Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Корпоративні основи здійснення фінансової діяльності в умовах комерційних банків

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Кредитна стратегія фінансового контролю за цільовим використанням коштів в процес банківського кредитування еколого-економічної діяльності підприємств

Кредитна стратегія також стосується пошуку та використання екологічних коштів. Об'єктами контролю виступають:

  • • екологічні кредити комерційних банків;
  • • лізингові кредити на очисне обладнання;
  • • вексельні кредити;
  • • позикові кошти інших підприємств та організацій, наданих як комерційні кредити, екологічні гранти або приватні позики.

Впровадження даної стратегії є доцільним з позицій дії подвійного контролю за цільовим використанням коштів – внутрішнього з боку авіапідприємств-позичальників і зовнішнього з боку кредиторів.

Вибір стратегії внутрішнього контролю здійснюється з врахуванням таких умов:

  • – вид еколого-економічної діяльності;
  • – масштаб екологічного заходу;
  • – фінансово-економічні можливості авіапідприємств-користувачів екологічних коштів;
  • – прикінцева ефективність еколого-економічної діяльності.

Для визначення сутності ефективності еколого-економічної діяльності, слід врахуванти базове поняття "ефекту" (від лат. effectus – виконання, дія) як результату або слідства будь-яких причин, факторів. Так, ефект має абсолютний вираз досягнутого результату, а ефективність виступає відносною характеристикою ефекту.

Критерій – це головна ознака, що використовується для здійснення кількісного аналізу оцінки рівня ефективності визначеного управлінського рішення. Головним критерієм ефекту еколого-економічної діяльності підприємств є досягнення мети її ведення.

В практиці господарювання розрізняють одноразовий та мультиплікаційний ефект. Одноразовий ефект – це ефект, котрий отриманий тільки раз і не буде отриманий повторно. Мультиплікаційний ефект – це ефект, отримання котрого є періодичним або постійним.

Абсолютний ефект характеризує загальну величину ефекту, який підприємство може отримати від власної діяльності за визначений період часу. Порівняльний ефект відображає слідство порівняння можливих варіантів господарювання та вибору найкращого з них.

За містом виникнення розрізнюється локальний та загальноекономічний ефект. Локальний ефект – це такий вид ефекту, котрий відображається безпосередньо на діяльності конкретного підприємства, а загальноекономічний ефект відбивається на національній економіці.

За результатами еколого-економічної діяльності утворюються види ефектів – економічний, соціальний та екологічний ефект. Економічний ефект відображується різними вартісними показниками, котрі є характеристиками проміжних та кінцевих результатів еколого-економічної діяльності авіапідприємств. До таких показників відносяться: приріст чистого доходу; приріст прибутку; зниження величини витрат.

Економічна ефективність – результативність діяльності об'єкту, здійснення процесу, впровадження заходу. Так, ефективність процесу еколого-економічної діяльності є співвідношенням між результатами цієї діяльності та екологічними витратами. Показниками ефективності виступають рентабельність, фондовіддача та інші.

Соціальний ефект не вимірюється за допомогою вартісних показників і визначається за результатами зменьшення кількості працівників авіапідприємств, котрі страждають професійними захворюваннями, що виникли за умови екологічної небезпеки праці. Таким чином, даний ефект вимірюється кількісно. Соціальна ефективність вимірюється як частка кількості працівників, що не мають професійних захворювань у загальній кількості працівників.

Екологічна ефективність характеризується зменьшенням величин негативного впливу на навколишнє середовище и вимірюється натуральним показниками. Відносним показником ефективності виступає коефіцієнт екологічної ефективності, котрий визначається як співвідношення величин негативного впливу до і після впровадження екологічних заходів.

Вимірювачами ефективності внутрішнього контролю за цільовим використанням коштів на екологічні заходи виступають вказані показники зазначених видів ефектів. Саме визначенність наявності економічного, соціального та екологічного ефектів обумовлює вибір стратегії внутрішнього контролю цільового використання коштів, що призначені на екологічні цілі.

Процес визначення стратегії контролю за цільовим використанням екологічних коштів наведений на рисунку 8.3. Послідовність етапів визначення стратегії наведено у вигляді кільцевої діаграми. Кожне кільце діаграми є більшим за попереднє і це визначає значущість кожного етапу визначення стратегії контролю за цільовим використанням коштів, що призначені на екологічні цілі.

Послідовність формування стратегії фінансового контролю за цільовим використанням коштів, що призначені на екологічні цілі

Рис. 8.3. Послідовність формування стратегії фінансового контролю за цільовим використанням коштів, що призначені на екологічні цілі

Таким чином, у залежності від функцій контролю за цільовим використанням екологічних коштів здійснюється вибір функціональної стратегії. Обгрунтування організаційної, санаційної, стратегії максимізації прибутку, виробничо-технічної, інвестиційної або кредитної стратегії внутрішнього контролю за цільовим використання коштів на екологічні цілі здійснюється на основі методичного підходу, що передбачає врахування перспективного економічного, соціального та екологічного ефектів еколого-економічної діяльності.

За результатами впровадження пропозицій з організації контролю за цільовим використанням коштів в процес операційної діяльності комерційного банку, розрахуємо прогнозний обсяг доходів за видами та складемо прогнозний звіт про фінансові результати.

План доходів банку складається з двох розрахункових таблиць – визначення доходів (табл. 8.4.) та співвідношення доходів та витрат банку (табл. 8.5.).

Процентні доходи банку визначено методом простої прямолінійної регресії виду:

(8.1)

де у – темп приросту валового доходу, виступаючий як функція від часу;

t – час;

а, b – параметри рівняння.

Для розрахунків параметрів рівняння пропонуються наступні формули:

(8.2)

(8.3)

де Н – кількість років (5).

З розрахунку: а = 13744; b = 635,8; тому: у = 146801 + 17911 * 1 рік = 164712 тис. грн.

Комісійні доходи розраховано за допомогою середнього арифметичного. Метод "середнього арифметичного" застосовується у випадку, якщо логічно припустимо, що показники, отримані в минулому, можуть очікуватися і в майбутньому (тобто не виявлено чинників, вплив яких спричинив би суттєве відхилення очікуваного показника від раніше отриманого).

Таблиця 8.4.

Визначення прогнозного доходу комерційного банку на 2016 рік

тис. грн.

Види доходів

Значення показників по роках

2011

2012

2013

2014

2015

План

Процентні доходи

129115

135860

149910

154612

164512

164712

Комісійні доходи

143982

154025

99848

119801

123512

126233,6

Торговельний дохід

11187

11568

12831

15671

17854

19639,4

Інший дохід

19

23

50

487

654

837,1

Таблиця 8.5.

Співвідношення доходів та витрат комерційного банку на 2016 рік

тис. грн.

Доходи, усього

311422

1. Постійні видатки

154432

% зростання доходів

1,595

2. Змінні видатки

72512

3. Витрати усього (1+2)

226944

% відношення видатків до доходів

72,873

Планову величину торгового доходу банку розраховано на основі методу, що ґрунтується на "темпі зростання споживання". Цей метод застосовується для прогнозування кількості банківського продукту, що реалізується, в умовах максимального споживання цього продукту, якщо відома частка ринку, що належить даному банку в загальному обсязі споживаного банківського продукту в країні або регіоні.

Способи для прогнозування індивідуальні для кожного виду послуг. Необхідно враховувати, що частка ринку розглядається не як постійна величина, а як величина у динаміці, тобто беруться до уваги можливі наслідки конкуренції.

Одним із способів, що застосовуються для визначення потенційної частки ринку, є "конкурентний індекс". Він особливо підходить для визначення частки ринку для бізнесу, далекого від інновації, де продукт реалізації є традиційним. Конкурентний індекс – відношення загального обсягу реалізації банківського продукту до потенційної річної реалізації цього продукту в кожній банківській установі. В умовах досліджувального банку конкурентний індекс складає 1,1.

Розмір інших доходів на плановий період розраховано за допомогою методу, що ґрунтується на моді. Цей метод являє собою моделювання поводження клієнтів. Метод використовується для прогнозування конкретного показника (наприклад, ступеня залучення клієнтів) на один наступний період.

Метод ґрунтується на тому, що не вся інформація про стан ринку банківського продукту відома й аналізується потенційними інвесторами, і їхня оцінка майбутнього значення показника будуватиметься не як середнє арифметичне, а суто підсвідоме, на значенні, яке найчастіше трапляється (мода). Слід зазначити, що при використанні даного методу застосовується прийом ковзаючого середнього.

Для визначення об'єму валового доходу рекомендується ковзаюче середнє брати в трьох складових. Середній приріст розраховується на майбутній період шляхом надбавки до останнього ряду двох кроків, що вирівнюється (двох середніх приросту).

Таким чином, за результатами використання різних методів фінансового планування банківських показників отримано загальну планову величину доходів банку в сумі 311422 тис. грн.

Величину видатків банку скориговано за даними заключних договорів та інших внутрішніх документів, котрі регламентують політику витрат (ця інформація не підлягає розголошенню). На основі проведених розрахунків формується прогнозний звіт про фінансові результати (табл. 8.6.).

Таблиця 8.6.

План фінансових результатів комерційного банку на 2016 рік

тис. грн.

Показники

Дохід від банківської діяльності (+)

311422

Видатки, що стосуються основної діяльності без амортизації та обслуговування боргу (-)

71856,5

Амортизація (-)

82575,5

Підсумок (=)

154432

Процентні доходи (+)

164712

Процентні видатки (-)

72512

Доходи інші (+)

146710

Доходи позареалізаційні (+)

0

Збитки інші (-)

0

Збитки позареалізаційні (-)

0

Прибуток до оподаткування (=)

167054

Податок (18 %) (-)

30069,72

Чистий прибуток до розподілу (=)

136984,28

Значне збільшення чистого прибутку не є вимірником ефекту, оскільки крім процентних доходів у 2016 р. передбачається збільшення комісійних доходів, торговельних та інших доходів, що також впливає на збільшення прибутку. Також при визначенні прибутку величина податку на прибуток розрахована за ставкою 18 %, тобто без необгрунтованих підвищень.

Таким чином, впровадження елементів організаційно-функціонального механізму фінансового контролю за цільовим використанням коштів дозволяє збільшити процентні доходи банку на 200 тис. грн.

 
<<   ЗМІСТ