Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування підготовки населення для запобігання та мінімізації наслідків НС на СГ та АТО.

Організація підготовки персоналу СГ до дій при виникненні НС.

Підготовка населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС здійснюється відповідно до Кодексу ЦЗ України, Постанови КМУ № 444 від 26.06.2013 р. "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" та інших керівних документів. ДСНС, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень здійснюють підготовку населення до дій у НС шляхом:

 • – розроблення напрямів розвитку та вдосконалення організації підготовки відповідно до законодавчих актів, нормативно-правової бази для забезпечення функціонування системи підготовки населення до дій у НС;
 • – розробки та запровадження вимог щодо підготовки і навчання населення до дій у НС, оцінки якості навчально-методичного забезпечення для їх реалізації;
 • – підготовки та доведення до ланок ЦЗ щорічних організаційно- методичних вказівок;
 • – збереження та поліпшення мережі курсів ЦЗ, зміцнення їх навчальної та матеріально-технічної бази;
 • – створення умов для безперервного вдосконалення функціональної та фахової підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти у сфері ЦЗ та БЖД населення;
 • – створення дійової системи профорієнтаційної роботи та відбору здібної молоді для навчання і проходження служби у державних професійних аварійно-рятувальних та спеціалізованих формуваннях ДСНС.

Підготовка населення до дій у НС проводиться на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування та представляє:

 • – навчально-організаційні заходи з підготовки керівного складу ЦЗ, органів управління та навчання населення діям у НС;
 • – програми навчання, семінари різного рівня з підготовки і перепідготовки посадових осіб органів виконавчої влади та керівного складу і фахівців аварійно-рятувальних служб України;
 • – навчання всіх категорій населення наданню першої медичної допомоги при виникненні НС;
 • – навчально-виховна робота та державний контроль за навчанням населення з питань ЦЗ та БЖД у системі освіти;
 • – інструктажі та навчання працівників СГ наданню першої допомоги потерпілим, правилам поведінки та діям при виникненні НС, пожеж, стихійного лиха, що здійснюються у системі навчання з питань охорони праці.

Підготовка та перепідготовка керівного складу СГ у сфері ЦЗ населення і територій від НС, запобігання та оперативного реагування на них здійснюється в Інституті державного управління (ІДУ) у сфері ЦЗ, на курсах ЦЗ. Крім того вона відбувається під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на НС, локалізації і ліквідації аварій (катастроф). Навчання у сфері ЦЗ здійснюється з відривом від виробництва, із збереженням заробітної платні.

Підготовка слухачів в ІДУ у сфері ЦЗ та на курсах ЦЗ реалізується за планами комплектування ІДУ та курсів ЦЗ, які затверджуються розпорядженнями КМ України, Ради міністрів АР Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також за угодами з юридичними і фізичними особами. Навчальний процес в ІДУ та на курсах ЦЗ організовується і здійснюється за нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, Статуту та Положення про територіальні курси ЦЗ. Термін підготовки та перепідготовки визначається функціональними програмами навчання у сфері ЦЗ, але не повинен перевищувати двох тижнів. Функціональні програми навчання розробляються ІДУ з урахуванням базової підготовки слухачів за нормативними дисциплінами (спецкурсами) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", яку вони отримали в системі вищої освіти, та затверджуються ДСНС. Підготовка та перепідготовка за функціональною програмою навчання у сфері ЦЗ закінчується складанням заліку або виконанням спеціальної учбової вправи. Особи, які успішно пройшли навчання та перевірку знань у сфері ЦЗ, отримують посвідчення встановленого зразка.

Однією з форм підвищення рівня загальної, спеціальної та методичної підготовки керівного складу СГ у галузі ЦЗ є навчально-методичні збори керівного складу ЦЗ України. Вони відбуваються щорічно тривалістю один день за планами та під керівництвом відповідних начальників та служб ЦЗ, керівників евакуаційних органів та з ліквідації НС всіх рівнів для підбиття підсумків за минулий рік та визначення завдань на наступний.

Підготовка населення, яке зайняте у сферах виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом вивчення працівниками основних способів захисту і дій у НС і запроваджується на СГ за спеціальними програмами підготовки населення, які затверджуються ДСНС. Крім того, вона реалізується при прийнятті на роботу і при подальшій праці у формі інструктажів з питань охорони праці, за Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 № 27 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541.

Для забезпечення належного проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на СГ щорічно наказом керівника всі працівники розподіляються за навчальними групами, які утворюються в структурних підрозділах і створених ними формуваннями ЦЗ та АРС. Керівники навчальних груп призначаються цим самим наказом та проходять обов'язкове попереднє навчання і набувають методичних навичок у проведенні занять на курсах ЦЗ. Додатково до наказу керівника складається перелік керівного складу та посадових осіб, які підлягають навчанню у мережі курсів ЦЗ в новому навчальному році, а також графіки проведення занять, навчань, тренувань у навчальних групах.

Підготовка працівників, які ввійшли до складу формувань ЦЗ, визначається програмою спеціальної підготовки пошуково-рятувальних формувань до дій у НС. Заняття проводяться керівниками груп – командирами формувань ЦЗ під керівництвом штатних працівників з питань ЙС та начальників служб ЦЗ. До проведення занять з надання першої медичної допомоги залучаються медичні працівники СГ.

Керівний склад, а також фахівці формувань, які залучаються до проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та організовують і здійснюють хіміко-дозиметричний контроль, додатково навчаються на курсах з питань ЦЗ.

Підготовка інженерно-технічних та інших працівників підприємств, установ і організацій із шкідливими та небезпечними умовами пращ, підвищеним ризиком виникнення аварій у складі об'єктових АРС здійснюється щорічно і складається із загальної, спеціальної підготовки та навчальних тренувань. Загальна підготовка оперативного складу служби запроваджується на курсах ЦЗ. До проведення занять залучаються фахівці протипожежної служби ЦЗ, державної служби медицини катастроф та працівники груп швидкого реагування центрів практичної психології і соціальної роботи. Спеціальна підготовка здійснюється на навчально-тренувальній базі державних або комунальних АРС, що обслуговують ці СГ, або за угодою на навчально-матеріальній базі навчальних центрів ЦЗ. Програми спеціальної підготовки розробляються на ПНО з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і територій від НС, запобігання та оперативного реагування на них і затверджуються їхніми керівниками. Протягом року на ПНО відбуваються навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом з практичного відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф). Графіки їхнього проведення узгоджуються з місцевими органами управління з питань ЦЗ та охорони праці.

Підготовка в навчальних групах працівників СГ та закладів освіти, які не ввійшли до складу формувань ЦЗ та АРС, визначається програмою загальної підготовки населення до дій у НС. Вона складається з вивчення основних способів дій під час:

 • – оповіщення та отримання інформації;
 • – укриття в захисних спорудах;
 • – проведення евакуації;
 • – медичного, біологічного, радіаційного та хімічного захисту;
 • – вжиття заходів забезпечення безпеки СГ і життєдіяльності населення.

Заняття проводять керівники груп з числа інженерно-технічних працівників та інших підготовлених осіб. До проведення занять за окремими темами залучаються члени об'єктових комісій з евакуації та питань НС.

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у НС відбуваються на практичних заняттях у ході проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань. Останні представляють завершальний етап з підготовки працівників СГ до вирішення завдань ЦЗ, запобігання, реагування і ліквідації аварій на виробництві, захисту персоналу і населення від НС, які визначають загальну виучку і готовність керівництва, органів управління, формувань та працівників СГ до дій у НС. Комплексні об'єктові навчання відбуваються один раз на три роки тривалістю до двох діб на всіх СГ, котрі належать до певних категорій з ЦЗ, виробляють або використовують у виробництві радіаційно-, хімічно-, пожежо- і вибухонебезпечні речовини, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, з чисельністю робітників та службовців 300 і більше осіб, у медичних лікувально-профілактичних – установах з чисельністю 600 ліжок і більше. Керівником навчання є начальник ЦЗ СГ.

Тактико-спеціальні навчання спеціалізованих пошуково-рятувальних формувань запроваджуються один раз на три роки під час проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань тривалістю від 4 до 8 годин. Керівником тренування є відповідний начальник штабу, служби ЦЗ або командир цього формування.

Комплексні об'єктові тренування відбуваються один раз на три роки тривалістю до однієї доби на СГ незалежно від форм власності, з чисельністю працюючих до 300 осіб, у сільськогосподарських підприємствах незалежно від форм власності та від чисельності працюючих, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600 ліжок, а також у закладах вищої освіти.

Штабні об'єктові тренування є формою практичної підготовки персоналу СГ, який за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) входить до складу штабів з ліквідації НС та очолює об'єктові формування ЦЗ і АРС. У ході тренувань удосконалюється підготовка особового складу штабів за посадами, які вони займають, та відпрацьовуються питання координування дій штабів у цілому щодо забезпечення сталого управління СГ у НС. Тренування, крім років, коли на СГ відбуваються комплексні об'єктові навчання і тренування, проводяться щороку. Керівником тренування є особа, призначена керівником підприємства, установи, організації. Залежно від мети тренування та його масштабів для відпрацювання взаємодії за планами реагування на НС районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради за рішенням відповідного уповноваженого керівника з ліквідації НС до штабних об'єктових тренувань можуть залучатися оперативні групи міських, районних служб ЦЗ, евакуаційні органи та керівний склад комунальних і громадських АРС, які обслуговують СГ. Організація проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань з питань захисту та дій у НС, тактико-спеціальних навчань з пошуково-рятувальними формуваннями та штабних об'єктових тренувань затверджуються ДСНС.

Просвітницько-інформаційна робота з населенням з питань захисту і дій у НС здійснюється за місцем мешкання у мережі навчально- консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, а також шляхом самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач.

Навчально-консультаційні пункти повинні містити інформацію про потенційну небезпеку, котра характерна для місць проживання населення, та методи реагування на неї, рекомендації щодо дій населення при виникненні можливих НС, користування засобами захисту та надання першої медичної допомоги (само- та взаємодопомоги) постраждалим. Через навчально-консультаційні пункти та локальні системи оповіщення керівники ПНО надають постійну та оперативну інформацію населенню, яке мешкає в зонах можливого ураження, про стан їхнього захисту, методи і способи забезпечення безпеки при аваріях. Методичне керівництво роботою навчально-консультаційних пунктів здійснюється курсами ЦЗ.

На підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах для надання допомоги персоналу СГ в отриманні, відомостей щодо конкретних дій у НС щодо місцевих умов і особливостей виробничої діяльності повинні обладнатися інформаційно-довідкові куточки.

Фінансування заходів з підготовки населення до дій при виникненні НС (видання спеціальної літератури, наочних матеріалів, відео – та програмної продукції, виграти на утримання курсів ЦЗ), здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Підприємства, установи та організації несуть матеріальні та фінансові витрати, пов'язані з практичною підготовкою виробничого персоналу до дій при виникненні НС, згідно з законодавством.

Державні органи управління освітою організовують підготовку студентів відповідно до вимог функціональної освітньої підсистеми "Навчання з питань безпеки життєдіяльності" ЄДС ЦЗ. При розробці державних стандартів освіти для кожного освітнього та освітньо- кваліфікаційного рівня обов'язково передбачається мінімум змісту питань з підготовки населення до дій при виникненні НС. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з основ ЦЗ та БЖД населення визначаються галузевими стандартами, навчальними планами і програмами, які затверджуються МОН України за погодженням з ДСНС.

Підготовка студентів вищих навчальних закладів освіти І – IV рівнів акредитації здійснюється згідно з спеціальними програмами нормативних навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист". Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільний захист", не може зменшуватися при розробці освітньо-професійних програм без погодження з ДСНС. Дипломні проекти і роботи випускників вищих закладів освіти повинні містити розділи з питань БЖД та ЦЗ.

Наукове та організаційно-методичне забезпечення підготовки населення до дій у НС.

Воно здійснюється:

 • – на загальнодержавному рівні – Інститутом державного управління у сфері ЦЗ, який є головним навчальним закладом у системі підготовки та перепідготовки керівних кадрів і фахівців та навчання населення діям у НС; Науково-методичною комісією з освітнього напрямку "Цивільна безпека" Науково-методичної ради з питань освіти МОН України;
 • – на регіональному рівні – курсами ЦЗ, які діють за принципом подвійного підпорядкування ІДУ у сфері ЦЗ та відповідним органам управління у справах ЦЗ, науково-методичними радами ВНЗ з питань ЦЗ, БЖД та основ медичних знань.

У загальній системі навчання населення з ЦЗ важливе місце посідає підготовка студентів навчальних закладів різних рівній акредитації. Завданням викладачів під час підготовки студентів є директива п. 20. Вона здійснюється за нормативними навчальними дисциплінами "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", які відповідно передбачають:

 • – формування у студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, знань, умінь та навичок щодо забезпечення необхідного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил;
 • – формування у студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, умінь з превентивного і аварійного планування та управління заходами цивільного захисту;
 • – забезпечення їх мотивацією для опанування навчальним матеріалом;
 • – прищеплення відповідних компетенцій, умінь і навичок практичних дій при виконанні заходів ЦЗ.
 
<<   ЗМІСТ   >>