіву. У разі відчуження ОПН зазначені документи передаються його новому власнику. СГ несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

Експертизу декларації безпеки можуть проводити СГ всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу". Експертну організацію для проведення експертизи СГ обирає самостійно. Експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки. Умови проведення експертизи визначаються договором між СГ та експертною організацією. Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються СГ з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень. Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги відповідних нормативних документів та у разі потреби на науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно. Висновок експертизи, підписаний експертами, які її виконували, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації.

У разі негативного висновку експертизи СГ вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування зауважень. Він може оскаржити висновок експертизи декларації безпеки у встановленому порядку. Організація, що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту, достовірність та об'єктивність.

 
<<   ЗМІСТ   >>