Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Проектний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система прогнозних і програмних документів в Україні

Систему прогнозних і програмних документів складають довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнозні і програмні документи, в яких відповідно до соціально-економічних та суспільно- політичних процесів, що відбуваються в державі, з урахуванням впливу зовнішньоекономічних та інших факторів і очікуваних тенденцій визначаються цілі і пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи, які необхідно здійснити для їх досягнення.

У часовому вимірі до короткострокових документів відносять програми і прогнози, розраховані на 1-2 роки, середньострокові – 3-5 років, довгострокові – понад 5 років. У разі необхідності прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку можуть розроблятися на більш тривалий період.

Довгострокові прогнозні і програмні документи визначають напрями розвитку, стратегічні цілі та структурні пропорції економіки і соціальної сфери.

Середньострокові прогнозні і програмні документи розробляються на основі довгострокових документів і визначають умови соціально-економічного розвитку, напрями дій та заходи на середньострокову перспективу з метою досягнення стратегічних цілей.

Короткострокові прогнозні і програмні документи розробляються на основі середньострокових документів і визначають цілі, умови розвитку та відповідні заходи на наступний рік.

Окремим видом програмних документів є послання Президента України до народу, щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Рис. 2.1. Система державного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку

В Україні на довгостроковий період розробляються:

 • • Стратегія економічного та соціального розвитку України;
 • • Державна стратегія регіонального розвитку;
 • • регіональні стратегії розвитку;
 • • стратегії розвитку галузей економіки (сфер діяльності) (у разі необхідності).

На середньостроковий період розробляються:

 • • Програма діяльності Кабінету Міністрів України;
 • • прогноз економічного та соціального розвитку України та регіонів;
 • • основні напрями бюджетної політики і прогноз показників зведеного та державного бюджетів України;
 • • прогнози розвитку окремих галузей економіки;
 • • державні та регіональні цільові програми;
 • • стратегічні плани роботи центральних органів виконавчої влади. На короткостроковий період розробляються:
 • • основні напрями економічної політики України;
 • • прогноз економічного та соціального розвитку України та регіонів;
 • • основні засади грошово-кредитної політики на наступний та подальші роки;
 • • основні напрями бюджетної політики;
 • • Державний бюджет України;
 • • План дій Кабінету Міністрів України щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 • • бюджети адміністративно-територіальних одиниць та програми їх соціально-економічного розвитку.

Державне прогнозування економічного і соціального розвитку

Соціально-економічне прогнозування є процесом розробки економічних і соціальних прогнозів, який ґрунтується на наукових методах пізнання економічних і соціальних явищ та на використанні усієї сукупності методів, способів та засобів економічної прогностики. Об'єктом соціально-економічного прогнозування є процес розширеного відновлення на конкретній території, предметом – визначення можливого стану територій чи галузей та альтернативних шляхів його досягнення у майбутньому [65].

Прогнозування, з одного боку, забезпечує необхідною інформацією про майбутні шляхи розвитку для прийняття оптимальних рішень, з іншого – є базою для розроблення програм соціально-економічного розвитку та цільових програм. Як правило, прогнози можуть містити декілька сценаріїв у залежності від умов та припущень, в яких буде функціонувати система.

Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом обгрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів.

Відповідно до діючого законодавства Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період розробляється раз на п'ять років у рік виборів Президента України. У ньому повинні бути відображені:

аналіз соціально-економічного розвитку країни за попередній період та характеристика головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;

очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації та їх вплив на економіку країни;

оцінка впливу можливих заходів державної політики у прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у середньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямів державної політики у цей період;

прогноз кон'юнктури на внутрішніх та зовнішніх ринках стратегічно важливих видів товарів та послуг;

основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізі галузей економіки, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

висновки щодо тенденцій розвитку економіки країни протягом середньострокового періоду.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період використовується під час розроблення проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України і публікується в газеті "Урядовий кур'єр".

Прогноз економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період розробляється щорічно на наступний рік.

Разом з прогнозом на наступний рік затверджуються і основні макроекономічні показники на два наступні роки, що настають за прогнозним.

У прогнозі економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період повинні бути відображені:

аналіз соціально-економічного розвитку країни за минулий та поточний роки та характеристика головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;

очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації та їх вплив на економіку країни;

оцінка впливу можливих заходів державної політики у прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізі галузей економіки та регіонів;

висновки щодо розвитку економіки країни у наступному році.

Показники прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період використовуються для формування показників Державного бюджету України і. як правило, затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

Прогноз економічного і соціального розвитку регіонів на середньостроковий період розробляється на п'ять років паралельно з відповідним прогнозом розвитку України. У ньому повинні бути відображені:

аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці за попередній період та характеристика головних проблем розвитку її економіки та соціальної сфери;

стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів та послуг; можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в середньостроковий період та пропозиції щодо заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для їх досягнення;

основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

висновки щодо тенденцій розвитку економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці протягом середньострокового періоду.

Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період розробляються на п'ять років.

У прогнозі розвитку галузі економіки на середньостроковий період повинні бути відображені:

аналіз розвитку відповідної галу зі економіки за попередній період;

характеристика використання виробничого потенціалу галузі;

оцінка задоволення потреб у основних видах товарів і послуг, що виробляються підприємствами галузі, на внутрішньому ринку;

характеристика головних проблем розвитку галузі;

прогноз кон'юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках основних видів товарів та послуг галузі;

можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку галузі;

цілі та пріоритети розвитку галузі у середньостроковий період та пропозиції щодо напрямів державної політики у цій галузі;

пропозиції щодо структурної перебудови галузі, технологічного оновлення виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, енергозбереження та підвищення ефективності виробництва;

основні показники розвитку галузі (обсяги та ефективність виробництва, розвиток конкуренції, конкурентоспроможність продукції, забезпеченість сировиною та матеріалами, фінансове становище підприємств галузі, розвиток міжгалузевих зв'язків, ефективність системи збуту продукції, обсяги інвестицій);

висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку відповідної галузі протягом середньострокового періоду.

Прогнозні документи є базою для розроблення програм соціально- економічного розвитку та цільових програм.

 
<<   ЗМІСТ   >>