Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст і структура планів ЦЗ суб'єктів господарювання.

Організаційно-методичне керівництво плануванням.

На підставі методичних рекомендацій Державної служби України з НС органами управління територіальних і функціональних підсистем розробляються плани захисту населення і територій від НС. Заходи щодо захисту населення і територій від НС, які стосуються особливого періоду, участі в територіальному захисті та антитерористичних операціях розробляються в окремих плануючих документах обмеженого (закритого) користування відповідно до законодавства у сфері оборони, мобілізації, територіального захисту та боротьби з тероризмом. Основні загальні заходи ЦЗ, що відбиваються у планах ЦЗ, визначаються згідно з рішеннями Уряду і Начальника Цивільного Захисту України, вказівок керівників міністерств, відомств, з урахуванням вимог органів державної влади з питань ЦЗ та специфіки діяльності СГ. Всі заходи ЦЗ плануються в комплексі і здійснюються диференційовано залежно від очікуваного характеру можливих НС, розміщення СГ і населення відносно можливих зон ураження, з урахуванням галузевих (відомчих) умов та можливої обстановки. Заходи планів ЦЗ, для здійснення яких потрібні капітальні вкладення, матеріально-технічні засоби та трудові ресурси, повинні бути погоджені: заходи планів ЦЗ на випадок НС мирного часу – з плановими органами, а заходи планів на особливий період – з відповідними мобілізаційними органами.

Зміст і структура планів ЦЗ, порядок їхньої розробки, узгодження, затвердження, корегування та введення в дію визначаються згідно з рекомендаціями Начальника Цивільного Захисту України з урахуванням рекомендацій Міністерства Збройних Сил України.

Плани ЦЗ погоджуються з спеціально уповноваженими відповідними органами виконавчої влади у сфері ЦЗ, затверджуються керівником. Термін корегування визначаються керівниками відповідних рівнів. Кількість примірників планів ЦЗ встановлюється за рішенням відповідного керівника з урахуванням їхньої практичної необхідності. Розробка планів ЦЗ здійснюється спеціально уповноваженими відповідними органами виконавчої влади у сфері ЦЗ за участю спеціалістів управлінь і відділів, а також – спеціалістів науково-дослідних установ, виконуючих роботи за тематикою ЦЗ. До розробки документів планів ЦЗ в повному обсязі залучається обмежене коло посадових осіб. Решта фахівців можуть отримувати тільки поодинокі завдання щодо розробки окремих питань та підготовки довідкового матеріалу.

Завчасна підготовка до захисту СГ країни в умовах мирного і воєнного часів є одним з основних принципів їхнього захисту. Чим більше підготовчих заходів здійснюється завчасно, в мирний час, тим легше вирішуватимуться завдання захисту при виникненні НС і під час особливого періоду. Відповідно до Кодексу ЦЗ України керівники всіх підприємств та установ зобов'язані:

 • а) планувати і здійснювати необхідні заходи захисту своїх працівників від вражаючих факторів НС;
 • б) планувати і здійснювати заходи для підвищення стійкості функціонування СГ і забезпечення життєдіяльності працівників у НС;
 • в) забезпечувати створення, підготовку та підтримку в готовності до застосування сил і засобів з попередження та ліквідації НС, навчання працівників СГ способам захисту і діям у НС;
 • г) створювати локальні системи оповіщення про НС;
 • д) забезпечувати організацію і проведення АРіНР на СГ та територіях, які прилягають до нього;
 • е) фінансувати заходи захисту;
 • ж) створювати резерви фінансових та матеріальних ресурсів для ліквідації НС;
 • з) оповіщувати працівників СГ про загрозу або виникнення НС.

Для забезпечення готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи ЦЗ до оперативного реагування на НС органами управління підсистем усіх рівнів розробляються плани реагування на НС, найбільш імовірні для певної галузі, суб'єкта господарювання, виходячи з прогнозованих даних та експертних оцінок. Основними завданнями окремих планів реагування на НС є:

 • – визначення можливих джерел НС та їхнього впливу на довкілля;
 • – уточнення зон можливих руйнувань населених пунктів та особливо важливих СГ, шляхів сполучення і комунікаційних мереж, можливого катастрофічного затоплення, осередків пожеж, радіоактивного, хімічного або іншого забруднення; надзвичайних екологічних ситуацій;
 • – визначення можливих втрат населення, сил та засобів ЄДС ЦЗ; встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, КЕМ, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, продуктопроводів і т.д.;
 • – уточнення розмірів можливих збитків, визначення характеру та обсягів АРіНР та відбудовних робіт, проведення розрахунків сил і засобів ЄДС ЦЗ, необхідних для їхнього виконання, визначення порядку управління та організації взаємодії, всебічного забезпечення дій підпорядкованих сил ЄДС ЦЗ у зоні НС. Окремі плани реагування на НС повинні бути взаємоузгодженні, затверджені керівниками органів управління ЄДС ЦЗ, забезпечувати виконання покладених на ці органи управління і сили функцій.

План ЦЗ України затверджується Прем'єр-міністром України. Плани ЦЗ державних органів виконавчої влади (ОВВ) і організацій, що здійснюють функції галузевого управління – керівниками цих органів і організацій за узгодженням з МО України. Плани ЦЗ на місцях – керівниками місцевих ОВВ за узгодженням з начальниками (керівниками) вищестоящих органів, уповноважених вирішувати завдання ЦЗ. Плани ЦЗ СГ – їх керівниками за узгодженням з начальниками міських (районних) вищестоящих органів управління, спеціально уповноважених вирішувати завдання ЦЗ.

Практична реалізація основних принципів захисту робітників та службовців на СГ, починається з розробки планів реагування на НС. Основою управління СГ у НС є рішення начальника ЦЗ і завчасно розроблені плани. Як вихідні документи для планування використовуються накази Президента України, законодавчі акти Верховної Ради України, постанови КМ України, рішення МО та МОН, "План реагування на НС державного рівня", витяги з рішення начальника ЦЗ області, району щодо організації та веденню ЦЗ на території області або району, витяг з "Плану організації евакуаційних заходів та визначення місць розміщення евакуйованого населення".

На СГ повинно бути розроблено два плани, а саме "План дій з попередження та ліквідування НС" (на мирний час) та "План цивільного захисту" (на "особливий період"). Головна мета цих планів – максимальне зниження людських та матеріальних втрат у будь-яких умовах обстановки. Планування має базуватися на аналізі обстановки, що може скластися в результаті НС оцінці матеріальних і людських ресурсів.

Планування заходів ЦЗ на СГ у мирний час базується на основі контролю і спостереження за станом навколишнього природного, техногенного і екологічного середовищ і відповідних документів, які регламентують порядок і методику цього планування. Масштаби і наслідки можливих НС визначаються на основі експертної оцінки або прогнозу. Після чого створюється зведений план заходів СГ з попередження виникнення НС на рік (Постанова КМУ № 923 від 17.06.98 р.)

В залежності від задач, на СГ розробляють 2 групи документів ЦЗ: довгострокові та щорічні. До довгострокових належать:

 • – план ЦЗ;
 • – наказ про організацію і ведення ЦЗ;
 • – план розвитку і удосконалення ЦЗ;
 • – план підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ об'єкта;
 • – план-графік вивчення (комплексної перевірки) чи стану вивчення окремих питань ЦЗ у структурних підрозділах СГ.

Щорічні (накази):

 • – про стан ЦЗ у році, що минув, і основні задачі на рік, що наступив;
 • – про створення добровільної пожежної дружини (ДПД);
 • – про затвердження евакуаційної комісії;
 • – про створення формувань ЦЗ;
 • – про організацію пункту видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
 • – про організацію та склад комісії з ТЕБ та НС;
 • – про результата підготовки СГ з ЦЗ у минулому році та основні завдання на наступний рік.

Планування заходів попередження і ліквідації НС організує голова комісії з ТЕБ та НС, помічник начальника ЦЗ СГ. При плануванні передбачається рішення основних питань організації дій з попередження і ліквідації НС на СГ, головними з яких є наступні:

 • – виконання всього комплексу заходів захисту персоналу, будинків, споруд і території об'єкта від вражаючих факторів НС природного і техногенного характеру;
 • – забезпечення захисту персоналу при різних видах НС;
 • – виділення необхідних сил та засобів для проведення заходів попередження і ліквідації НС.

До планування і розробки документів залучаються члени комісії з техногенної екологічної безпеки, працівники відділу ЦЗ і служб ЦЗ, головні спеціаліста, які не є начальниками служб. За необхідністю залучаються фахівці проектних і експертних організацій. На основі прогнозування і аналізу обстановки, яка може скластися на території об'єкта при виникненні НС, визначаються способи захисту і комплекс заходів, які необхідно спланувати для надійного захисту персоналу і території об'єкта. При цьому в обов'язковому порядку враховуються:

 • – наявність потенційно небезпечних ділянок, можливі варіанти розвитку аварійних ситуацій;
 • – ПНО на території району (регіону), аварії на яких можуть вплинути на СГ;
 • – можливі стихійні лиха в районі розташування СГ;
 • – сили і засоби об'єкта, можливі варіанти їх посилення для проведення заходів захисту персоналу і ліквідації НС;
 • – орієнтовний обсяг, порядок і терміни виконання заходів попередження та зменшення наслідків НС, захисту персоналу і проведенню АРіНР;
 • – інші вихідні дані, необхідні для планування, обумовлені місцевими умовами і специфікою діяльності СГ.

В усіх випадках розробка документів по організації і проведенню заходів попередження та ліквідації НС, управління силами починається з розробки основного документа – "Плану дій СГ з попередження та ліквідації НС".

 
<<   ЗМІСТ   >>